می رفتـار مـاده بـ هدسـت آیـد. در ایـن مـدل هـا از ترمودینام یــک جهــت توصــ یف عمــومی رفتــار مــاده و ازمیکرومکانیک جهت بررسی دقیق تر تغییر فاز استفاده مـی شـود . این مدل ها از دقت مناسبی برخور دارند و ضمنًاً به لحاظ حجم و زمان محاسبات نسبت به مدل های میکرو، هزینه کمتری را بـهکـاربر تحمیـل کـرده و در مسـائل خـاص ماننـد سیسـتم اهـ ی هوشمند میکروالکترو مکانیکی مورد استفاده در صنعت هوا فضا و یا تجهیزات بسیار نازک مورد اسـتفاده در مهندسـی پزشـکی، بسیار پرکاربرد هستند. ولی به دلیل تعدد متغیر هـای داخلـی، در مقایسه با مدل های ماکرو در کاربرد های عمده، فعلا کمتر مـورداستفاده قرار می گیرند [۵].
معتبر تـرین مـدل رفتـاری موجـود کـه قابلیـ ت مـدل کـردن رفتارهای سوپرالاستیک و اثرحافظهدار شکلی را دارد و همچنین از سرعت همگرایی بالایی برخوردار است، مدل ماکرو ی بویدو و لاگـوداس [6] اسـت کـه بعـد هـا کیـدوای و لاگـوداس [٧] الگوریتم نگاشت برگشتی را برای آن ارائه دادند. در این مقالـه،از این مدل که به الگوریتم نگاشت برگشتی رایج در پلاستیسـتهشبیه است، جهت بررسی پدیده تغییرفاز و رفتار درگیر آلیاژهای حافظه دار شکلی استفاده م یشود.
رابطه بنیادی آلیاژهای حافظه دار شکلی، از نظر ظاهری شبیه روابط بنیادی سایر مواد الاستوپلاستیک است:
 S:T T0tr
کهtr کرنش تغییرفاز (معادل کرنش پلاستیک) است.
رابطه (١)، به تنهایی قادر به توصیف رفتار مـاده نیسـت ، ولـی بـاتوجه به ماهیت غیرخطی و برشی رفتار ماده در ناحیه تغییرفاز و شباهت آن به رفتار پلاستیک، می توان جهت سادگی، رابطـه ز یـ ر را بین تغییرات tr و تغییرات پارامتر تغییرفاز معرفی کرد:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

tr 
که در آن تانسور تغییر فاز است:
23 T ;   0
534162-288189

trR
trR


2
2
3
2
2
3

trR

trR

  • 2