مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، جد، معنوی، هـوش، میـانگین، نمـرههوش

مارس 12, 2018

ای اخ یـر، هـوش معنوی به عنـوان یکـی از مفـاهیم جد یـد هـوش توجـه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری را به خود جلب کرده اسـت . ا یـن حـوزه جد یـد، تحقیقـات گـسترده ای را در زمینه های مختلف برانگیخته است.
یافتههای ایـن پـژوهش نـشان داد میـانگین نمـرههوش معنوی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای سـطح
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017