بین لایه های سنگ ریزه های گردگوشه استفاده می کردند. تکه های ریشه گیاهان خیلی راحت به یکـدیگرقفل و بست شده و این توریهای ساخته شده را در کنار یکدیگر قرار می دادند. آزمایشات انجام شده بر روی شبکه های ساخته شده توسط این مصالح و محاسبات نشان می دهند که این تکنیک از قابلیت مناسبی برای کـاهش فـشار خـاک در سـازه هـای حایل دایره ای برخوردار است. در صورت عدم استفاده از این نوع تکنیک واضح اسـت کـه مـصالح سـنگی بـسیار سـریع در اثـرفشارهای جانبی ایجاد شده ناپایدار می شدند و باعث خرابی سازه می گشتند(علیرضا زرکامی، 1385).
از تکنیک دوم بیشتر در ساخت هرم های سنگی در مصر استفاده شده است. آیده ساخت سازه هایی با این تکنیـک بـه معمـاران مصری کمک کرد تا بلندترین هرم سنگی تاریخ به ارتفاع 60 متر را بسازد. آنهـا در سـاخت هـرم تنهـا از دیوارهـای شـمالی- جنوبی و شرقی- غربی استفاده نمودند. دیوارهای مربعی هم مرکز با محور هرم هستند و این مربع هـای تودرتـو بـه فواصـل 5 ذرع مصری (6/2 متر ) از هم فاصله داشتند. برای جلوگیری از واژگونی دیوارهای حائل با زاویه72درجـه نـسبت بـه افـق و بـه صورت مایل اجرا شده اند. این دیوارها بوسیله تخته سنگ های تراشیده شده ساخته شده اند و فواصل بین دیوارها بوسیله سـنگ ریزه های حاصل از تراشیدن تخته سنگها پر شدهاند(علیرضا زرکامی، 1385).

1-2- انواع سازه های حائل
عموماً از دیوار حائل برای حفظ یک اختلاف تراز در سطح زمین استفاده می شود قسمتی از سطح زمین که در سمت مرتفـع تـر واقع شده است را خاکریز می نامیم که عموماً شامل زمین طبیعی نیز می شود. قسمتی از دیوار که به سمت خاکریز است را پشت دیوار و قسمتی از دیوار که به سمت فضای بیرون است را سطح دیوار می نامیم. نقطه b در شکل2-1 را پاشنه دیـوار و نقطـهd در کف دیوار در شکل 2-1 را پنجه دیوار می نامیم. اغلب دیوارهای حائل بدون بدون اجزای کمکی (مثل مهار، پـشت بنـد و…) تنها به کمک وزن خود دیوار و وزن خاکی که روی پاشنه قرار دارد در برابر لنگر ایجاد شده توسط فشار خاک حول پنجه دیوار،پایدار باقی می مانند. انواع مختلف سازه ها و سیستم هایی که به عنوان حائل به کار می روند. بسیار زیاد و تقریباٌ نامحدود اسـت(علیرضا زرکامی، 1385).

انواع متداول این دیوارها، دیوارهای ثقلی، طره ای و پشت بنددار است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل1-1- نیروهای وارده بر دیوارهای حائل

برخی از کاربردهای سازه های حائل عبارت است از:
* بزرگراه ها و یا راه آهن هایی که خط پروژه آنها نسبت به زمین های مجاور خیلی بالاتر و یـا پـایین تـر اسـت و حـریم راه آنقـدر وسیع نیست که نتوان این اختلاف را به کمک شیروانی حل کرد.
* کوله پل ها
* ساختمان هایی که روی زمینهای شیبدار ساخته می شوند.
* در سازه های ساحلی برای ساختن محوطه پهلو گرفتن کشتی ها
* سازه های کنترل سیلاب ها (Flood walls)
* زمین های ناپایدار، که از دیوارهای حائل برای جلوگیری از زمین لغزش استفاده می شود. (Coduto, 2003)
1-3- دیوارهای حائل خاکریزی شده
1-3-1- دیوار حائل وزنی درجا2
دیوارهای حائل وزنی اجرا شده در محل عموماً دارای اشکال ذوزنقه ای هستند و معمولاً بوسیله بتن و یا مـصالح بنـایی سـاخته مــی شــوند. دیوارهــای وزنــی بــه وســیله وزن خــود در برابــر واژگــونی و لغــزش ناشــی از نیروهــای جــانبی مقاومــتمیکنند. (TDOT, 2004) در این نوع سازه های حائل تغییر شکل بدنه دیوار در تماس با خاک ناچیز بوده لذا نیروهای وارده تابع تغییر مکان دیوار می باشند. (رهائی،1375) تا ارتفاع 5 متر و شرایط معمولی بارگذاری ساخت آنها به لحاظ اقتصادی بهینه بوده و با انتخاب هندسه مناسب مشکلات پایداری داخلی و خارجی معمولاً در مورد آنها مطرح نمی باشد.(اسلامی ،1384) در برخی موارد با استفاده از مقدار محدودی میله گرد از عرض دیوار حائل وزنی مقداری کاسته می شـود. ایـن میلـه گردهـا درخمش با مصالح بنایی مشارکت می کنند. به این دیوارها، دیوارهای حائل نیمه وزنی می گویند. (علیرضا زرکامی، 1385)

شکل1-2- دیوار حائل وزنی ونیمه وزنی
1-3-2- دیوار های حائل طره ای3
این نوع دیوارها معمولاً از بتن مسلح ساخته می شوند و متشکل از سه قسمت اصلی به قرار ساقه (دیواره) پاشنه (قسمتی از پی که زیر خاکریز است) و پنجه (قسمتی از پی که جلوی خاکریز است) می باشند. ارتفاع متداول و اقتصادی این دیوارهـای بتنـی6 تا 9 متر بوده و مقاومت داخلی آنها در برابر تنشهای کششی با آرماتورگذاری تـامین شـده و پایـداری خـارجی آنهـا عمـدتاً توسط وزن خاک روی پاشنه و وزن دیوار تامین می شود. (علیرضا زرکامی، 1385)

1-3-3- دیوارهای پشت بنددار و پایه دار4
مشابه دیوارهای حائل طرهای هستند با این تفاوت که در فواصل منظم دارای پشت بندهایی عمود بر دیـواره سـاقه مـی باشـند. عملکرد مشترک پشت بندها، ساقه و پی موجب می شود که دیوار با عملکرد خمشی دو طرفه بارهای رانش را تحمـل کنـد. بـه وجود آوردن مقطعT شکل (ساقه به عنوان بالT و پشت بند به عنوان جان در مقطع) باعث می شود لنگر و نیروهـای برشـی وارده را به راحتی تحمل نمایند. این دیوارها معمولاً برای ارتفاع بیش از 15 متر کاربرد دارند. هـرگـاه پـشت بنـدها در جلـوی دیوار باشد به این نوع دیوار، دیوار پایه دار گفته می شود.
شکل1-3- دیوارحائل پشت بنددار و پایه دار

1-4- دیوار وزنی پیش ساخته
1-4-1- دیوارهای الوار بست
دیوار الوار بست نوعی حائل وزنی است که بوسیله یک سری از قطعات قفل و بست شده بتنـی مـسطح یـا غیـر مـسطح پـیشساخته، اجرا میشود. دیوارهای الواربست چوبی به دو صورت ساخته می شوند. هم بصورت المان های چوبی که بوسیله میخ های فولادی به یکدیگر میخ کوب می شوند و یا بوسیله قطعات چوبی پیش ساخته اجرا می شوند. این نوع دیوارها شامل یک سـری تیرهای عرضی و طولی به صورت یک در میان است. هر واحد این نوع دیوارها بوسیله مصالح دانه ای با نفوذپذیری بالا پرشـده و متراکم می گردد(علیرضا زرکامی، 1385).

1-4-2- دیوار حائل صندوقچه ای5
دیوارهای حائل صندوقچه ای فولادی و بتنی دیوارهای وزنی هستند که از اتصال صندوقچه های سر باز یـا سـر بـسته سـاخته می شوند. در مورد دیوارهای بتنی هر واحد دیوار شامل یک سری از قطعات پیش ساخته بتن مسلح اسـت کـه ماننـد بلوک هـای ساختمانی در محل قرار داده می شوند(علیرضا زرکامی، 1385).

1-4-3- دیوارهای گابیونی6
دیوارهای گابیونی از واحدهای شبکه ای که بوسیله سنگ هایی با ابعاد 4 تا 8 اینچ (10 تا 30 سانتی متـر) پـر شـده اسـت. هـرکدام از این واحد ها سبدهای مستطیلی شکلی هستند که از فولاد گالوانیزه یا شبکه های سیمی پوشیده شده بوسـیلهPVC تشکیل شده اند. واحدهای دیواره گابیونی در محل به یکدیگر بسته می شوند و داخل آنها بوسیله سنگ هایی با ابعاد مـذکور پـرمی شود. دیوارهای گابیونی را می توان با یک سری سیم یا عناصر مسلح کننده که از بین این واحدها تا قسمت خاکریز امتـداد پیدا می کنند نیز طراحی نمود. این نوع از دیوارهای کابیونی به دیوارهای گابیونی مهار شده معروفند.
شکل1-4- (a)دیوار حائل الواربست (b)دیوار حائل صندوقچه ای(c) دیوار حائل گابیونی

1-4-4- دیوار حائل تثبیت شده7
در این نوع دیوارها از نوارهای فلزی، سفره های شبکه های فلزی، ژئوگرید و یا ژئوتکستایل برای مسطح سازی استفاده می شـود و این سفره ها به قطعات پیش ساخته بتنی و یا فلزی که به عنوان نمای دیوار به کاربرده می شوند، متصل می گردنـد تـا تـوده خاک مسطح را تشکیل دهند. در برخی از موارد عوامل مسلح کننده در بین قطعات بلوکی ساخته شده از بتن کم آب (با نسبت آب به سیمان کم) مهار می شوند. این قطعات بتنی نیز در راستای قائم به یکدیگر متصل شـده انـد. عامـل مـسطح کننـده بـه صورت افقی بین لایه های خاکریز دانه ای قرار می گیرد. هر لایه از خاکریز دارای یک یـا چنـد کـلاف بـالارو مـی باشـد. بـرای عملکرد درست این نوع دیوارها باید جنس خاکریز از نوع خاک غیر پلاستیک و کاملاً نفوذپذیر باشد(علیرضا زرکامی، 1385).
شکل1-5- دیوار MSE روکش شده توسط (a)پانلهای پیش ساخته(b) با بلوکهای پیش ساخته
1-4-5- شیروانی خاک مسلح8
این نوع حائل ها از طریق اتصال عوامل مسلح کننده مسطح (عموماً ژئوگرید یا ژئوتکستایل) با سطحی شیبدار و با زاویه کمتراز 70 درجه ساخته می شوند. عوامل مسلح کننده بین لایه های افقی خاکریز قرار می گیرند. هر لایه شامل یک یا چند کلاف روبه بالا است. اگر بخواهیم که از فرسایش سطح خاکریز جلوگیری کنیم می توان از یکی از دو روش زیر استفاده کرد:
1) امتداد دادن ژئوگرید به سمت خارج خاکریز و امتداد دادن این لایه بر لایـه فوقـانی خـاکریز و مـدفون نمـودن انتهـای آزاد ژئوگرید در خاکریز.
2) امتداد دادن ژئوگرید تا سطح خاکریز به صورت آزاد و کاشتن گیاهان در سطح آزاد خاکریز و یـا اسـتفاده کـردن از قطعـات پیش ساخته به عنوان نمای خاکریز(علیرضا زرکامی، 1385). .
1-5- دیوارهای خاکبرداری شده
1-5-1- سپرها
سپرها شامل مقاطع فولادی و بتنی قفل و بست شدهای است که به صـورت فـشاری و یـا ارتعاشـی بـه داخـل زمـین کوبیـده می شوند. عمق لازم دفن شدگی (طولی از سپر که زیر سطح