طرف دیگر در ایران فعالیت گسترده ای دارند، انتخاب شدند تا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. به این ترتیب از بین مدیران شرکت های اروپایی و آسیای شرقی تعدادی افراد خبـره شـامل مـدیرعامل،مدیر بازاریابی، مدیرفروش، مدیر روابطعمومی و مدیر خدمات پس از فروش انتخاب شدند. مزیت جمعیت نمونه آماری این پژوهش آن بود که به علـت دارا بـودن نقـش کلیـدی کـه بـه عنـوانخبرگان تراز اول این شرکت ها بر عهده داشـتند، دسترسـی بـه اطلاعـاتی بـی نقـص و کـاملا” تخصصی امکان پذیر شد که در نهایت حاصل این عملیات، دسترسی پژوهشگر به بهترین پاسخ ها با بالاترین کیفیت بوده است.
تجزیه و تحلیل داده ها
جدول2 بیانگر مطالعه جمعیت شناختی نمونه آماری این پژوهش است که نشان می دهد جمعیـتمردان، بیشترین تعداد جمعیت مصاحبه شوندگان را از نظر جنسیت با 90 درصد فراوانـی بـه خـوداختصاص داده است و کمترین تعداد را جمعیت زنان با 10 درصد فراوانی تشکیل می دهند.
جدول 2. فراوانی جنسیتی مصاحبه شوندگان
درصد فراوانی فراوانی طبقهبندی
90 9 مرد
10 1 زن
100 10 جمع

برای تعیین میزان اهمیت روابط عمومی در شـرکت هـای اروپـایی و آسـیای شـرقی، مقایسـهتطبیقی بین این شرکت ها از طریق تشکیل ماتریس مقایسات زوجـی و بـا اسـتفاده از نـرم افـزاراکسپرت چویس1 انجام شده است. با استفاده از این ماتریس ابتدا وزن عنصر روابط عمومی در هر شرکت با محاسبه داده های موجود در پرسشنامه ها استخراج شده و سـپس اوزان بدسـت آمـده از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Expert Choice
تابستان
نتایج حاصل از محاسبات این نرم افزار، در هر یک از شرکت های مورد نظر رتبه بندی شده کـه درنهایت از این طریق پاسخ سؤالات پژوهش در دو وضعیت موجود و مطلوب به دست آمده اسـت . در گام اول دو وضعیت حال حاضر و آینده روابط عمومی در شرکت های اروپایی مورد مقایسه قرار گرفته اند. میزان اهمیت روابط عمومی در ش رکتهای اروپایی در وضعیت موجود در مقایسه با ایـنمیزان در وضعیت مطلوب در جدول3 نشان داده شده است. با مطالعه ایـن جـدول تفـاوت میـانبرنامه های فعلی شرکت های اروپایی در میزان اسـتفاده از روابـط عمـومی در بازارهـای ایـران بـا برنامه های آینده این شرکت ها مشخص می شود.
جدول 3. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های اروپایی بین دو وضعیت موجود و مطلوب
نتیجه مقایسه وزن وضعیت مورد
بررسی عنصر ارتباطی
روابط عمومی در آینده مهمتر است از روابط عمومی در حال حاضر موجود > مطلوب 0/04 وضعیت موجود روابط عمومی
0/08 وضعیت مطلوب

شکل 1. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های اروپایی بین دو وضعیت موجود و مطلوب همانطور کـه در شـکل1 نشـان داده شـده اسـت، در شـرکت هـای اروپـایی درجـه اهمیـتروابط عمومی در حال حاضر جایگاه پایین تری نسبت به وضعیت آینـده آن دارد . در حقیقـت ایـننمودار نشان دهنده آن است که مدیران شرکت های اروپایی از میـزان پـائین اهمیتـی کـه بـرایروابط عمومی قائل هستند ناراضی بوده و قصد افزایش آن را در آینده دارند. نکته حائز اهمیـت در
تطبیقیاهمیت روابط عمومی برای شرکت های…
این نمودار دو برابر شدن میزان اهمیت این عنصر در آینده نسبت به حال حاضـر اسـت کـه ایـننکته خود بیانگر کمبود زیاد در استفاده از این عنصر در وضعیت موجود است.
در گام دوم دو وضعیت موجود و مطلوب روابط عمومی در شرکت هـای آسـیای شـرقی مـوردارزیابی قرار گرفته است. در جدول4 می توان مقایسه میزان اهمیت روابط عمومی در شرکت هـایشرق آسیا در وضعیت موجود را با این میزان در وضعیت مطلوب، مشاهده کرد.
جدول4. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های آسیای شرقی بین دو وضعیت موجود و مطلوب
نتیجه مقایسه وزن وضعیت مورد بررسی عنصر ارتباطی
روابط عمومی در حال حاضر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برابر است با روابطعمومی در آینده موجود = مطلوب 0/05 وضعیت موجود روابط عمومی
0/05 وضعیت مطلوب

همانطور که در شکل2 مشاهده می شود، میزان اهمیت روابط عمومی در هر دو وضعیت حـالو آینده در شرایط مساوی قرار دارد و بیان گر میزان رضایت مدیران شرکت های آسیای شـرقی ازمیزان اهمیت روابطعمومی در شرایط موجود است.

شکل2. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های آسیای شرقی بین دو وضعیت موجود و مطلوب
در گام سوم، نتایج بدست آمده از داد ه های شرکت های اروپایی و آسیای شرقی در دو بخـشمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش اول میزان ارجحیت روابط عمومی در شرکت های
تابستان
اروپایی در مقایسه با شرکت های شرق آسیا در وضعیت موجود مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت.
جدول 5 این مقایسه را از طریـق نشـان دادن اوزان بدسـت آمـده از محاسـبه میـزان ارجحیـتروابط عمومی در شرکت های اروپایی در مقابل شرکت های آسیای شرقی مقایسه کرده است.
جدول 5. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های اروپایی و آسیای شرقی در وضعیت موجود
نتیجه وزن وضعیت شرکتهای مورد بررسی عنصر ارتباطی
روابط عمومی در شرق آسیا
مهم تر است از رو ابطعمومی در اروپا 0/04 موجود اروپایی روابط عمومی
0/05 موجود آسیای شرقی

با مطالعه این جدول تفاوت میان برنامه های حال حاضر شرکت های اروپایی بـا شـرکت هـایشرق آسیا در میزان اهمیت دهی به روابط عمومی در ایران مشـخص مـی شـود . همـانطور کـه درشکل3 مشاهده می شود، درجه ارجحیت روابط عمومی در هـر دو گـروه شـرکت هـای اروپـایی وآسیای شرقی در وضعیت موجود نشان می دهد که در حال حاضر میزان ارجحیت روابط عمومی در شرکت های شرق آسیا از میزان اهمیت بالاتری نسبت به ایـن میـزان در شـرکت هـای اروپـاییبرخوردار است.

شکل3. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های اروپایی و آسیای شرقی در وضعیت موجود

این نمودار بیانگر این نکته است که مدیران شرکت های شـرق آسـیا در مقایسـه بـا مـدیراناروپایی، اهمیت بیشتری برای استفاده از روابط عمومی قائل هستند. در واقع این نوع نگرش تـابع
تطبیقیاهمیت روابط عمومی برای شرکت های…
شرایط فرهنگی و اجتماعی مصرف کنندگان ایرانی و همچنین استفاده از فضای باز بوجود آمده در اثر کمبود حضور شرکت های اروپایی در عرصه استفاده از این عنصر ارتباطاتی شکل گرفته است.
چنین نتیجه گیری در جریان مصاحبه با مـدیران شـرکت هـای اروپـایی بدسـت آمـد کـه اظهـارمی کردند، به دلیل وجود عوامل قانونی و سیاسی تمایل زیادی به استفاده از عنصر روابط عمـومیندارند. در بخش دوم از گام سوم، نتایج بدست آمده از داده های شـرکت هـای اروپـایی و آسـیایشرقی در وضعیت مطلوب تجزیه و تحلیل شده اند. جدول6 مقایسه میزان ارجحیت روابط عمـومیدر شرکت های اروپایی را با شرکتهای شرق آسیا در آینده نشان میدهد.
جدول6. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های اروپایی و آسیای شرقی در وضعیت مطلوب
نتیجه وزن وضعیت شرکتهای مورد بررسی عنصر ارتباطی
روابط عمومی در اروپا مهم تر است از روابط عمومی در شرق آسیا 0/08 مطلوب اروپایی روابط عمومی
0/05 مطلوب آسیای شرقی

شکل 4. مقایسه اهمیت عنصر روابط عمومی در شرکت های اروپایی و آسیای شرقی در وضعیت مطلوب همانطور که در شکل4 نشان داده شده است، در آینده میزان اهمیت روابط عمومی در منطقـهاروپا بیشتر از میزان ارجحیت این عنصر در منطقه شرق آسیا خواهد بود. این نمودار در مقایسه با نمودار پیشین (شکل3) از دو جهت قابل تأمل است اول این کـه مـدیران شـرکت هـای اروپـاییمتوجه وجود کمبود در عدم استفاده از روابط عمومی در وضعیت موجود شده انـد و قصـد دارنـد در
آینده با ایجاد تغییر در برنامههای ترفیعی خود نسبت به افزایش اهمیت دهی به آن اقـدام نماینـد.
دوم این که مدیران شرکت های شرق آسیا هیچ نظر مساعدی نسبت به تغییـر میـزان اهمیـت واستفاده از روابطعمومی در برنامه های آینده خود ندارند.
در گام چهارم داده های مربوط به شرکت های اروپایی و آسیای شرقی به طور همزمان در هر دو وضعیت موجود و مطلوب تجزیه و تحلیل شده اند. شکل5 بیانگر میزان اهمیت روابـط عمـومیدر شرکت های اروپایی در مقایسه با شرکت های آسیای شرقی است که در هر دو وضعیت حال و آینده با استفاده از یک نمودار خطی ـ ستونی در دو رنگ به تفکیک مشاهده می شـود. سـتونهـاکه در دو ناحیه دیده می شوند به ترتیب نشان دهنده میزان اهمیت روابط عمومی در شرایط موجود و مطلوب در شرکت های اروپایی هستند و نقاطی که با یک خـط بـه یکـدیگر متصـل شـده انـدنشان دهنده میزان اهمیت روابط عمومی در شرایط موجود و مطلوب در شـرکت هـای شـرق آسـیاهستند.
بررسی این نمودار از دو جنبه حائز اهمیت است. اول آن که شـرکت هـای اروپـایی در آینـدهقصد دارند با افزایش میزان اهمیت دهی به روابط عمومی کـه در حـال حاضـر از اولویـت پـایینیبرخوردار است نسبت به ایجاد تغییرات در برنامه های ارتباطات بازاریابی خود اقدام کننـد . دوم آن که شرکت های شرق آسیا از میزان اهمیتی که برای روابط عمومی قائـل هسـتند رضـایت کامـلداشته و قصد هیچ گونه تغییری را در برنامههای آتی خود ندارند.

0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
موجود
مطلوب

ارجحیت

میزان
)
وزن
(
ها

وضعیت
اروپایی
شرقی

آسیای