تب ط ب ا کار از ش یوع بالای ی برخــوردار اســت] 25[. بــا توجــه بــه مطالعــه حاضــر، بیشــترین ش یوع اخت الات اس کلتی عضان ی در ناحی ه کم ر ب ود. ای ن یافت ه ب ا نتای ج حاص ل از مطالع ات متع دد از جمل ه دادارخ واه) 3931(، Ando 2000)( و Smith 2006)( همخوانــی داشــت] 21, 81,
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]