ایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04037 ]

127000986154

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04037 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04037 ]

تن ش در زندگ ی هم ه اف رادی ک ه در یک ی از مش اغل مختل ف جامعــه کار میکننــد وجــود دارد و بــه گونههــای مختلــف بــر آنه ا فش ار وارد م یآورد] 21[. درواق ع فش ار و تنشه ای کاری ع لاوه ب ر مش کلاتی ک ه ب رای ش غل ایج اد م ی کنن د پیامده ای نامناس بی نی ز ب رای س ازمانها و ادارات دارد] 22[. تن ش واکن ش و عکسالعمــل شــخصی بــه محیــط پیرامــون خــود را شــامل میشــود، کــه می توانــد آثــار مثبــت و منفــی را بــرای او ایجــادکنــد] 32[.
عملکــرد کارکنــان تأثیــرات بالقــوه ای بــرای رســیدن بــه اهــداف س ازمان دارن د ام ا در ه ر س ازمانی بهخص وص دانش گاه، عملک رد ش غلی کارکن ان، مطاب ق ب ا مس یر ه دف س ازمان ط ی نخواه د شــد و کارکنــان بــا پاســخگویی شــخصی و ســطحی خــود مانــع رســیدن اهــداف ســازمان بهصــورت ایدئــال و منطقــی می باشــند .م ا در ای ن تحقی ق س عی ب ر آن داری م ت ا از طری ق پاس خگویی ف ردی کارکن ان تأثی ر آن را ب ر عملک رد ش غلی بیابی م و مه ارت سیاســی و تنــش شــغلی کارکنــان را بهعنــوان نقــش میانجــی ب ه کار ببری م و آی ا رابط های ب ا عملک رد ش غلی اف راد دارن د؟ و آی ا مه ارت سیاس ی و تن ش ش غلی ب ر پاس خگویی ف ردی اف راد رابط ه دارن د ک ه باع ث تأثی ر ب ر عملک رد ش غلی آنه ا گ ردد؟ و مس ئله ای ن تحقی ق بی ان میکن د ک ه آی ا پاس خگویی ی ک ش غل اگ ر بامه ارت سیاس ی انج ام آن هم راه ش ود عملک رد آن تغیی ری خواه د ک رد ی ا خی ر؟ و آی ا ای ن رابط ه بهوس یله تن ش ش غلی تقوی ت و ی ا کاه ش پی دا خواه د ک رد؟
هاى

مهارت
پاسخگویى
هاى

تنش
عملکرد

هاى

مهارت

پاسخگویى

هاى

  • 2