مطالعه موردی در مشهد) نشان داد که میانگین مقادیر شاخصهای کیفی تصفیه فاضلاب شامل pH، TDS، TSS، BOD5، COD، کل باکتریهای کلی فرم، باکتریهای کلی فرم مدفوعی، E.Coli و سالمونلا در پساب خروجی کارخانه به ترتیب 47/4، 2428، 612، 2872، 5056 میلیگرم بر لیتر، 2400، 1100، 7 و صفر میلیگرم در 100 میلیلیتر بود (محمدنبیزاده، 1390).
در پژوهشی که با هدف بررسی کاربرد امواج مافوق صوت بر محلول سازی و بهبود قابلیت تجزیه زیستی ترکیبات آلی فاضلاب صنایع لبنی در تهران انجام شد، نمونه برداری از فاضلاب مورد نظر به صورت مرکب با حجم ثابت در فواصل زمانی دو ساعته در ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر و در یک روز کاری از خروجی حوض متعادلساز انجام شد. نتایج نشان داد که که با انتشار امواج مافوق صوت در فاضلاب میتوان بخشی از اکسیژنخواهی شیمیایی نامحلول را به صورت محلول تغییر داد که حداکثر این تغییر حدود 52 درصد بود (مهردادی و همکاران، 1389).
پژوهشی با عنوان امکان افزایش کارایی سامانهی فعلی تصفیه فاضلاب یک کارخانه تولید محصولات لبنی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای آن انجام شد. سامانهی مورد استفاده برای تصفیهی فاضلاب این کارخانه از نوع بیهوازی- هوازی متوالی است که در آن از برکههای تثبیت بیهوازی و لجن فعال متعارف و هوادهی گسترده استفاده شده است. نتایج نشان داد بازده حذف COD، BOD5 ، TSS، TDS و مجموع کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی به ترتیب از 42/82، 87/86، 18/64، 23/20، 56/54 و 87/50 به 34/97، 61/98، 4/90، 47/28، 09/90 و 95/89 درصد افزایش یافت (مصداقینیا و همکاران، 1388).
مطالعهای با عنوان عملکرد واحد فرایندی SBR در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی انجام شد. در این بررسی از 1000 لیتر فاضلاب خام کارخانه شیر پاستوریزه کرمان با میانگین BOD5 850 میلیگرم بر لیتر استفاده گردید، که فاضلاب به مخزن 1200 لیتری پایلوت راکتور ناپیوسته متوالی24 ساخته شده تخلیه گردید. عمل تصفیه به وسیله راکتور SBR در ده سیکل زمانی بهرهبرداری یک تا ده ساعته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد به ترتیب 33/63 درصد از BOD5 و 75/68 درصد از غلظت مایع مخلوط جامدات در چهار ساعت اولیه هوادهی حذف گردید (ملکوتیان و همکاران، 1388).
مطالعهای با عنوان کارایی ترکیب سیستم 25NRBC و 26UASFF در تصفیهپذیری فاضلاب لبنی انجام شد. در این تحقیق کارایی تلفیق سیستم هوازی NRBC و سیستم بیهوازی UASFF برای تصفیه آب پنیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از راکتور زیستی UASFF باعث افزایش نرخ حذف بار آلی و کاهش زمان ماند سیستم NRBC شده است (هاشمیه و همکاران، 1388).
پژوهشی تحت عنوان بررسی عملکرد راکتور بیوفیلم در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی انجام شد. راکتور مورد نظر از بتون مسطح با حجم 318 متر ساخته شده است و طول، عرض و ارتفاع آن به ترتیب 2، 3 و 3 میباشد. زمان ماند سلولی و زمان ماند هیدرولیکی به ترتیب 25 روز و 8 ساعت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که میزان اکسیژن محلول و توده زیستی بهینه به ترتیب برابر 2 و 3000 قسمت در میلیارد به دست آمد (شیوایی کجوری، 1385).
تحقیقی تحت عنوان بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه تولید فرآوردههای لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن انجام گرفت. این تحقیق در دو فاز انجام شد .برای افزایش راندمان اقدام به نصب بستر ثابت (Fixed_Bed) گردید. نتایج در سیستم بیهوازی بدینگونه به دست آمد که در افزایش راندمان حذف BOD5 از 30 درصد به 4/61 درصد، COD از 45 به 6/64 درصد، NO3 از 5/58 به 8/82 درصد، TS از 8/63 به 9/67 درصد و در مورد PO4 تفاوت معنیداری مشاهده نشد. در مورد سیستم هوازی نتایج بدینگونه بود که در افزایش راندمان حذف BOD5 از 3/83 به 5/90 درصد، COD از 2/82 به 2/92 درصد، TS از 72 به 80 درصد، PO4 و NO3 تفاوت معنیداری مشاهده نشد (رجبی و حسنی، 1384).