سبی یا عدم علاقه به رشته تحصیلی خود داشتند، به ترتیب 5/47%، 7/22%، 40% به دست آمد. همچنین طبق نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین سطح قاطعیت و رتبه تولد دانشجویان پرستاری معنادار (040/0=p) و نسبت قاطعیت بالا در دانشجویانی که رتبه تولد 3-1، 6-4 و 9-7 داشتند، به ترتیب 1/31%، 44% و 3/33% بود.
ارتباط معناداری بین سطح قاطعیت با سن، جنس، وضعیت تأهل، اشتغال به کار، تعداد اعضای خانواده، نوع خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات والدین، کفایت درآمد خانواده و وضعی ت مسک ن معنادار یافت نشد.
سطوح قاطعیت قبل از مداخله به تفکیک دو گروه کنترل و مداخله در جدول شماره 2 آورده شده است. طبق این جدول، نتیجه آزمون تی مستقل نشان می دهد که بین میانگین نمرات قاطعیت دو گروه مورد مطالعه قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود ندارد؛ لذا دو گروه ازنظر قاطعیت قبل از مداخله همگن بودند (6/0=p).
در گروه مداخله قبل از آموزش، سطح قاطعیت در 7/64% واحدها متوسط و در 3/35% بالا بود که مقادیر این سطوح بعد از انجام مداخله به ترتیب به 1/47 و 9/52% رسید. مطابق با جدول شماره 3 نتیجه آزمون تی زوجی نشان می دهد که بین میانگین نمرات قاطعیت دانشجویان در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش اختلاف آماری معناداری وجود دارد (005/0=p) و با مقایسه میانگین های امتیازات مذکور ملاحظه می شود بعد از مداخله این میانگین کاهش داشته و در نتیجه قاطعیت دانشجویان افزایش یافته است (با توجه به این نکته که در مقیاس قاطعیت Gambrill و Richey هر چه امتیاز پایین تر باشد، قاطعیت بیشتری را نشان می دهد).
با توجه به عدم همگنی دو گروه مورد مطالعه از نظر جنس، نتایج تأثیر آموزش در گروه مداخله به منظور حذف تأثیر جنس به تفکیک زن و مرد به شرح جدول شماره 4 گزارش می شود. طبق نتایج جدول، آموزش باعث افزایش قاطعیت در هر دو جنس شده؛ ولی نتیجه آزمون تی زوجی در دانشجویان پسر گروه مداخله معنادار است (033/0=p).
در ضمن، نتیجه آزمون تی زوجی در گروه کنترل، تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات قاطعیت در پیش آزمون و پس آزمون نشان نداد (09/0=p) (جدول شماره 5).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- توزیع فراوانی مطلق و درصد فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش به تفکی ک گروه های کنترل و مداخله

جدول 2- توزیع فراوانی مطلق و درصد فراوانی سطح قاطعیت گروه های کنترل و مداخله قبل از مداخله

جدول 3- توزیع فراوانی مطلق و درصد فراوانی سطح قاطعیت قبل و بعد از آموزش قاطعیت در گروه مداخله

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017