مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، مداخله، <0/001، سبک، درک، 35=n

مارس 12, 2018

د در گ روه مقای سه(63/5±)56/67 و در گروه مداخله (47/5±)33/67 بود. در هر دو گروه بیـشتر افـراد بـی سـواد بودنـد (7/53% گـروهمقایسه و 1/64% گروه مداخله). در مـورد وضـعیت درآمـد،بیشترین درصد در هر دو گروه مربـوط بـه درآمـد ناکـافی(5/58% گروه مقایسه و 7/48% گروه مداخله) بود. در بخش سازههای مـدل اعتقـاد بهداشـتی مـشاهدهگردید که میانگین حساسیت درک شده 3 ماه پس از آموزش در گروه مداخله افزایش یافت. این تفاوت ایجاد شـده از نظـرآماری معنادار بود (001/0<p). همچنین میانگین شدت درکشده به طور معناداری افـزایش یافـت (002/0=p). میـانگینموانع درک شده 3 ماه بعد از مداخله در گروه مداخله کـاهشیافت. این اختلاف از لحاظ آماری معنـا دار بـود (001/0<p).
میانگین منافع درک شده و خودکفایتی درک شده نیـز 3 مـاهبعد از مداخله به طور معنـا داری افـزایش یافـت (001/0<p).
میانگین راهنما هایی برای عمل 3 ماه بعد از مداخله در گـروهمداخله کاهش معناداری داشـت (001/0<p). نتـایج مقایـسهمیانگین و انحراف معیار سازههای مدل اعتقاد بهداشتی قبل و3 ماه پس از مداخله در دو گروه مقایسه و مداخلـه در جـدول شماره 1 نشان داده شده است.
همچنین مشخص گردیـد میـانگین نمـرات حیطـهپیشگیری، قبل از مداخله در گروه مقایسه (85/7±)57/55 و در گروه مداخله (38/5±)77/57 بود . ایـن مقـدار 3 مـاهبعد از مداخله در گروه مداخلـه 97/1 نمـره افـزایش و بـه74/59 رسید . این تفاوت ایجاد شده از نظر آمـاری معنـا دار بود (003/0=p). میانگین نمرات حیطه ورزش و تغذیـه، 3 ماه بعد از مداخله در گروه مداخله افزایش یافت . این تفاوتاز نظر آمـاری معنـا دار بـود (004/0=p). میـانگین نمـراتحیطه استرس، 3 ماه بعد از مداخله افزایش یافت. امـا ایـنتفاوت ایجاد شده از نظر آمـاری معنـا دار نبـود (99/0=p). همچنین میانگین نمـرات حیطـه روابـط اجتمـاعی و بـینفردی 3 ماه بعد از مداخله در گروه مداخله افـزایش یافـت.
تفاوت ایجاد شده از نظر آمـاری معنـا دار نبـود (26/0=p).
نتایج مقایسه میانگین و انحراف معیار حیطـههـ ای سـبکزندگی قبل و 3 ماه پس از مداخله در دو گـروه مقایـسه ومداخله در جدول شماره 2 نشان داده شده است.
میانگین نمره سبک زندگی، قبل از مداخله در گروهمقایـــ سه (11/17±)43/130 و در گـــ روه مداخلـــ ه (4/16±)31/133 بود . این مقدار 3 مـاه بعـد از مداخلـه در گروه مداخله 58/10 نمره افزایش و به 89/143 رسید . این تفاوت ایجاد شـده از نظـر آمـاری معنـی بـود (02/0=p).
مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره سبک زندگی قبـل و3 مـاه پـس از مداخلـه در دو گـروه مقایـسه و مداخلـه در جدول شماره3 نشان داده شده است.
آزمون کای دو نشان داد سطح سبک زندگی 3 ماه پس از مداخله در گروه مقایسه در 6/8% افراد بدتر، در 4/91% افراد تغییر نکرده بود و در هیچکدام از آنان بهتر نشده بود. در گروهمداخله سطح سبک زندگی در هیچ کدام از افـراد بـدتر نـشدهبود. در 3/4% افراد تغییر نکرده بـود و در 4/11% افـراد بهتـرشده بود . این اختلاف از نظر آماری معنادار و نشان دهنده ٔتا ثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر بهبود سـطحسبک زندگی افراد مورد مطالعه بود (03/0=p). مقایسه سطح سبک زندگی قبل و 3 ماه پس از مداخله در دو گروه مقایـسهو مداخله در جدول شماره 4 آمده است.
جدول 1- میانگین و انحراف معیار سازه های مدل اعتقاد بهداشتی قبل و 3 ماه پس از مداخله در دو گروه مقایسه و مداخله
p-value
( سطح معناداری 05/0<p) 3 ماه پس از مداخله پیش از مداخله متغیر
p-value
تٔاثیر مداخله p-value تغییرات در طول زمان گروه مقایسه 35=n گروه مداخله 39= n گروه مقایسه 41= n گروه مقایسه 35=n گروه مداخله 39= n گروه مقایسه 41= n <0/001 <0/001 +5/14 25/54
(±3/28) +0/37 19/83
(±3/88) 20/4
(±4/29) 19/46
(±4/32) حساسیت درک شده
0/002 <0/001 +3/52 25/29
(±3/13) +0/17 20/71
(±3/82) 21/77
(±4/47) 20/54
(±4/19) شدت درک شده
<0/001 <0/001 -7/8 18/43
(±3/23) 0-/62 26/18
(±4/6) 26/23
(±3/73) 26/8 (±3/98) موانع درک شده
<0/001 <0/001 +4/8 (±3/09) 26/57 +0/03 20/6 (±3/45) 21/77
(±4/86) 20/57
(±3/57) منافع درک شده
<0/001 <0/001 +6/42 24/91
(±3/15) +0/63 18/17
(±3/58) 18/49
(±4/76) 17/54
(±3/56) خودکفایتی درک شده
<0/001 <0/001 -2/27 3/47 (±0/44) -0/02 5/49 (±0/61) 5/74 (±0/61) 5/51 (±0/61) راهنمای عمل
جدول 2- میانگین و انحراف معیار حیطه های سبک زندگی قبل و 3 ماه پس از مداخله در دو گروه مقایسه و مداخله
p-value

( سطح معناداری 05/0<p) 3 ماه پس از مداخله پیش از مداخله متغیر
p-value
تٔاثیر مداخله p-value تغییرات در طول زمان مقدار تغییر در
گروه مداخله گروه مداخله 35=n مقدار تغییر در
گروه مقایسه گروه مقایسه 35=n گروه مداخله 39= n گروه مقایسه 41= n 0/03 0/02 +1/97 59/74
(±5/14) 0-/68 54/89
(±7/8) 57/77
(±5/38) 55/57
(±7/85) پیشگیری
0/04 <0/001 +0/97 12/57
(±3/9) +0/08 10/31
(±3/03) 11/6 (±4/36) 10/52
(±3/02) ورزش
0/04 <0/001 +4/51
33/91
(±3/97) -0/17 29/29
(±4/69) 29/4 (±5/62) 29/46
(±4/9) تغذیه
0/99 <0/001 +2/08 14/57
(±3/8) -0/11 13/46 (±4) 12/49
(±4/58) 13/57
(±4/12) استرس
0/26 0/65 +1/03 23/09
(±5/03) -0/77 20/83
(±4/83) 22/06
(±5/31) 21/6 (±5/44) روابط اجتماعی و بین فردی

جدول 3- میانگین و انحراف معیار سبک زندگی قبل و 3 ماه پس از مداخله در دو گروه مقایسه و مداخله
سطح معناداری 3 ماه پس از مداخله پیش از مداخله p-value تأثیر مداخله p-value تغییرات در طول زمان گروه مداخله 35=n گروه مقایسه 35=n گروه مداخله 39= n گروه مقایسه 41= n
0/02 <0/001 143/89
(±14/65) 128/77
(±15/81) 133/31
(±16/4) 130/43
(±17/11) سبک زندگی

جدول 4- مقایسه سطح سبک زندگی در دو گروه مقایسه و مداخله 3 ماه پس از مداخله
Chi-Square آزمون گروه مداخله 35=n گروه مقایسه 35=n 0 3(8/6٪) بدتر شده سطح سبک زندگی
0/03 31(88/6٪) 32(91/4٪) تغییر نکرده 4 (11/4٪) 0 بهتر شده
بحث
سالمندی یک مرحله طبیعی از زندگی یـک انـساندر ادامه حیات اجتماعی است که با دیگـر مراحـل زنـدگیتفاوت فراوان دارد و بر پایه آخرین پژوهشهـ ای سـازمانملل، میزان مرگ و میر در کشورهای رو به رشد بـه طـورچشمگیری کاهش یافته است و همراه با آن، تعـداد افـرادسالخورده و میزان متوسط عمر، فزونی گرفتـه اسـت (22). با این که به کار بردن سبک زنـدگی سـالم بایـد از دوران جنینی شروع شود، هرگز برای تغییر دادن شـیوه زنـدگی وایجاد عادات پـسندیده کـه بـه سـلامت و شـادابی منجـرمی شوند، دیر نیست (22). چرا که به دلیـل قابلیـت سـبکزندگی در پیشگیری از بیمـاریهـ ا، ارتقـای سـطح کیفـیزندگی، افزایش امید به زندگی و بهبـود سـلامت جـسم و
٢۴
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017