ـش بـه منظـورخوشه بندی از الگوریتم خوشه بندی سلسل همراتبی متراکم شونده میانگین رابطه استفاده شده است.
شکل 9 نتیجه این خوشه بندی را به صورت نمودار دندوگرام به نمایش گذاشته است.

شکل 9. خوشه بندی کلیدواژه های مدیریت دانش در پژوهش های دنیا

جدول 6. مقایسه درصدی میزان پرداخت به کلیدواژه های مدیریت دانش در دنیا و ایران
دنیا ایران کلیدواژه ها دنیا ایران کلیدواژه ها
0/028 2/4 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 0/091 3/4 تعامل انسان و رایانه
0/028 2/8 نوآوری 0/059 5/3 مدیریت اطلاعات
0/026 4/3 تصمیم گیری 0/049 2/4 سیستم های اطلاعاتی
0/022 1/4 هوش مصنوعی 0/044 7/3 فناوری اطلاعات
0/021 2/8 مدیریت پروژه 0/043 4/7 صنعت
0/019 5/3 آموزش 0/038 4/9 اکتساب دانش
0/018 1/2 سیستم های یادگیری 0/036 1/6 معناشناسی
0/017 2 ارتباطات 0/036 1/8 انتقال دانش
0/017 2/4 آموزش الکترونیک 0/034 1/4 هستی شناسی
0/017 1/8 الگوریتم 0/034 2/8 بازیابی اطلاعات
0/015 1/2 واقعیت مجازی 0/033 6/5 جوامع و مؤسسه ها
0/015 1 تجارت الکترونیک 0/031 5/3 به اشتراک گذاری دانش
0/014 2/8 مدل های ریاضیاتی 0/029 3/4 داده کاوی

نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده
مسئله بعدی که در این تحقیق ارزیابی شده است، یافتن کلیـدواژههـایی در زمینـه مـدیریتدانش است که پژوهش های ایرانی در مقایسه با پژوهش های دنیا کمتر بـه آن اشـاره کـرده انـد .
شناخت این کلیدواژه ها به پژوهشگران حوزه مدیریت دانـش کشـور کمـک مـی کنـد تـا بداننـدتحقیقات و پژوهش های حوزه مدیریت دانش در سراسر جهان به چه کلیدواژه هایی بیشـتر توجـهمی کنند و پژوهشگران ایرانی در مورد کدام کلیدواژه ها غفلت کرده انـد تـا بـرای افـزایش دانـشبیشتر بر آن تمرکز کنند. جدول 6 درصد پرداخت به این کلیدواژه ها را نشان می دهد.
نتیجه گیری
در پژوهش های مربوط به مدیریت دانش در سراسر جهان، بیشترین ارتباط مدیریت دانش با حیطه های علمی علوم کامپیوتر (5/32 درصد)، تجارت و مدیریت و حسابداری (5/14درصد)، علوم مهندسی (7/13 درصد)، علوم تصمیم گیری (6/12 درصد)، ریاضـیات (07/7 درصـد ) و علوم اجتماعی (63/6 درصد) بوده است؛ در حالی که در پژوهش هـای مربـوط بـه مـدیریتدانش در ایران، بیشترین ارتباط مدیریت دانش با حیطه های علمی علوم کامپیوتر، تجارت و مدیریت و حسابداری، علوم تصمیم گیری، مهندسی و علوم اجتماعی بوده است.
بیشترین کلیدواژه های همکار با مدیریت دانش در پژوهشهای سراسر جهان به ترتیب تعامل انسان و رایانه، مدیریت اطلاعات، مدیریت سیستم ها، فناوری اطلاعـات ، صـنعت ، اکتسـابدانش، سمانتیک، انتقال دانش، آنتولوژی و بازیابی اطلاعات اسـت؛ در حـالی کـه بیشـترینکلیدواژه های همکار با مدیریت دانش در پژوهشهای ایران، کلیدواژه های فناوری اطلاعات، آموزش، اشتراک دانش، مدیریت اطلاعات، اکتساب دانش، صنعت، تعامل انسـان بـا رایانـه، تصمیمگیری، مزیت رقابتی و داده کاوی است.
بیشترین درصد اختلاف میان پژوهش های سراسر جهان و ایران در حـوزه هـای مربـوط بـهعلوم کامپیوتر، علوم مهندسی و ریاضیات است.
بیشترین اختلاف درصد پژوهش های سراسـر جهـان و ایـران در کلیـدواژه هـای همکـار بـامدیریت دانش، کلیدواژه های مدیریت اطلاعات، صنعت، اکتسـاب دانـش، اشـتراک دانـش، تصمیم گیری است.

فهرست منابع
Alavi, M. & Leidner, D. (1999). Knowledge Management systems: issues, challenges and benefits. Communications of the Association for Information Systems, 1 (7)
Alexander, P.A., Schallert, D.L. & Hare, V.C. (1991). Coming to terms: How researchers in learning and literacy talk about knowledge. Review of Educa tional Research, 61(3), 315-343.
Amin, A., Bargach, S., Donegan, J. & Others. (2001). Building a Knowledge Sharing Culture. Oilfield Review, 13(1), 48-65.
Beckman, T. (1997). Methodology for Knowledge Management. In Harmza, M.H. (Eds), the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ASC 97, Banff, IASTED ACT Press, 29-32.
Bender, S. & Fish, A. (2000). The transfer of know ledge and the retention of expertise: the continuing need for global assignments. Journal of Knowledge Management, 4(2), 125-137.
Bellinger, Gene. “Mental Model Musings”. Systems Thinking Blog. Retrieved 18 April 2013.
Bhatt, G. D. (2001). Knowledge Management In Organizations: Examining The Interaction Between Technologies, Technique And People. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.
Bohn, R. E. (1994). Measuring and managing technological knowledge. Sloan Management Review, 26(1), 61-73.
Bounfour, A. (2003). The Management of Intangibles, the Organization’s Most Valuable Assets. Roudlege, London.
Chen C. M, Paul, R. G. (2001). Visualizing a knowledge domain’s intellectual structure. Computer, 34(3), 65-71.
Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Burlington: Elsevier Butter worth-Heinemann.
Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What the Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Davenport, T., DeLong, D. & Beers, M. (1998). Successful Knowledge Management projects. Sloan Management Review, 39(2), 43-57.
نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده
Garfield, E., & Small, H. (1989). Identifying the changing frontiers of science. Innovation at the Crossroads between Science and Technology. Available in:
http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/362/362.html.
Glossary of Thompson scientific terminology. (2008). The Thompson Corporation.
Grant, R.M. (1996). Toward knowledge based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(52), 109-122.
Gupta, J., Sharma, S. (2004). Creating Knowledge Based Organizations. Boston: Idea Group Publishing. ISBN 1-59140-163-1.
Hajorland, B. (1997). Information Seeking and Subject Representation:An ActivityTheoretical Approach toInformation Science. Westport: Greenwood Press. San Francisco.
Hood, W.W. & Wilson, C. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics, 52 (2), 291–314.
Kock, N. & McQueen, R. (1998). Knowledge and information communication in organizations: an analysis of core, support and improvement process. Knowledge and Process Management, 5(1), 29-40.
Leydesdorff, L. & Milojevic, S. (2015). “Scientometrics” arXiv:1208.4566 (2013), forthcoming in: Lynch, M. (editor), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences subsection 85030.
Moya f, Vargas b, Herrero v, Chinchilla z,Corera e(2004). A new technique for building maps of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories. Scientometrics , pp. 129-145.NewYork.
Nonaka, Ikujiro (1991). “The knowledge creating company”. Harvard Business Review 69 (6): 96–104.