مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، معنوی، دانشجویان، Wednesday، October، 10:25

مارس 12, 2018

r />17 به بالا معدل
0/487 110/01 ± 17/52
112/07 ± 17/46 57/6٪
42/4٪ 277
204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی
0/716 49/61 ±61/12
05/61 ± 18/13 42/8 %
54/9 % 206
204 تهران
شهرستان وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
<0/001 00/66 ± 53/12
45/62 ±11/40
59/23 ± 13/01
40/52 ± 90/15 16٪
4/42٪
9/33٪
7/7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
<0/001 10/58 ±91/13 19/67 ± 30/7 41 ٪
54/1 ٪ 197
260 مجرد
متأهل وضعیت تأهل

جدول 4- میانگین و انحراف از معیار نمره هوش معنوی و حیطههای آن در رابطه با دانشجویان دانشکدههای دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی92-93
میانگین و انحراف از معیار
n=481 متغیر
110/89 ± 17/51
46/09 ± 8/05
64/80 ± 10/98 نمره کل هوش معنوی
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی

بحث
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یک ی از دوران ه ای پرچ الش و مه یج در زن دگی امروزه جوانان، دوران دانشجویی می باشـد . از آنجـایی کـهدانشجویان در این دوره با عوامل استرسزای زیادی مواجه میشوند لذا جهت سازگاری بیشتر مـی بایـست از سـلامتروانی و عمومی و خوداتکایی بیشتری برخـوردار باشـند تـابتوانند این دوران را با موفقیت طی نموده و بدون مـشکلیبه درجات عالی تحصیلی و علمی برسند. در بین رشتههای دانـشجویی، گـروه هـای علـوم بـالینی از جملـه پزشـکی، دندانپزشکی و پرستاری رشتههای پراسترستر ی میباشند چرا که علاوه بر استرسهای محیط آموزشی، استرسهای محیط بالینی و بیماران نیز وجود دارند. میزان استرس یکیاز عواملی است که باعث افت تحصیلی و بـروز اخـتلالاتروحی در این دانشجویان می شود. شناخت عوامل مرتبط باسلامت روان دانشجویان میتواند در هـدایت برنامـههـ ای آموزشی کمک نمایـد (10). در سـال هـای اخ یـر، هـوش معنوی به عنـوان یکـی از مفـاهیم جد یـد هـوش توجـه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری را به خود جلب کرده اسـت . ا یـن حـوزه جد یـد، تحقیقـات گـسترده ای را در زمینه های مختلف برانگیخته است.
یافتههای ایـن پـژوهش نـشان داد میـانگین نمـرههوش معنوی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای سـطح
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017