ـور خاص با شش جزء عزت نفس پرسـتاری، ارتباطـات، دانـش، مراقبـت، رهبـری و ارتبـاط بـا همکـاران تعریـف مـی شـود (7،9و11). این پرسشنامه نه تنها درک پرستاران از احـساساتحرفهای آنان را توصـیف مـی نمایـد بلکـه اعتمـاد بـه نفـسپرستاران را در برقراری ارتباط با دیگر همکـاران، یـادگیری واستفاده از دانش و عملکردهای بالینی در مراقبت از بیمار موردبررسی قرار مـی دهـد و بـر همـین اسـاس بـه عنـوان یـکپرسشنامه جامع جهت بررسـی خودپنـداری پرسـتاری مـورداستفاده قرار می گیرد و در حال حاضر جدیدترین و کامل تـرینپرسشنامه خودپنداری حرفه ای پرستاری می باشد.
این پرسشنامه به زبـان هـ ای گونـاگون ترجمـه شـده(1و19) اما براساس بررسیهای انجام شـده در سـایتهـ ای
Medlib, SID Google Scholar,
IranMedex, Magiran ت اکنون ب ه زب ان فارس ی برگردانده نشده است و مطالعه ای در خصوص روان سـن جی و ساختار عاملی این پرسشنامه در ایران صورت نگرفته اسـت.
لذا هدف مطالعه حاضر ترجمه و تعیین روایی و پایایی گونـهفارســی پرســشنامه خودپنــداری حرفــه ای پرســتاران و آمادهسازی آن به عنوان یک ابزار جامع در تحقیقات مربـوطبه ارزیابی خودپنداری حرفه ای پرستاران می باشد.

روش مطالعه

این مطالعـه ، مطالعـهای مقطعـی تحلیلـی از نـوع روان سنجی و اعتبار یـابی آزمـون اسـت کـه در قـدم اول نسخه انگلیسی پرسشنامه خودپنداری حرفه ای پرستاران به فارسی تبدیل شد. جهت ترجمه نسخه انگلیسی پرسشنامه مذکور که یک پرسشنامه اختصاصی است، پس از مکاتبـهبا طراح آن و اخذ مجوز لازم از روش ترجمـه مـستقیم و معکــوس (forward-backward translation)
۶۵
استفاده گردید. در این روش ابتدا نسخه اصلی توسط چهار مترجم مستقل به طور هم زمان به فارسـی ترجمـه شـد وسپس نسخه مورد تأیید مجدداً توسط دو مترجم مستقل از مترجمان مرحله نخست به زبان انگلیسی برگردانده شـد ودر پایان، نسخه نهایی مورد استفاده در این مطالعه پس از بررسی و اعمال نظرات 10 تـن از اعـضای ه یـأت علمـی دانشکده پرستاری جهرم و شیراز از نظر روایی محتـوایی وتناسب سؤالات با فرهنگ ایرانی تدوین گردید.
پرسشنامه خودپنـداری حرفـه ای پرسـتاران سـاخته Cowin و همکاران (2001) شـامل 36 سـؤال در شـشبعد عزت نفس پرستاری (سؤالات 6-1)، مراقبت (سؤالات 12-7)، دانـش (س ؤالات 18-13)، ارتب اط ب ا همک اران
(سؤالات 24-19)، ارتباطات (سـؤالات 30-25) و رهبـری
(سؤالات 36-31) می باشد. هر یک از سؤالات به صـورتمثبت بیان شده و براساس مقیـاس رتبـ های نمـره 1 تـا 8 تعلق میگیرد. در مجموع نمره هر فرد از 36 (کمترین) تـا288 (بیشترین) مـی باشـد کـه هرچـه نمـره بیـشتر باشـدخودپنداری بهتر است. قابل ذکر است که نمـره ک لـی هـربعد براساس نمره به دست آمده در آن بعد تقسیم بر تعـدادسؤالات مطرح شده در آن محاسبه می گردد (11و20).
جامعه آماری این پـژوهش را 200 پرسـتار شـاغل دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال1391 تشکیل دادند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدندو پرسشنامه خودپنداری حرف های پرستاری را تکمیل نمودند.
به جهت رعایت ملاحظات اخلاقی پژوهشگر اهـدافرا به واحدهای تحت مطالعه توضیح و به آنـان اطمینـان دادکه اطلاعات محرمانه باقی میماند و پرسشنامه بـدون ذکـرنام تکمیل مـی گـردد و قبـل از تکم یـل پرسـشنامه توسـطپرستاران نیز از تک تک آنان رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش اخذ گردید و اطلاعـات مربـوط بـه آن دسـته ازافراد که مایل به شرکت در مطالعه نبودند جمع آوری نگردید.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش تعیین ثبات داخلی ابزار استفاده شد. ثبات داخلی ابزار شاخصی است کـه نشان می دهد سؤالات تشکیل دهنده یک ابزار چه مقـدار بـا هم مرتبط و یا همگون هستند در این روش، ابزار مورد نظر در صورتی از پایایی قابل قبول برخوردار اسـت کـه ضـریب آلفای کرونباخ آن 7/0 و یـا بیـشتر باشـد (21). همچنـین بـابهرهگیری از شاخص ضـریب همبـستگی اسـپیرمن- بـراونضریب پایایی پرسشنامه مذکور به روش دو نیمهسازی بـرایکل مقیاس و هر یک از دو نیمه برآورد شـد. در حـالاتی کـهتعداد سؤالات پرسشنامه زیاد باشـد از ایـن شـاخص اسـتفادهمی شود (22). این آزمون یک بار با گـروه واحـدی از آزمـونشوندگان اجرا می شود و سپس آن را به دو نیمه تقسیم کـرده به این صورت که سؤالات فرد و زوج جدا شده و سپس جهتمحاسبه ضریب پایایی در این روش، همبستگی بین نیمههای آزمون محاسبه می گردد (22). جهت بررسی روایی پرسشنامهمورد نظر از روش ساختار عاملی اکتشافی (Exploratory Factor Analysis) با روش تحلیل مؤلفه هـ ای اساسـی
(Principal Component Analysis) استفاده شـدکه مقـادیر ویـژه (Eigen Value) بزرگتـر از یـک معیـارانتخاب م ؤلفهها بوده است. علاوه بـر تحلیـل عـاملی جهـتبررسی روایی پرسشنامه از نوعی روایی سازه (inter-item reliability) و مقایسه گروههای شناخته شده نیز اسـتفادهگردی د. در ای ن روش ض رایب همبـستگی پیرس ون می ان زیرمقیاس ها محاسبه می گردد و ضریب همبستگی 4/0 و یا بیشتر به عنوان همبستگی مناسب در نظر گرفتـه مـی شـود .
کلیه تحلیل ها توسط نرم افزار SPSS v.19 صورت گرفت.

یافتهها
در مطالعـه حاضـر ًمجموعـا 200 پرسـتار شـرکتکردند که میـانگین سـن و سـابقه کـار آنهـ ا بـه ترتیـب 5/1±32 و 35/6±82/7 بود . بیشتر آنها مؤنـث (9/61%) و متأهل (2/81%) بودند. 92% پرستاران مدرک کارشناسیپرستاری داشتند. در بررسـی پا یـایی پرسـشنامه ، از روش ثبات داخلی ابزار و محاسبه ضریب آلفای کرونبـاخ بـرای کل پرسشنامه و همچنین در هـر یـک از ابعـاد بـه طـورجداگانه استفاده شد. براساس یافته های مطالعـه ضـرایب آلفـای کر ونبـاخ بـرای کـل پرسـشنامه 97/0 و در ابعـادخودپنداری پرستاری 96/0، دانـش 91/0، مراقبـت 91/0، رهبری 91/0، ارتباط با همکـاران 92/0 و ارتباطـات 94/0 برآورد شد . همچنـین بـا بهـرهگیـری از شـاخص ضـریبهمبستگی اسپیرمن – بـراون ضـریب پایـایی بـه روش دونیمهسازی برای کل مقیاس 84/0 و برای نیمـه اول و دومبه ترتیب 96/0 و 95/0 برآورد شد. جهـت بررسـی روایـیپرســشنامه خودپنــداری حرفــه ای، روش تحلیــل عــاملی اکتشافی به کار گرفتـه شـد و بـرای تحلیـل عوامـل ایـنپرسشنامه روش تحلیل مؤلفههای اصلی و روش چـرخش
۶۶
متعام د از ن وع اک وامکس (Equamax) اس تفاده ش د.
شاخص های ارا یه شده در جدول شـماره 1 شـامل آزمـونکرویت بارتلت (Bartlett’s Test of Sphericity) و آماره کفایت نمونه برداری کیـزر میـر الکـین (Kaiser-Meyer-Olkin) می باشد.
از آنجایی که برای یک تحلیل عاملی مناسب در آزمـونکفایت نمونهبرداری ارز شهـ ای 7/0و بـالاتر نیـاز اسـت (23). یافتههای این جدول نشان دهنده مقادیر معنـا دار (001/0<p) و مناسب (934/0(KMO= جهت تحلیل عاملی می باشـد . بـاتکیه بر یافتههـ ای معنـادار ایـن آزمـونهـ ا در تحلیـل عوامـلاکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصلی که مقادیر ویژه آنهـا بزرگتر از یک و معنادار بود ساختار 6 عاملیCowin تأیید شدکه در مجموع 63/76% واریانس توسـط ایـن 6 عامـل تبیـینمی شود و بیشترین مقدار واریانس تبیین شده (52/49%) مربوط به عامل اول است که گویه های اول تا ششم را شامل می شود.
جدول شـماره 2 بارهـای عـاملی، میـزان اشـتراکمتغیرها (یا واریانس کل با میزان اشتراک عاملی متغیرهـا)، مقادیر ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر یـک ازعوامل را نشان می دهد. حداقل بار عاملی قابل قبـول 5/0 در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـر ایـن اسـاس عبـارات بـاهمبستگی بالاتر از 5/0 درون هر عامل قرار گرفتند.
همان گونه که در جدول شـماره 2 مـشاهده مـی شـودتمامی میزان اشتراک ها بالاتر از 63% است و بیـانگر توانـاییعاملهای تعیین شـده در تبیـین واریـانس متغیرهـای مـوردمطالعه است . تحلیل عامل ی اکتشافی، این پرسـشنامه را دارای36 گویه در 6 عامل نشان داد که با نـسخه اصـلیCowin سازگار است . تحلیل عاملی نشان داد کـه گویـه هـ ای 1 تـا 6 روی عامل اول (عزت نفس پرستاری)، گویـههـ ای 7 تـا 12 روی عامل ششم (مراقبت)، گوی ههای 13 تـا 18 روی عامـلچهارم (دانش)، گوی ههای 19 تا 24 روی عامل پنجم (ارتبـاطبا همکاران )، گوی ههای 25 تا 30 روی عامل دوم (ارتباطات) و
6 گویه 31 تا 36 روی عامل سوم (رهبری) بار گذاری شده اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سنجش روایی سازه این پرسشنامه نیز با اسـتفاده از ضریب همبستگی پیرسون میان زیرمقیاسهای آن صورتگرفت و همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شـودکلیه زیر مقیاسهـ ا دارای همبـستگی متوسـط یـا قـوی وارتباط معنادار با یکدیگر هستند (001/0<p) و این مطلـبنشان دهنده روایی سازه این آزمون است.
جدول 1- آماره KMO و نتایج آزمون کفایت نمونه برداری کرویت بارتلت
0/934 آماره کفایت نمونهبرداری (KMO)
6519/92 آماره کای دو
آزمون کرویت بارتلت

630 درجه آزادی p<0/001 p-value
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 o