مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، pp.، Vol.، IM، ppm، %

مارس 12, 2018

se flow using EIS”, Corrosion
Science, Vol. 44, pp. 101-112, 2002. 10- Y. Chen, W. P. Jepson, “EIS measurement for corrosion monitoring under multiphase flow conditions”, Electrochimica Acta, Vol. 44, pp. 4453-4464, 1999.
11- T. Hong, W. P. Jepson, “Corrosion inhibitor studies in large flow loop at high 28- A. Khavasfar, M. H. Moayed, A. H. Jafari, “an investigation on the performance of an imidazoline based commercial corrosion inhibitor on CO2 corrosion of mild steel”, IJE Transactions A: Basics, Vol. 20, pp. 35-44, 2007.
S. A. Umoren, M. M. Solomon, “Effect of
HALIDE IONS ADDITIVES ON THE CORROSION INHIBITION OF ALUMINUM IN HCl BY POLYACRYLAMIDE”, The Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 35, pp. 115-129, 2010.
A. R. Yazdzad, T. Shahrabi, M. G. Hosseini, “Inhibition of 3003 aluminum alloy corrosion by propargyl alcohol and tartrate ion and their synergistic effects in 0.5% NaCl solution, Materials Chemistry and Physics, Vol. 109, pp. 199-205, 2008.
L. Larabi, Y. Harek, M. Traisnel, A. Mansri, “Synergistic influence of poly(4vinylpyridine) and potassium iodide on inhibition of corrosion of mild steel in 1M HCl”, Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 34, pp. 833-839, 2004.
I. Zaafarany, M. Abdallah, “Ethoxylated Fatty Amide as Corrosion Inhibitors for Carbon Steel in Hydrochloric Acid Solution”, International Journal of Electrochemical Science, Vol. 5, pp. 18-28, 2010.
P. C. Okafor, X. Liu, Y. G. Zheng, “Corrosion inhibition of mild steel by ethylamino imidazoline derivative in CO2saturated solution”, Corrosion Science, Vol. 51, pp. 761-768, 2009.
F. Farelas, A. Ramirez, “Carbon Dioxide Corrosion Inhibition of Carbon Steels Through Bis-imidazoline and Imidazoline compounds by EIS”, Journal of Electrochemical Science,
Vol. 5, pp. 797-814, 2010. 21- I. B. Obot, “Synergistic Effect of Nizoral and Iodide Ions on the Corrosion Inhibition of Mild Steel in Sulphuric Acid Solution”, Portugaliae Electrochimica Acta, Vol. 27, pp. 539-553, 2009.
S. Khan, “Synergistic Effect of Potassium Iodide on Inhibitive Performance of Thiadiazoles During Corrosion of Mild Steel in 20% Sulfuric Acid”, The Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 35, pp. 7182, 2010.
N. caliskan, S. Bilgic, “Effect of iodide ions on the synergistic inhibition of the corrosion of manganese-14 steel in acidic media”, Applied Surface Science, Vol. 153, pp. 128-133, 2000.
S. A. Umoren, Y. Li, F. H. Wang,
“Electrochemical study of corrosion inhibition and adsorption behaviour for pure iron by polyacrylamide in H2SO4: Synergistic effect of iodide ions”, Corrosion Science, Vol. 52, pp. 1777-1786, 2010.
E. Kalman, I. Felhosi, F. H. Karman, I. Lukovits, J. Telegdi, G. Palinkas, “Environmentally Friendly Corrosion Inhibitors, in Corrosion and Environmental Degradation”, Materials Science and
Technology, Vol. 1, pp. 471-537, 2000.
U. M. Eduok, S. A. Umoren, A. P. Udoh, “Synergistic inhibition effects between leaves and stem extracts of Sida acuta and iodide ion for mild steel corrosion in 1 M H2SO4 solutions”, Arabian Journal of Chemistry, In Press, 2010.
S. A. Umoren, I. B. Obot, I. O. Igwe, “Synergistic Inhibition Between
Polyvinylpyrollidone and Iodide Ions on Corrosion of Aluminium in HCl, The Open Corrosion Journal, Vol. 2, pp. 1-7, 2009.

پیوست ها
جدول 1- ترکیب شیمیایی نمونه های فولادی API 5L X52
نیکل نیوبیوم مس آلومینیوم گوگرد فسفر مولیبدن سیلیسیم کربن عنصر
0/016 0/023 0/01 0/016 0/003 0/006 0/867 0/186 0/09 درصد وزنی

جدول 2- پارامترهای مربوط به پلاریزاسیون برای خوردگی فولاد API 5L X52 در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده از 2CO در غیاب و در حضور بازدارنده ایمیدازولین و در حضور % KI2/0 بعد از 90 دقیقه غوطه وری و در 4pH= و در دمای Co 25.

سیستم (V پتانسیل خوردگیچگالی 2جریان خوردگی بازده بازدارندگی (%)
(A/cm )Ag/AgCl)

– 9/11*10 -5 -0/656 بدون بازدارنده
77/41 2/06*10 -5 -0/661 25 ppm IM
85/07 1/36*10 -5 -0/664 50 ppm IM
95/77 3/85*10 -6 -0/695 75 ppm IM
96/24 3/42*10 -6 -0/660 100 ppm IM
97/94 1/875*10 -6 -0/722 150 ppm IM
94/23 5/25*10 -6 -0/723 50 ppm IM + 0/2 % KI
97 2/73*10 -6 -0/751 75 ppm IM + 0/2 % KI
97/94 1/88*10 -6 -0/775 100 ppm IM + 0/2 % KI
23 7/015*10 -5 -0/663 0/2 % KI

جدول3- پارامتر هم افزایی برای غلظت های گوناگون ایمیدازولین و % KI2/0 ، در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده با 2CO، برای فولاد کربنی ساده.
سیستم S
50 ppm IM + 0/2 % KI 1/99
75 ppm IM + 0/2 % KI 1/09
100 ppm IM + 0/2 % KI 1/4

شکل 1- نمودرهای پلاریزاسیون برای فولاد API 5L X52 در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده از 2CO در غیاب و در حضور بازدارنده ایمیدازولین و در حضور % KI2/0 بعد از 90 دقیقه غوطه وری و در 4pH= و در دمای Co 25.

شکل 2- نمودرهای پلاریزاسیون برای فولاد API 5L X52 در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده از 2CO در غیاب
و در حضور بازدارنده ایمیدازولین و در حضور % KI2/0 بعد از 90 دقیقه غوطه وری و در 4pH= و در دمای Co 25.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 3- نمودار درصد بازدارندگی ایمیدازولین بر حسب غلظت برای فولاد API 5L X52 در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده از دی اکسید کربن.

شکل 4- ایزوترم لانگمویر برای فولاد API 5L X52 در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده از 2CO حاوی ایمیدازولین.

شکل 5- ایزوترم لانگمویر برای فولاد API 5L X52 در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده از 2CO حاوی ایمیدازولین و % KI2/0

شکل6- تصویر SEM سطح فولاد API 5L X52 در محلول 3 درصد کلرید سدیم اشباع شده از دی اکسید کربن (a) در غیاب بازدارنده (b) در حضور ppm IM + 0/2% KI (c) 50 ppm IM 50 بعد از 2 ساعت غوطه وری.

  • 2