وزشی، از جمله می‌توان به هماهنگی هر فعالیت آموزشی با اهداف کلی تعلیم و تربیت و هماهنگی بین کل فعالیتهای آموزشی و پرورشی داخل سازمان آموزشی و هماهنگی بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر تعلیم و تربیت اشاره کرد.
3ـ کمک به بهبود و اصلاح جریان تعلیم و تربیت
4ـ یاری و مساعدت به اعضای سازمان آموزشی برای تشخیص و درک بهتر هدفها
5ـ راهنمایی، همکاری، کمک، تقویت، حمایت از اعضای سازمان آموزشی
6ـ فراهم کردن زمینه‌های شور و تبادل نظر و بوجود آوردن احساس مسئولیت مشترک در سازمان آموزشی
7ـ ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان تربیتی