ضـوع رانشان میدهند. بررسی نحوه پراکنش و رفتـار فرکتـالی متغیرهـانشان میدهـد کـه نوسـانات شـدیدی در منطقـه وجـود دارد وتغییرات مکانی دارای ساختار و نظـام منـدی مشخصـی نیسـت.
ساختار، واریوگرامهـا، میـزان اثـر قطعـهای بـالا و عـدم وجـودخودهمبستگی دلالت بر این موضوع دارنـد . اگرچـه واریـوگرامچگالی خاک توسط مدل دارای حدآستانه (نمـایی ) بـرازش دادهشده است ولی اثر قطعهای نسبی حاکی از زیاد بـودن نوسـاناتدر مقیاس کوتاه دامنه میباشد.
بررسی این دو متغیر نشان مـی دهـد کـه دارای خصوصـیتفرکتالی هستند. اگرچـه مطالعـه مشـابهی در اکوسیسـتم جنگـلبهمنظور مقایسه نتایج ایـن تحقیـق در دسـترس نمـیباشـد امـامقادیر محاسبه شده بعد فرکتـالی بـا نتـایج مطالعـه محمـدی ورئیسی (8) مطابقت میکند. در تحقیـق آنهـا نیـز محاسـبه بعـد
منابع مورد استفاده