تندسـازی دانـش و تجربـه، فصـلنامه علمـی پژوهشـی مـدیریت فنـ اوری اطلاعـات ؛ 2:3ـ18.
داونپ ورت ت امس اچ، پروس اک لارن س (1379). م دیریت دان ش، ترجم ه حس ین رحم انسرشت،چاپ اول، انتشارات ساپکو، تهران.
رهنورد فرج الـه، جلیـل خاونـدکار (1387). تـأثیر اشـتراک دانـش بـر توفیـق در بـرون سـپاریخدمات فناوری اطلاعات، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات؛ 1: 49ـ64.
سهرابی بابک، رئیسی وانانی ایمان، علیدوستی سـیروس (1389). ارایـه مـدلی کـاربردی بـرایسنجش بلوغ مدیریت دانـش در صـنعت نـرم افـزار، فصـلنامه علمـی پژوهشـی سیاسـت علـم وفناوری؛ 1: 63ـ79.
ساعدی مهدی، حمیدرضا یزدانی(1388). ارایه مدل فرآیندی برای پیاده سازی مدیریت دانـشمبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو: نظریه برخاسته از داده ها، فصلنامه علمـی پژوهشـیمدیریت فناوری اطلاعات؛67:2ـ84.
طالب پور علیرضا، محمد ابویی اردکان، صدرا احمدی (1388).بررسیعوامل تأثیرگذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیکی با استفاده ازمدلFCM، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات؛ 2: 85ـ102.
مومنی منصور، فعال قیومی علی (1386). تحلیل های آمـاری بـا اسـتفاده ازSPSS ، چـاپ اول،انتشارات کتاب نو، تهران.
.8 Bock G.W, Zmud R.W, Kim Y.G (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces and organizational climate, MIS Quarterly, 29: 87-111.
.9 Calantone R.J, Cavusgil S.T, Zhao Y (2002). Learning orientation, firm innovation capability and firm performance. Industrial Marketing Management, 31: 515-524.
.01 Connelly C.E, Kelloway E.K (2003). Predictors of employees perceptions of knowledge-sharing culture, Leadership & Organization Development Journal; 24: 294-305.
.11 Davenport TH, Prusak L (2000). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Press.
.21 Han Brent, Anantatmula Vittal (2007).Knowledge sharing in large IT organizations: a Case study. Journal of information and knowledge management system; 37: 421-439.
.31 Haeussler C (2011). Information-sharing in academia and the industry: A comparative study, Research Policy; Vol.40:105-122.
.41 Hargadon A.B (1998). Firms as knowledge brokers: lessons in pursuing continuous innovation. California Management Review; 40: 209-227.
.51 Huysman M, Wulf V (2006). IT to support knowledge sharing in communities: toward a social capital analysis. Journal of Information Technology, 21: 40-45
.61 Jennex M. E, Smolnik S, Croasdell D (2007). Defining Knowledge Management Success, Proceedings of the 6th Annual ISOnEworld Conference, Las Vegas, NV.
.71 Jung-Chi P (2006). An empirical study of the relationship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP). Management Decision; 44: 105-122
.81 Karkoulian S, Halawi L.A, McCarthy R.V (2008). Knowledge management formal and informal mentoring: an empirical investigation in Lebanese banks.
.91 Kim D.H (1993). The link between individual and group learning. Sloan Management Review; 35: 13-22.
.02 King WR (2005). Communications and information processing as a critical success factor in the effective knowledge organization.
International Journal of Business Information Systems; 10: 31-52.
.12 King WR (2006). Knowledge sharing. The Encyclopedia of Knowledge Management. Schwartz DG, editor. Idea Group Publishing: 493-498.
.22 King W.R, Chung T.R, Haney M.H (2008). Knowledge Management and organizational Learning. The International Journal of Management Science, Omega; 36: 167-172.
.32 Levitt B, March JG (1988). Organizational learning. Annual Review of Sociology; 14: 319-340.
.42 Lin Hsiu-Fen, Lee Gwo-Guang (2004). Perceptions of senior managers toward knowledge-sharing behavior. Management Decision; 42: 108125.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.52 MacNeil C.M (2001). The supervisor as a facilitator of informal learning in work teams. Journal of Workplace Learning; 13: 246-253.
.62 MacNeil C.M (2003a). Line managers: facilitators of knowledge sharing in teams. Employee Relations; 25: 294-307.
.72 Magnier-Watanabe R, Senoo D (2008). Organizational characteristics as prescriptive factors of knowledge management initiatives, Journal of Knowledge Management; 12(1): 21-36.
.82 Marr B (2004). Measuring and Benchmarking Intellectual. Benchmarking: an International Journal; 11: 559-570.
.92 Mason D, Pauleen D.J (2003). Perceptions of knowledge management: A qualitative analysis. Knowledge Management Journal; 7: 38-48.
.03 Monnavarian A, AminiA (2009). Do interactions within networks lead to knowledge management? Business Strategy Series; 10(3) : 139-155.
.13 Monavvarian A, Kasaei M (2007). KM model for public administration: the case of Labour Ministry, VINE: The journal of information and knowledge management systems; 37 (3): 348-367.
.23 Pan Shan, Scarbrough Harry (1998). A Socio-Technical View of Knowledge-Sharing at Buckman Laboratories, Journal of Knowledge Management 2.
.33 Sanchez P, Chaminade C Olea M (2000). Management of Intangibles: an Attempt to build a theory, Journal of Intellectual Capital; 1: 312-327.
.43 Seetharaman A, Sooria H.H.B.Z, Saravanan A, S. (2002). Intellectual
capital accounting and Reporting in the knowledge economy, Journal of Intellectual capital, 3, 128-148.
.53 Sohail M.S, Daud S (2009). Knowledge sharing in higher education institutions: Perspectives from Malaysia, VINE: The journal of information and knowledge management systems; 39(2): 125-142.
.63 Sondergaard Susanne, Kerr Micky, Clegg Chris (2007). Sharing knowledge: contextualising socio-technical thinking and practice. The Learning Organization; 14: 423-435.
.73 Sullivan J. P. H, Sullivan S, P, H (2000). Valuing intangible companies:
an intellectual capital approach. Journal of Intellectual capital; 1: 328340.
.83 Syed-Ikhsan S.O, Rowland F (2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer. Journal of Knowledge Management; 8: 95-111.
.93 Van den Hooff B, Van Weenen F.D.L (2004a). Committed to share: commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing. Knowledge and Process Management; 11: 13-24.
.04 Van den Hooff B, Van Weenen F.D.L (2004b). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management; 8: 117-130.
.14 Wang H, Wang S (2008). A knowledge management approach to data mining process for business intelligence, Industrial Management & Data Systems, 108 (5): 622-634.
.24 Wasko M, Faraj S (2005). Why Should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice, MIS Quarterly; 29(1): 35-37.
.34 Wiig Karl M (2004). People-focused knowledge management: how effective decision making leads to corporate success. Elsevier: 213-237.
.44 Wills-Johnson N (2008). The networked firm: a framework for RBV, Journal of Management Development; 27(2): 214-224.