مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، برنامه، بـه، سؤالات، دانشجویان، افـراد

مارس 12, 2018

د.
جهت اعتبار علمی ابزار گردآوری اطلاعـات، روش اعتبـارمحتوی و صوری به کار گرفته شد. بدین منظور این ابـزارتوسط اساتید محترم و صاحب نظـران مـورد بررسـی قـرارگرفت و نظرات اصلاحی آن ها اعمال گردید و در نهایت با توجه به این نظرات، ابـزار معتبـر گردیـد. بـرای سـنجشپایــایی ابــزار، اطلاعــات بــ ه دســت آمــده از 10 نفــر از دانشـجویان اسـتخراج گردیـد و سـپس بـه روش دو نـیم کـردن، ضـریب همبسـتگی آن هـا بـا اسـتفاده از فرمـول اس پیرمن ب روان محاس به ش د. نتیج ه حاص له ض ریب همبستگی آزمون را معادل 84/0 نشان داد که با توجه بـ ه این امر، اعتماد علمی بر پایایی پرسشنامه مورد تأیید قـرارگرفت. داده ها با استفاده از آمـار توصـیف و نـرم افزارهـای
آماری (SPSS v.16) مورد تجزیه و تحلیل آماری قـرارگرفت تا میـزان رضـایت دانشـجویان پرسـتاری از بسـتهآموزشی مبتنی بر رایانه »آمـوزش اصـول تغذیـه بـا شـیرمادر« ارزیابی گردد. لازم به ذکر است که ایـن پرسشـنامهیک ابزار استاندارد می باشد که بـرای اولـین بـار در ایـرانتوسط اقبلی مورد استفاده قرار گرفت (10). در این مطالعـهاز مسؤولین و برنامه ریزان آموزشی کسب اجازه گردید و از کلیه نمونه ها رضایت نامـه کتبـی گرفتـه شـد و بـه آن هـ ا اطمینان داده شد که در مورد انصـراف از پـژوهش کـاملاًمختارند. در هر بخـش از پـژوهش اطلاعـات دانشـجویان شرکت کننده به صورت کاملاً محرمانه حفظ شد و به آنـاناطمینان داده شد که شرکت یا عدم شرکت در پـژوهش ونمرات حاصل از این پژوهش تأثیری بر نمرات اصلی آن ها نخواهد داشت. جهت رفع هرگونه ابهام، افراد شرکت کننده می توانستند بـا مراجعـه حضـوری و غیر حضـوری (تمـاستلفنی و پست الکترونیک) به محقق، پاسخ سؤالات خود را دریافت نمایند.

یافتهها

در مجمــوع 38 نفــر از دانشــجویان پرســتاری بــا میانگین و انحراف معیار سنی 3/1±3/22 در ایـن مطالعـه شرکت داشتند. همه دانشجویان خانم و در حـال گذرانـدنترم 8 رشته پرستاری بودند. تجزیه و تحلیل داده ها نشـانداد که دانشجویان از بسته آموزشی راضی بوده اند.

برای ارزیابی محتوای برنامـه فراوانـ ی پاسـخ هـایدانشجویان به سؤالات 1 تا 4 مورد بررسی قرار گرفت، بـراین اساس 2/67% دانشجویان بیشتر مواقـع یـا همیشـه از برنامه راضی بوده اند. برای ارزیابی شـکل و ظـاهر برنامـه ، فراوانی پاسخ های افراد به سؤالات 5 و 6 مورد بررسی قرار گرفت، که 35/82% افراد در بیشـتر مواقـ ع یـا همیشـه ازبرنامه رضایت داشته اند. بـرای ارزیـابی راحتـی اسـتفاده ازبرنامه، فراوانی پاسخ های افـراد بـه سـؤالات 7 و 8 مـوردبررسی قرار گرفت، بر این اساس 45/96% افراد در بیشـتر موارد یا همیشه از برنامه راضی بوده اند. برای ارزیابی کلـیبرنامه، فراوانی پاسخ های افراد به کلیه سؤالات بررسی شد و مشخص شد در کل 82% افراد در بیشتر مواقع یا همیشه از برنامه رضایت داشته اند.
در نهایت پاسخهای افراد به سؤالات باز مورد بررسی قرار گرفت. در پاسخ به سؤال 9 که پرسیده شده بـود، کـدامقسمت از برنامه بیشتر مـورد علاقـه شـما بـود؟، 2/39% از کاربران به فیلم های آموزشی و 25% آموزش های صـوتی رابه عنوان مواردی انتخاب کرده بودند که بیشتر مورد علاقـهآن ها بود و 8/35% از دانشجویان نظری نداشتند. در پاسخ به سؤال 10 که پرسیده شده بود، کدام قسمت از برنامـه کمتـرمورد علاقه شما بـود؟، 8/15% از افـراد اعتقـاد داشـتند کـهقسمت آموزش های صوتی کمتر مورد علاقـه آن هـ ا بـوده و2/83% نظر خاصـی نداشـتند. در پاسـخ بـه سـؤال 11 کـهپرسیده شده بود، از نظر محتوایی چه تغییراتی بهتر اسـت دربسته آموزشی داده شود؟، 16% افراد اعتقاد داشـتند کـه اگـربازی های آموزشی به بسته آموزشی اضافه شود بهتر است و 8/20% به افزایش محتـوای بسـته آموزشـی و 7/4% افـرادساده کردن محتوای برنامه را پیشـنهاد نمـوده انـد و 5/58% افراد نظر خاصی نداشته اند. در پاسخ به سـؤال 12 کـه نظـرافراد را در مورد شکل بسته آموزشی درخواست نمـوده بـود، 25% از آن ها اعتقاد داشتند کـه اگـر بـه کیفیـت تصـاویر وصوت به کار رفته افزوده شـود بهتـر اسـت. 2/29% اعتقـادداشتند که اگر بسته آموزشی به اشـکال دیگـر ( بسـته هـ ای قابل استفاده با گوشی همراه، فیلم، بـرخط و …) هـم وجـودداشته باشد بهتـر اسـت. 8/45% از افـراد هـم نظـر خاصـینداشتند. در جدول شماره 1 نتایج پاسخهای دانشـجویان بـهسؤالات پرسشنامه ارایه گردیده است.

بحث

تجزی ه و تحلی ـل داده ه ـا نش ـان داد ک ـه در کــل دانشجویان از بسته آموزشی راضی بوده اند. بـرای ارزیـابیمحتوای برنامه پاسخ های دانشجویان به سؤالات 1 تا 4 به دست آمد، بر این اساس 2/67% دانشجویان بیشتر مواقع یا همیشه از محتوای برنامه راضی بوده اند. این یافتـه مشـابهیافته های اقبلی می باشد. در مطالعه وی 67% افـراد مـوردمطالعـه در بیشـتر مواقـع یـا همیشـه محتـوای برنامـه را متناسب با نیازهای خود تشـخیص داده بود نـد و تنهـا 3% آن ها از محتوای بسته هرگز راضـی نبـوده انـد (10). ایـنیافته را می توان با توجه به نیازسنجی صورت گرفته که در هر دو مطالعه به صورت مشابه انجام گرفته، توجیـه کـرد. بدون شک برای ارتقای رضایت از محتوای بسته آموزشـ ی باید تغییراتی را در شیوه نیازسـنجی ایجـاد نمـود، هرچنـدهمین میزان رضـایت از بسـته آموزشـی نیـز قابـل توجـهمی باشـد . همچنـین در پاسـخ بـه سـؤالات بـاز، برخـی ازدانشجویان افزایش محتوای بسته آموزشی و سـاده کـردنمحتوای برنامه را پیشنهاد نمـوده بودنـد، کـه امیـد اسـتجهت ارتقـا ی رضـایت مخاطبـان در طراحـی بسـته هـ ای آموزشی مشابه، مورد توجه قرار گیرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 1- جدول درصد فراوانی پاسخ های دانشجویان ترم 8 پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد به سؤالات پرسشـنامهارزیابی رضایت از بسته آموزشی در سال 1391
هرگز بعضی مواقع تاحدودی بیشتر مواقع همیشه سؤالات
%3/1 %5/2 %31/3 %40/9 %19/5 سؤال1: آیا برنامه اطلاعات دقیق مورد نیاز شما را ارایه میدهد؟
%5/2 %2/2 %23/9 %52 %16/8 سؤال2: آیا محتوای ارایه شده در برنامه نیازهای شما را برآورده میکند؟
3/1 %6/2 %19/9 %40/8 %30 سؤال3: آیا اطلاعات ارایه شده در قسمت های مختلف برنامه دقیقاً مناسب نیازهای شما بود؟
%5/2 %2/3 %23/8 %48 %20/8 سؤال4: آیا برنامه حاوی اطلاعات به اندازه کافی است؟
%2 %8/4 %16/7 %47/8 %25/2 سؤال5: آیا فکر می کنید برنامه در قالب مناسب و مفیدی ارایه شده است؟
0 %5/2 %3/2 %52 %39/7 سؤال6: آیا اطلاعات ارایه شده در برنامه ساده و قابل فهم بودند؟
0 %2/3 %1/3 %45/8 %50/7 سؤال7: آیا به عنوان یک کاربر نصب و به کارگیری برنامه راحت و آسان بود؟
0 0 %3/6 %27/5 %68/9 سؤال8: آیا کار با برنامه آسان بود؟
برای ارزیابی شـکل برنامـه، پاسـخهـای افـراد بـهسؤالات 5 و 6 مورد بررسی قرار گرفت که 35/82% افـراد در بیشتر مواقع یا همیشه از برنامه رضـایت داشـته انـد . در مطالعه اقبلی نیز حدود 83% از افراد مورد مطالعه در بیشتر مواقع یا همیشه از بسته راضی بوده اند و هیچکدام از افـرادگزینه هرگز را برای این بعد انتخاب نکرده بودند (10). این یافته را می توان با محبوبیت ذاتی آموزش هـ ای مبتنـی بـررایانه در بین مخاطبان مرتبط دانست. در تکمیـل تحلیـلاین یافته به بررسی پاسخ افراد به سؤال 9 که پرسیده شده بود »کدام قسمت از برنامه بیشتر مورد علاقه شما بـود؟ « میپردازیم. میزان 2/39% از کاربران به فیلمهای آموزشـیو 25% آموزش های صوتی را به عنـوان مـواردی انتخـابکرده بودند که بیشتر مورد علاقه آن ها بـود . همچنـین درپاسخ به سؤال 10 که پرسیده شده بـود، کـدام قسـمت ازبرنامه کمتر مورد علاقه شما بود؟، 8/15% از افـراد اعتقـادداشتند که قسمت آموزش های صوتی کمتـر مـورد علاقـهآن ها بوده است. همچنین دانشجویان در پاسخ به سؤالات باز، اعتقاد داشتند که اگـر بـازی هـای آموزشـی بـه بسـته آموزشی اضافه شود و به کیفیت تصاویر و صـوت بـه کـاررفته در بسته آموزشی افزوده شود بهتر اسـت. برخـی نیـزاعتقاد داشتند کـه اگـر بسـته آموزشـی بـه اشـکال دیگـر(بسته های قابل استفاده با گوشی همراه، فیلم، برخط و …) هم وجود داشته باشد بهتر اسـت . از ایـن نتـایج مـی تـوانجهت رفع نقایص این بسته آموزشی و یـا ارتقـای آن و در نتیجه ایجاد رضایت بیشتر در مخاطبان بهره گرفت و نیـزمی توان آن ها را در بسته های آموزشی که احتمالاً در آینده طراحی خواهد شد به کار گرفت.
برای ارزیابی راحتی استفاده از برنامه، پاسـخ هـایافراد به سؤالات 7 و 8 مورد بررسی قرار گرفـت کـه بـراین اساس 45/96% افراد در بیشتر مـوارد یـا همیشـه ازبرنامه راضی بوده اند. در مطالعـه اقبلـی 4/60% افـراد دربیشتر مواقع یا همیشه از برنامه راضـی بـوده انـد و تنهـا1/2% از افراد هرگز از نظر راحتی استفاده از بسته راضی نبوده اند (10). هرچند با توجـه بـه تجربیـات گذشـته، در طراحی این بسته آموزشی، سادگی و راحتی به کـارگیریآن به عنوان یک خصوصیت بنیادین در نظر گرفته شـدهبود، با این حال این یافته نشان می دهد کـه دانشـجویانپرستاری از توانایی بالایی