مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، بسیج، اطلاعرسانی، اطـلاعرسـانی، ه، پیشگیری

مارس 12, 2018

ـن مطالعـه اثربخـشی بـسیجاطلاعرسانی پیشگیری از بیماری وبا در دانشآموزان گروههدف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد کـهطراحی و برگزاری بسیج اطلاعرسانی در افـزایش آگـاهی،نگرش و رفتار افراد در موارد پیشگیری از بیماری وبا مـؤثر بوده است.
در طراحـی و اجـرای بـسیج اطـلاع رسـانی اساسـاً احتمـال موفقیـت بـا بـه کـار بـردن روش هـای متعـدد و مداخلات چندگانه افزایش می یابد (11). که در این مطالعهنیز برای انتقال پیام ها و اطلاعات موردنظر از چهـار شـیوهآموزش چهره به چهره، فیلم آموزشی، بنر و پمفلت جهـتتأثیرگذاری بیشتر استفاده گردید.
طول مدت زمان بسیج اطلاعرسانی ممکن است دریک بازه زمانی کوتاه یا در یک مدت زمان طولانی انجـامشـود (12). در مطالع ه م ا م دت زم ان برگ زاری ب سیج اطلاعرسانی در بازه زمانی چهار ماه انجام شـده اسـت. در مطالعهNathanail وAdamos در خـصوص بـسیجاطلاعرسانی جاده سالم طول مدت زمـان برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی چهار هفته بوده است (13). ایـن در حالیـستکه در مطالعه دیگری که توسطKevin و همکارانش درخصوص بسیج اطلاعرسانی پیشگیری از سیگار انجام شدهمدت زمان شروع تا خاتمه آن چهـار سـال طـول کـشیدهاست (14). در مطالعـهای کـهElder و همکـاران انجـامدادند به این نتیجه رسیدند که اثربخشی مداخل ههایی که ازترکیب چند کانال و در مدت زم ان طولانی تـر انجـام شـدهباشد نسبت به سایر مداخلات بیشتر می باشد (15).
١۵
در مطالعه اخیر بین سطح سواد پدر و مادر و میـزانآگاهی افراد ارتباط معناداری مـشاهده گردیـد . ایـن نـشانمی دهد که آگـاهی دانـش آمـوزان دارای والـدین تحـصیلکرده، بالاتر از سایرین می باشـد کـه بـا مطالعـه عبـدی وهمکاران در این رابطه هم خوانی دارد (16).
در مطالعه اخیر هدف از برگزاری بسیج اطلاعرسانی تغییر در هر سه بعد آگاهی، نگرش و رفتـار دانـشآمـوزان جهت پی شگیری از بیماری وبا بود کـه در هـر سـه زمینـه
تغییرات حاصـل شـد. در مطالعـهای کـهRandolph وهمکاران به بررسی 18 بسیج اطـلاعرسـانی برگـزار شـدهپرداخته بودند نتایج نشان داد که بـسیج اطـلاعرسـانی در (67%) موارد بر آگاهی افراد، (24%) موارد بر نگرش افراد و
(89%) موارد بر رفتار افراد تأثیرگذار بوده است (17).
در این مطالعه آگاهی افراد پس از برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی 6/44% رشد داشته است و میزان رشد نگرشو رفتار افراد به ترتیب (8/11%) و (6/20%) گـزارش شـدهاست. در مطالع های کـ ه توسـطFreimuth و همکـ اران انجام شده است نتایج نشان داد ه که در 14 مورد ارزشـ یابی انجام شده که تأثیرات بسیج اطلاعرسانی بر آگـاهی افـرادسنجیده شده میزان تغییرات آگاه ی از 10% تا 60% متغیـ ر بوده است . در هم ین مطالعه در 16 ارزش یابی بررسـی شـدهکه تأثیرات بسیج اطلاعرسانی بـر نگـرش سـنجیده شـده بیشترین م یزان تأثیر در حدود (38%) گزارش شـده اسـت. همچنــی ن براســاس مطالعــه مــروری فــوق در 29 مــورد ارزشیابی انجام شده در خصوص تأثیر بسیج اطـلاعرسـانی ب ر رفت ار اف راد 20 م ورد از ب سیج ه ای اطـلاع رس انی موفقیت آمیز بوده و 9 مورد آنها ناموفق بـوده و بـر رفتـارافراد تأثیرگذار نبود هاند. میانگین تغ ییر در ارز یابیهای انجام
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

شده در خصوص رفتار (29%) بوده که دامنه تغ ییرات آنها از (4%) تا (74%) متغیر بوده است (18).
می دانـستند ایـن در حالیـست کـه در مطالعـه منتظـری وهمکارانش در خـصوص بـسیج اطـلاعرسـانی ایـدز فقـط(23%) افراد استفاده از چنین روشی را در آموزش مناسب و
(50%) آن را نامناسب می دانستند (25).
از محدودی تهای مطالعه مـا نبـودن گـروه کنتـرلجهت مقایسه و همچنین کمبود وقـت و فـضای آموزشـیمناسب و فشردگی برنامه درسی دانشآموزان با توجـه بـهنزدیک بودن به اتمام سال تحصیلی بود. که این مـوارد درمطالعات آتی می تواند مدنظر قرار گیرد لازم به ذکـر اسـت این اولین مطالعهای است که در زمینه بسیج اطلاعرسـانی در خصوص پیشگیری از بیماری وبـا انجـام شـده اسـت و محدودیت در بررسی و استفاده از مطالعـات مـشابه وجـودداشت. مطالعه فوق حاصل یک کار تحقیقاتی است که بـهعنوان پروژه سمینار مقطع Ph.D آموزش بهداشت انجـامو تأیید شده است.

نتیجهگیری