مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، بـه، مداخله، جلسه، پرسشنامه، مـراقبین

مارس 12, 2018

ن ریزش به 32 مراقب برای هـردو گروه افزایش یافت . معیارهـای ورود بـه مطالعـه بـرایمراقبین عبارت بودند از: مـراقبین دارای کـودک کـم تـوان ذهنی 6 تـا 18 سـال از نـوع کـمتـوانی ذهنـی خفیـف ومتوسط، داشتن مسؤولیت مراقبت روزانه از بیمار و نداشـتنبیماری خاص یا اختلال روانی مراقب بنا بـه اظهـار خـود.
معیارهـای خـروج از مطالعـه نیـز شـامل عـدم تمایـل بـههمکاری در طول مطالعـه و غیبـت حـداقل 2 جلـسه از 6 جلسه کلاسهای آموزشی بود.
از سه پرسشنامه بـرای جمـع آوری داده هـا در ایـنپژوهش استفاده شد که عبارتند از: پرسشنامه دموگرافیـککه شامل مشخـصات فـردی اجتمـاعی واحـد هـای مـوردپژوهش می باشد، و پرسشنامه محقق ساخته سنجش رفتارو نگرش مـراقبین. لازم بـه ذکـر اسـت بـه دلیـل نیـافتنپرسشنامه متناسب با فرهنگ و جامعـه ایرانـی پرسـشنامه رفتار و نگرش مراقبین توسط محققین بعد از مطالعه منـابعمرتبط و ارزیابی چندین پرسشنامه در این خصوص طراحیگردید. برای انجام روایـی م حتـوی از ده نفـر از اسـاتید وصاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد موضوعنظرخواهی انجام گرفت و تغییرات لازم طبق نظـر ایـشاندر پرسشنامهها اعمال گردید. اعتماد علمی ابزار نیز بـه دوروش آزمون -بازآزمون و پایایی درونی مـورد بررسـی قـرارگرفت. میزان همبستگی پیرسون بین نتایج دو بـار آزمـونبرروی 30 نفر از مراقبین به فاصله دو هفتـه بـرای هـر دوپرسشنامه رفتار و نگرش 98/0 برآورد شد. پایـایی درونـیپرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ بـه ترتیـببرای رفتار 751/0=α و نگرش 77/0=α محاسبه گردیـد.
روایی سازهای ایـن پرسـشنامه نیـز بـا اسـتفاده از تحلیـلعاملی اکتشافی بررسی و تأیید شـد. در ایـن مـورد مقـدارشاخصKMO برابـر 723/0 (در حـد مطلـوب)، آزمـونبارتلت نتیجه معنادار و همچنین درصد واریانس بیان شـدهآن برابر 5/62% بود. نتایج نیز سازههـای تعریـف شـده دراین پرسشنامه را به طور قابل قبـولی و بـا انتخـاب نقطـهبرش .35 برای آیتم ها تأیید کرد . ابزار نگـرش شـامل 20 آیتم بود که در خصوص نگرش مراقبتی مراقبین از کودککم توان ذهنی طراحی گردیـد. ابـزار رفتـار نیـز شـامل 15 سؤال در حیطـههـای مـشکلات یـادگیری و اجتمـاعی (5 سؤال)، مشکلات تغذیهای و دیابـت (6سـؤال )، مراق بـت از
ک ودک ص رعی (4 س ؤال) بـود. معی ار سـنجش ب رای پرسشنامه رفتار مقیاس 5 درجـهای لیکـرت (هرگـز =1 تـاهمیشه=5) و برای پرسش نامه نگـرش لیکـرت 5 گزینـه ای (کاملاً موافق =5 تا کـاملاً مخـالف=1) مـیباشـد . در ایـنپرسشنامه از نمونهها خواسته شـد کـه بـا انتخـاب گزینـهمناسب نظر خود را بیان نمایند.
به لحاظ رعایت مـسایل اخلاقـی، پـس از تـصویبطرح در دانشکده پرستاریی و مامـایی تبریـز تأییـد کمیتـهاخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشـکی تبریـز (بـه شـماره9250 مورخه 27/03/92)، پژوهشگر به سازمان بهزیـستیمیانه معرفی و مجوز انجام تحقیق در مراکز توانبخـشی آن سـازمان، اخـذ گردیـد. کلیـه شـرکت کننـدگان آگاهانـه و داوطلبانــه در نمونــه گیــری شــرکت داده شــدند. بــه ش رکت کنن دگان اطمین ان داده ش د اطلاع ات دری افتی
محرمانـه خواهـد مانـد و در هـر زمـانی کـه اراده نماینـد می توانند انصراف خود را اعلام نمایند.
شرکت کنندگان به صورت تصادفی از میان مراقبینتحت پوشش سازمان بهزیستی میانـه انتخـاب شـدند، بـهطوری که شماره ورود افـراد بـه عنـوان شـماره شناسـایی نمونه گیری آنها در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار Excel اعــداد تــصاد فی تولیــد و بــه عنــوان مبنــاینمونه گیری قرار گرفت. در گام بعدی برای اختصاص افـراد به گروه های شاهد و مداخله از روش بلوکهای تصادفی باحجم 4 و 6 که توسط مشاور آماری طرح تولید شـده بـود،استفاده شد . بعد از نمونهگیری در مرحله اجـرا 4 مراقـب ازگروه آزمون کنار گذاشته شدند، 3 مراقب بـه دلیـل غیبـتبیش از دو جلسه و یک مراقب به خاطر عدم دسترسی بـهتکمیل پرسشنامه پس آزمـون، بنـابراین تعـداد مـراقبین درگروه آزمون به 28 نفر کاهش یافت. از گروه شاهد نیز یکنفر به علت عدم دسترسی از مطالعه حذف گردیـد و تعـدادمراقبین در گروه شاهد به 31 نفر رسید.
این مطالعه در دو مرحله قبل و بعد از مداخله انجـامگرفت، در مرحله اول برای هـر دو گـروه آزمـون و شـاهد پرسشنامهها تکمیل شد، سـپس تجزیـه و تحلیـل آمـاریانجـام یافـت و تغییـرات لازم در بـسته آموزشـی صـورت گرفت، مرحله دوم یعنی انجام مداخله بـرای گـروه آزمـوناجرا گردید. در این مرحله برای مـراقبین 6 جلـسه کـلاسآموزشی برگزار گردید. موضوعات مورد بحـث در جلـساتآموزشی عبارت بودند از:
جلسه اول، آشنایی مراقبین با همـدیگر و بحـث درمورد کم توانی، علل و عوامل ایجادکننده آن جلسه دوم، مشکلات یادگیری و عملکرد اجتماعی جلسه سوم، بهداشت دهـان و دنـدان و مراقبـت ازآن ها
جلسه چهارم، دیابت و مراقبتهای پرستاری از آن جلسه پنجم، صرع و مراقبتهای پرستاری از آن جلسه ششم، کارکرد رودهای و اختلالات خوردن محتوای جلسات براساس بسته آموزشی مطـابق بـاشایع ترین مشکلات بهداشـتی و مراقبتـی مـراقبین دارایکودک کمتوان ذهنی طراحی شده بود، در جمع آوری ایـنمطالب از منابع و کتاب های معتبر کمک گرفته شـد (31-28) و سعی شد مطالب به گونهای ساده بیان شود تـا درکآن برای خانواده ها راحتتـر باشـد. بـرای اجـرای مداخلـهموردنظر گروه آزمـون بـه گـروه هـای کوچـک 5-3 نفـرهتقسیم شدند
و برای هـر گـروه در هـر هفتـه یـک جلـسهکلاس آموزشی 60 تا 90 دقیقه ای توسط محقـق مـرد در محل مرکز توانبخشی نرگس میانه برگزار گردید. مـراقبین تشویق میشدند نقش فعالی در جلـسات داشـته باشـند تـاتجربیات خود را در اختیار هم قـرار دهنـد و محقـق سـعیمیکرد نقش هدایت گر را بـر عهـده داشـته باشـد. جهـتمشارکت آموزشی اعضای خـانواده، از مـراقبین خـانوادگیخواسته شد که در آموزش به کودکـان و اعـضای خـانواده خود در زمینه مسایل مرتبط با کمتوانی مشارکت نمایند. به این صورت که مطالب مطرح شده در هر جلسه گروهـی رابه کودکان و اعضای خانواده خود منتقل نماینـد و کتابچـهآموزشی ارایه شده را به اعـضای خـانواده خـود بدهنـد تـاایشان نیز آن را مطالعـه نماینـد و چنانچـه سـؤال ی داشـتهباشند در یک برگه نوشته تا در جلسه بعدی بـه پژوهـشگرتحویل دهند . بدین ترتیب همه یادداشـتهـای مـراقبین واعضای خانواده دریافت و بررسی شد. د ر گروه شـاهد طـیمدت پژوهش مداخله ای صورت نگرفت. پس از 5/1 ماه ازآخرین جلسه آموزشی پرسشنامه دوبا ره برای هـر دو گـروهتکمیل گردید.
پس از اطمینان از نرمـال بـودن توزیـع داده هـا بـااستفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای متغیرهـایکیفی و کمی بـه ترتیـب بـا فراوانـی (درصـد ) و میـانگین (انحراف معیار ) گـزارش شـدند. بـرای مقایـسه متغیرهـایکیفی در دو گـروه آزمـون کـایدو اسـتفاده شـد. مقایـسهمقــادیر پایــه متغیرهــای مطالعــه و متغیرهــای کمــیدموگرافیک در دو گروه با استفاده از آزمونt مستقل انجامشد. مقایسه درون گروهی بین قبل و بعد از مداخله در هـرگروه با استفاده از آزمونt زوج انجام شـد. بـرای بررسـیتأثیر مداخله یعنی مقایسه میانگین متغیرهای اصلی مطالعهبین دو گروه با تعدیل مقادیر پایه و مخدوشـگرهای بـالقوهشامل سن کودک، سن مراقب و سطح تحصیلات مراقـب،تحلیل کواریانس به کار رفت. تحلیل داد هها بـا اسـتفاده ازنرم افزار SPSS v.21 (ساخت شرکت IBM آمریکا) در سطح معناداری 05/0<p انجام شد (32و33).

یافتهها
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در ای ن مطالع ه، تع داد 59 نف ر از م راقبین دارای کودک کم توان ذهنی کـه همگـی خـانم و اکثریـت مـادرکــودک بودنــد، بــا میــانگین (انحــراف معیــار ) ســنی 69/39(05/10) سال شرکت کرده بودند؛ 37/93% مراقبین خانه دار (27 نفر گروه آزمون و 28 نفر گروه شاهد) و سطحتحصیلات 77/79% آن ها (23 نفر گروه آزمـون و 24 نفـر گروه شاهد) زیردیپلم بود.
جدول شماره 1 ویژگیهای دموگرافیـک مـراقبین دردو گروه را نشان می دهد. آزمون آماری اختلاف معناداری درنمره رفتار و نگرش مراقبین گروه آزمون را نسبت بـه گـروهشاهد پس از مداخله نـشان داده اسـت (001/0<p). ضـم ن این که آزمون آماری اخـتلاف معنـاداری را در داخـل گـروهآزمون قبل و بعد از مداخله نشان داده است (001/0<p).
در مورد متغیرهای دموگرافیک مشخص گردید کـهسـطح تحـصیلات مراقـب، سـن مراقـب و سـن کـودک، مداخلات مراقبتی را تحت تأثیر قرار داده اند لذا برای تعیین تأثیر آنها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شـدو نتیجه حاصل نشان داد که با تعدیل مقادیر پایـه، سـطحتحصیلات، سن مراقب و سن کودک بـین نمـره رفتـار دوگروه آزمون و شاهد بعد از انجام مداخله اختلاف معناداری مشاهده گردید.
جداول شماره 2و3 میانگین نمـره نگـرش و رفتـار،قبل و بعد از مداخله را در دو گروه آزمـون و شـاهد نـشانمیدهد که اخـتلاف بـین نمـره نگـرش و رفتـار در گـروهآزمون قبل و بعد از مداخله معنادار بود . همچنـین اخـتلافمیانگین