اخته داده می شد. مدت زمان آموزش بسته بهسؤالات بیماران مم کن بود بیشتر از یک ساعت باشد و حتماً بـاحضور یکی از همراهان بیماران بود . در گروه آزمون دوم عـلاوهبر آموزش حضوری به مـدت یـک سـاعت و دریافـت کتابچـهآموزشی، بیماران به مدت 3 ماه توسط پژوهشگر مورد پیگ یـری تلفنی قرار می گرفتند. تعداد تما سهای گرفته شده با بیمار بعد از ترخیص به این صورت بود که طـی مـاه اول بعـد از تـرخیص هفتهای سه تماس، ماه دوم بعد از ترخیص هفت های دو تماس وماه سوم بعد از ترخیص هفت های یک تماس برقرار می شد. مدت زمان تما سهای تلفن ی با بیمار 20 دق یقه در نظر گرفته شد کـ ه این مدت زمـان نیـ ز مم کـ ن بـود براسـاس نیازهـا و سـؤالا ت آموزشی بیماران متفاوت باشد. در مجموع 24 تماس در طول 3 ماه با بیمار برقرار می شد که زمان برقرای اول ین تماس سـه روزبعد از ترخیص از بیمارستان بود . برنامه زمانبندی تما سها ح ین ترخیص به بیمار و همراهـان آنهـا بـه صـورت مکتـوب دادهمی شد. محتوی م کالمات تلفن ی شامل (موارد آموزش داده شـدهحین ترخ یص و آورده شـده در کتابچـه آموزشـی، پیگ یـری پـرکـردن چـ ک لیـست هـای خـودمراقبتی داده شـده بـه آن هـا، پاسخگویی بـه سـؤالا ت بیمـاران و همراهـان آنهـا براسـاس نیازهای خاص آنهـا ، تجز یـ ه و تحلیـ ل دلا یـ ل عـدم تمکـی ن بیماران، ارا یه راه حل به بیمار جهت کمک به حل مش کل) بـود . در ضمن بیماران یا همراهان آنها می توانستند با شماره تلفنـی که محقق جهت پیگ یـری بیمـاران قـرار داده بـود، در صـورتداشتن هر گونه مشکل یا سؤالی به صورت شـبانه روزی تمـاسبرقرار کنند. تمامی تما سهای پیگیری بیماران توسط پژوهشگرانجام شد . محتوی هر جلسه م کالمه تلفن ی در فرم تنظـیم شـدهمکتوب گرد ید. لازم به ذکر می باشد که موارد آموزش داده شدهبه بیمار ح ین ترخ یص شامل (آشنایی با فرآیند بیماری، اهم یـ ت دارو درمانی و آشنایی با داروها، طریقه مصرف و عوارض ناشـی از آنها، رژ یم غذا یی، محدود یت مصرف مایعـات ، کنتـرل وزن روزانه، فعال یت ف یزیکی، نحـوه کنتـرل علایـ م ح یـاتی، اهم یـ ت واکسیناسیون، راه های مقابله با اضطراب و افسردگی، آشـنایی با علا یم به وجود آورنده بیماری، اهم یت تر ک سـیگار و یـک سری آموز شهای عموم ی) بود که در کتابچـه آموزشـی دادهشده به بیمار نیز به طور کامـل توضـیح داده شـده بودنـد. در گروه پیگیری تلفن ی نیز تأکید محقق بر تقویت مواد آموزشـی داده شده ح ین ترخ یص و آورده شده در کتابچه آموزش ی بـود. در نهایــت اطلاعــات بــه دســت آمــده از پرســشنامه هــای جمعیت شناختی و دو پرسشنامه امیدواری Miller قبل و بعداز مداخله با استفاده از نرم افزار SPSS v.18 مورد تجزیه و تحلی ل ق رار گرفتن د. جه ت تجزی ه و تحلی ل اطلاع ات آزمونهای آمار ی آنال یز وار یانس یـک طرفـه و کـای اسـکوئر مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها

ویژگیهای جمع یت شناختی در جدول شماره 1 آمدهاست. بـرای تمـام متغی رهـای آورده شـده آزمـون آمـاری کای اسکوئر استفاده شده که این آزمون تفاوت معناداری رابین سه گروه از نظر متغیرهای آورده شده در جدول شماره1 گــزارش نکــرد. بنــابراین واحــدهای پــژوهش از نظــر متغیرهای آورده شده یکسان بودند.

آزمون آنالیز وار یانس یک طرفه تفاوت معنـاداری رابین م یانگینهای ام یدواری سه گروه قبل از مداخله نـشاننمی دهـد (354/0=p). امـا تفـاوت م یـانگینهـ ا را بعـد ازمداخله معن ادار گزارش کـ رد (000/0=p). آزمـون تعقی بـی شفه نشان داد که تنها بـین گـرو ه هـای آزمـون دوم و اول(044/0=p)، و نیز گروه آزمون دوم و شـاهد (006/0=p)، ارتباط معنا داری وجود داشت. ولی بین گر وه آزمـون اول وشاهد ارتباط معناداری وجود نداشت (765/0=p).
جدول 1- توزیع فراوانی مطلق و نسب ی واحدهای پژوهش برحسب متغیرها ی دموگرافیک در سه گروه

192789203501

امی
دواری
مداخله

از

بعد

امی
دواری
مداخله

از

قبل

مع

انحراف
یار

می
انگی
ن

مع

انحراف
یار

می
انگی
ن

می
انگی
مع

انحراف

و

ن
ی
ام

ار
یدوار
یقبل

و

مداخله

از

بعد

گروه

3
/
18

2
/
162

1
/
19

4
/
144

دوم

آزمون

گروه

2
/
17

5
/
154

1
/
20

7
/
146

اول

آزمون

گروه

15

3
/
152

2
/
19

4
/
149

شاهد

7

/
5
=
f

004
/
0
=
p

04
/
1
=
f

354
/
0
=
p

آنالی
وار

ز
ی

انسیک
طرفه

بحث

ب

از
ی

ن

مار

یـ
شـد

مطـرح

ز
)

26
.(
Fischer

همکـاران

و

بـا

امی

دواری

مداخله