آلی خاک
جهت اندازهگیری میزان کربن آلی خاک از روش سـوزاندن تـر(والکلی- بلاک) استفاده شد(14) . مقـدار مـواد آلـ ی خـاک بـاضرب مقادیر کربن آلی در ضریب 724/1 بهدست آمد.
مقایسه شاخصهای محاسـبه شـده، در قالـب طـرح کـاملاً
جدول 2. فهرست گونههای جمعآوری شده از مزارع و باغات شهرستانهای سامان و شهرکرد
منطقه جمعآوری زیرخانواده نام علمی گونه
A-B
A-B-D
D
C-B
B-C-D
A-D
B-D
A-D
A-B-C Hypoaspidinae
Melittiphidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Laelapinae
Melittiphidinae Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese, 1903)
Gymnolaelaps obscuroides (Costa, 1968)
Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956)
Gaeolaelaps asperatus (Costa, 1968)
Gaeolaelaps aculifer (Canestrini, 1884)
Gaeolaelaps kargi (Costa, 1968)
Gaeolaelaps nolli (Karg, 1962)
Androlaelaps shealsi (Costa, 1968)
Gymnolaelaps myrmecophilus (Berlese, 1892)
تصادفی و قرارگیری آشـیانه ای تیمارهـا توسـط آزمـون تجزیـه (9/1 نسخه) SAS و با استفاده از نرمافزار(ANOVA) واریانس انجام شد. در صورت مشاهده اختلاف معنیدار، میـانگین هـا بـاFisher’s اسـتفاده از آزمـون حـداقل معنـی داری تفـاوت فیشـر در س طح احتم ال پ نج درص د مقایس هprotected LSD test تعیـینSPSS شدند (30). معادله خط رگرسیون توسط نرمافزار.شد
نتایج
با بررسیهای انجام شده در سال 1392-1391 در چهار منطقـهم ورد مطالع ه، تع داد 9 گون ه از 4 ج نس متعل ق ب ه خ انواده Laelapidae از مناطق مختلف شهرستانهای سـامان و شـهرکردجمعآوری و شناسایی شد (جـدول 2). براسـاس نتـایج ،جـنسGaeolaelaps از غن ای گون های بیش تری در مقایس ه ب ا س ایر جنسها برخوردار است. بیشترین تعداد گونه مربوط بـه جـنسGymnolaelaps در منطقه D باتعداد 23 عدد مشاهده شد.
نتایج بهدست آمده در طول شش ماه، حاکی از آن است کـهمقادیر شاخصهای تنوع زیستی در فصول گرم نسبت به فصول سرد بیشتر است. در منطقهB ، عملیات برداشت محصول در مـاهخرداد انجام شد که گمان مـی رود ایـن یکـی از دلایـل کـاهشمقادیر شاخصهای تنوع زیستی در این ماه باشد (جدول 3).
میانگین شاخصهای تنوع زیستی در جدول (4) نشـان داده
شده اسـت . مقـادیر شـاخص شـانون- وینـر در منـاطقA و Dبهطور معنیداری بـرای بـاغ بیشـتر از زمـینهـا ی زراعـی بـود. حداکثر مقادیر این شاخص که متاثر از فراوانی گونههای موجود در یک منطقه میباشد در منطقه D و مربوط به خاک جمعآوریشده از پای درختان نارون میباشد (440/0)، بعد از آن باغ بادام موجود در منطقه A بیشـترین مقـدار ایـن شـاخص را بـه خـود
مقدار مواد آلی شاخص سیمپسون شاخص مارگالف شاخص شانون- وینر محصول منطقه شهرستان
1/75
0/54 0/393
0 0/643
0 0/437
0 بادامجو A سامان
< /0001* < /0001* 0/0004* < /0001* P 0-275418

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.89 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.89 ]

7037075070172

53
/
0
0
ns
ns
730
/
1
332
/
0
589
/
0
440
/
0

53

/

0

0

  • 2