مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، مداخله، بلافاصله، <0/001، استرس، jne.ir

مارس 12, 2018

مایش زمان متغیرها
0/111
<0/001
<0/001 13/66±3/90
14/77±3/69
14/33±3/66 15/23±3/36
12/29±4/32
11/34±4/39 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله استرس
0/483
0/417
0/008 11/11±4/22
12/25±3/98
12/35±3/88 10/22±4/97
10/33±4/72
8/29±4/47 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله افسردگی
0/567
0/205
0/005 8/88±5/56
10/37±5/00

11/29±4/25 8/14±3/69
7/74±4/51
6/59±4/27 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله اضطراب
0/474
0/009
0/004 37/66±14/64
33/70±12/60
37/03±11/73 34/42±13/22
20/50±10/56
21/73±9/43 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله سلامت روان

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

شکل 1- میانگین نمرات استرس در گروه های آزمایش و کنترل قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله
11
12
13
14
15
16
٠
١
٢
آزمایش
کنترل