0: نمره پایین ، کسب نمره کمتر از 93: خیلی پـایین.
جدول تفسیر نمرات پسران به شرح ذیـل اسـت: کـسبنمره 135 به بالا : به منزله امتیاز خیلی بالا؛ کسب نمره124 تا 134: امتیاز بالا؛ کسب نمره 106 تا 123: امتیاز متوسط؛ ک سب نمره 85 تا 105: نمره پایین؛ کسب نمـرهکمتر از 84: خیلـی پـایین. پایـایی و روایـی پرسـشنامهمذکور مورد تأیید قرار گرفته است (9).
کلیه اطلاعات پرسشنامه هـ ا وارد نـرم افـزارSPSS v.16 شد . از آمار توصیفی جهت توزیع فراوانـی و میـانگینتمام ابعاد هوش معنوی استفاده شد. همچنین جهت توصیفمشخــصات دموگرافیــک از آمــار توصــی فی اســتفاده شــد. همچنــین بــرای بررســی نرمــالیتی داده هــا از آزمــون کولمـوگروف-اسـمیرنوف اسـتفاده گردیـد و بـرای بررسـی هموژنیتی از آزمون لـون اسـتفاده شـد و چـون p-value بیش از 0/05 بود، هر دو فرض نرمالیتی و هموژنیتی برقـراربود. د ر ضمن، به منظور بررسی تفاوت نمرات هوش معنوی با توجه بـه متغیرهـای جنـسیت و وضـعیت تأهـل ، سـنواتتحصیلی، سن و پیشرفت تحصیلی و همچنین بررسی رابطهبین اجزای هوش معنـوی از معیارهـا، آزمـونهـ ا و ضـرایب مربوطه ( آزمون تـی مـستقل، آنـالیز واریـانس یـک طرفـه) استفاده شد. سطح معناداری (05/0<p) در نظر گرفته شد.

یافتهها

در این مطالعه 481 دانشجوی دندانپزشکی مـشغولبه تحصیل در دانشگاههای سطح شهر تهران وارد مطالعـهشدند. از این تعداد، 284نفر (59%) مـرد و 197نفـر (41%) زن بودند.
اطلاعات دموگرافیـک دانـشجویان بـه تفکیـک در جدول شماره 1 قابل م شاهده می باشد.
میانگین نمـره هـوش معنـوی دانـشجویان در ایـنمطالعـه 51/17±89/110 بـود کـه در دانـشجویان دختـر 83/16±61/111 و پسر 44/18±84/109 می باشد. بـرایمشخص نمودن اختلاف نمره دانشجویان دختـر و پـسر ازتــست Independed Sample T-test اســتفاده کردیم که تفاوت معناداری نشان نداد (0/275=p) (جـدولشماره 2).
برای تعیین رابطه بین هوش معنوی با جنس، محلسکونت، محل اقامت قبل از پذیرفته شدن، وضعیت تأهـل از آزمون تی مـستقل اسـتفاده شـد. هـیچ کـدام از متغیرهـاارتباط معناداری با هـوش معنـوی نداشـتند. بـرای تعیـینرابطه هوش معنوی با سن، ترم تحصیلی، معدل و وضعیتاقتصادی از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد. ارتبـاط بـینتمام متغیرهای بالا و هوش معنوی معنادار شد بـه طـوریکه با افزایش سـن، تـرم تحـصیلی، معـدل و بهتـر شـدنوضعیت اقتصادی میانگین نمـره هـوش معنـوی افـزایشمییابد. اطلاعات تکمیلی در جدول شماره 3 قابل مشاهده است.
اطلاعات جز یی تر پیرامون هر کـدام از حیطـههـ ای هوش معنوی در جدول شماره 4 قابل دسترسی مـی باشـد .
همچنین لازم به ذکر است که نتایج آزمون بونفرونی نشانداد که اختلاف دو به دو بین هر سه متغیـر معنـادار اسـت (001/0<p).
*p-value نمره هوش معنوی
میانگین و انحراف از معیار جمعیت
61/111 ±83/16 دانشجویان دختر =n (284)
**0/275 84/109 ± 44/18 دانشجویان پسر=n (197)
89/110 ± 51/17 مجموع=n (481)
* Independed Sample t-test
**تفاوت غیر معنادار جدول 1- اطلاعات دموگرافیک دانشج ویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
47/ 8٪
7/40٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
27-23
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
44/ 7٪
36/ 2٪
15 /6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
15/ 6٪
51/ 8٪
32/ 6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17
17 به بالا معدل
57/ 6٪
42/ 4٪ 277
204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی
42/ 8 %
54/ 9 %
1/ 7 % 206
264
8 تهران
شهرستان
خارج از ایران وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
16٪
42/ 4٪
33/ 9٪
7/ 7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
41 ٪
54/ 1 ٪
3/ 3 ٪
1/ 7 ٪ 197
260
16
8 مجرد
متأهل مطلقه متارکه وضعیت تأهل

جدول 2- نمره هوش معنوی به تفکیک جنسیت در دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93 جدول 3- رابطه میزان هوش معنوی و متغیرهای دموگرافیک دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
نتیجه آزمون میانگین و انحراف معیار درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر
0/275 61/111±16/ 83
109/84 ±82/ 44 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
0/009 108/17 ± 18/ 58
113/47 ± 15/ 80 114/11±10/16
108/00 ± 22/ 30 47/ 8٪
40/ 7٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
-23 27
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
0/024 77/108 ±19/09
11/111 ±16/60
16/115 ± 45/14
53/116 ± 04/14 44/ 7٪
36/ 2٪
15/ 6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
<0/001 88/92 ± 16/14
110/37 ± 41/27
122/20 ± 11/61 15/6٪
51/8٪
32/6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17
17 به بالا معدل
0/487 110/01 ± 17/52
112/07 ± 17/46 57/6٪
42/4٪ 277

204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی
0/716 49/61 ±61/12
05/61 ± 18/13 42/8 %
54/9 % 206
204 تهران
شهرستان وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
<0/001 00/66 ± 53/12
45/62 ±11/40
59/23 ± 13/01
40/52 ± 90/15 16٪
4/42٪
9/33٪
7/7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
<0/001 10/58 ±91/13 19/67 ± 30/7 41 ٪
54/1 ٪ 197
260 مجرد
متأهل وضعیت تأهل

جدول 4- میانگین و انحراف از معیار نمره هوش معنوی و حیطههای آن در رابطه با دانشجویان دانشکدههای دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی92-93
میانگین و انحراف از معیار
n=481 متغیر
110/89 ± 17/51
46/09 ± 8/05
64/80 ± 10/98 نمره کل هوش معنوی
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی

بحث

یک ی از دوران ه ای پرچ الش و مه یج در زن دگی امروزه جوانان، دوران دانشجویی می باشـد . از آنجـایی کـهدانشجویان در این دوره با عوامل استرسزای زیادی مواجه میشوند لذا جهت سازگاری بیشتر مـی بایـست از سـلامتروانی و عمومی و خوداتکایی بیشتری برخـوردار باشـند تـابتوانند این دوران را با موفقیت طی نموده و بدون مـشکلیبه درجات عالی تحصیلی و علمی برسند. در بین رشتههای دانـشجویی، گـروه هـای علـوم بـالینی از جملـه پزشـکی، دندانپزشکی و پرستاری رشتههای پراسترستر ی میباشند چرا که علاوه بر استرسهای محیط آموزشی، استرسهای محیط بالینی و بیماران نیز وجود دارند. میزان استرس یکیاز عواملی است که باعث افت تحصیلی و بـروز اخـتلالاتروحی در این دانشجویان می شود. شناخت عوامل مرتبط باسلامت روان دانشجویان میتواند در هـدایت برنامـههـ ای آموزشی کمک نمایـد (10). در سـال هـای اخ یـر، هـوش معنوی به عنـوان یکـی از مفـاهیم جد یـد هـوش توجـه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری را به خود جلب کرده اسـت . ا یـن حـوزه جد یـد، تحقیقـات گـسترده ای را در زمینه های مختلف برانگیخته است.
یافتههای ایـن پـژوهش نـشان داد میـانگین نمـرههوش معنوی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای سـطح
شهر تهران در سطح متوسط قرار دارد. این یافت ه ها مطـ ابق مطالعه هروی و همکـاران بـرروی دا نـشجویان پرسـتاریمی باشد (11). نتایج تحقیـق محبـی و همکـاران و غنـا وهمکاران نشان داده که نمـره هـوش معنـوی دانـشجویانپرستاری در سطح بالا قرار دارد (12و13). از طـرف دیگـرحمید و همکاران هوش معنوی دانشجویان علـوم پزشـکیکرمانشاه را 16/43 گزارش کرده که در سطح خیلی پـایینقرار می گیرد (14). این تفاوت در مقادیر می تواند بـه علـتاستفاده از پرسشنامههـ ای متفـاوت هـوش معنـوی باشـد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همچنین هـر جمعیـت جغرافیـایی و انـسانی دارای سـطحمتفاوتی از فرهنگ و معنویت می باشد که این مـسأله هـمممکـن اسـت علـت تفـاوت در میـزان هـوش معنـوی در مطالعات مختلف باشد.
در مطالعه حاضر تفاوت معناداری بین نمـره هـوشمعنوی در پسران و دختران دیده نشد. اکثر مطالعا ت داخلیاز جمله هروی و همکاران، رقیب و همکاران، خدابخشی وهمکاران و حمید و همکـاران نتیجـه مـشابهی را گـزارشکردند (11،15و16). مطالعات خا رجی نیز به نتیجـه مـشابهاین مطالعـه رسـیدند. مطالعـهYang بـرروی پرسـتارانچینی وYang وWu برروی پرستاران تـایوانی نیـز بـهنتیجه مشابه خـتم شـد (17و18). امـا مطالعـه George نتیجه مخـالف مطالعـات دیگـر نـشان داد (19). بـه نظـرمی رسد هوش معنوی برخلاف سایر هـوشهـ ا تفـاوتی درافراد مذک ر و مؤنث ندارد . رقیب و همکاران معتقدنـد عـدمهم خوانی یافت ههای فوق، میتواند نشانگر فرصتهای رشدبرابر در بین زنان و مردان جامعـه باشـد کـه زمینـه بـرایدستیابی زنان به سطح بالای هوش معنوی را فراهم نمودهاست (20). هروی و همکاران نیز معتقدند نگـرش دینـی ومذهبی رایج در جامعه، به همه افراد این فرصت را می دهد که در مقابل واقعیتهای مادی و معنوی حساس باشـند ومعنویت را یکی از ارکان محوری در زندگی خود قرار دهند (11).
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد هوش معنوی بـاسن، تـرم تحـصیلی، معـدل و وضـعیت اقتـصادی ارتبـاطمعنادار دا رد و با سایر پارامترها از