/58±13/12 بدون طرح 1/08 36/16±3/46 با طرح درصد ترکیب تولید
30/50±4/03 بدون طرح همبستگی مثبت معنیدار با پوشش و تولیـ د گیاهـان چندسـاله،وضعیت و گرایش مرتع داشتهاند. دو شاخص یکنواختی شـاملشاخص کامارگو و اسمیت و ویلسون همبستگی منفی معنیدار در سطح 01/0 با چهار کمیت ذکر شده داشتهاند و هیچیـ ک از دو شاخص تنوع سیمپسون و شانون ارتباط معنـی داری بـا ایـ ن کمیتها نداشتهاند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای طـرح هـای مرتعـدار ی در کاهش معنیدار میزان دامگذاری مؤثر بوده است. ایـ ن عامـل درتغییرات شاخصهای تنوع بهخصوص یکنواختی نقش بهسزایی دارد( 9) و لذا تفسیر تغییرات شاخصهای تنـوع بـا اسـتفاده ازمنابعی که اثر چرا بر تنوع را بررسی نمودهاند امکان پذیر است .در این بررسی تنوع در مراتع بدون طرح بیشـتر از مراتـع دارای طرح بوده، لیکن این اختلاف معنیدار نیست. در این میان تنهـاشاخصهای یکنواختی مناطق بدون طـرح بـهطـ ور معنـی داری بیشتر از مناطق دارای طرح بـوده اسـت. کـاهش یکنـواخت ی در مناطق دارای چرای مـد یریت شـده مطـابق بـا نتـایج پوئرتـو وهمکاران (22) در علفزارهای منطقـه مرکـزی و غربـی اسـپانیا، مونتالوو و همکاران( 18) در همان منطقـه ونـوی میـر( 19) در علفزارهــای شــمال فلســطین، هــایکمن و همکــاران( 9) در علفزارهــای شــمال شــرقی کــانزاس، مصــداقی(5) در مراتــع
t مقدار عددی ± اشتباه معیار تیمار شاخص کمیت
0/225
-0/881
-0/383 18/57±1/021
18/25±0/975
5/60±0/275
5/97±0/318