دانلود پایان نامه

رشناسی ارشد بودند. تعداد دانشجویان شرکتکننده سال اول 61 (25%)، سال دوم 63 نفر (27%)، سـال سـوم61 نفر (25%) و سال چهارم 56 نفر (23%) بودند. میانگین معدل دانشجویان 59/16، حداقل معـدل 11 و حـداکثر آن96/19 بــود. از میــان 242 نفــر دانــشجو ی پرســتاری شرکتکننده در پژوهش، 65 نفر مرد (27%) و 177 نفر زن (73%) بودند. میانگین سن شـرکتکننـدگان 21 سـال بـاحداقل 18 و حداکثر 34 سال . از مجمـوع 242 دانـشجویشرکتکننده در مطالعه 137 نفر معادل 57% از دانشجویانرشته پرستاری و 105 نفـر معـادل 43% دانـشجوی رشـتهمامایی بودند.
57% از دانشجویان مورد مطالعه در رشته پرسـتاریو 43% آنها در رشته مامایی مشغول بـه تحـصیل بودنـد.
همچنین 92% نمونهها در دوره روزانه و 8% در دوره شبانهتحصیل می کردند. 50% از دانـشجویان سـاکن خوابگـاه وبقیه غیرخوابگاهی بودند.
بین جنسیت و دوره تحصیلی با تک تک سبکهای یادگیری براساس آزمـون آمـاری تـی مـستقل همبـستگی معناداری وجود نداشت (05/0<p). همچنـین بـین رشـتهتحصیلی و محل سکونت با تک تک سبکهای یـادگیریبراساس آزمون آمـاری تـیمـستقل همبـستگی معنـاداری وجود نداشت (05/0>p).
براساس آزمون آماری تی مستقل بـین سـبکهـ ای تکی فقط سبک خواندنی- نوشتنی با وضعیت تأهـل افـرادارتب اط همب ستگی داش ته (05/0<p) و بقی ه س بک ه ا ارتباطی با وضعیت تأهل افراد نداشـتند. و در نهایـت بـینسبکهای جنبشی – حرکتی و دیداری و مقطع تحصیلی ازلحـاظ آمـاری همبـستگی معنـاداری وجـود داشـت. بـین سبکهای خواندنی نوشتنی و شنیداری و مقطع تحـصیلیهمبستگی وجود ند اشت. براساس آزمـون آمـاری کـای دو بین متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه و یادگیری ترکیبی »TOTAL VARK« هیچگونه همبستگی معنـاداری وجود نداشت (05/0>p).
بی شترین می انگین مرب وط ب ه س بک خوان دنی – نوشـتنی (67/2±15/6) و کمتـرین آن مربـوط بـه سـبک دیداری با 34/2±36/4 بود (جدول شماره 1).
سبک یـادگیری تکـی 182 نفـر (2/75%) و سـبکیادگیری دوتایی 33 نفر (6/13%) بود (جدول شماره 2).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:29 +0330 on Wednesday October 11th 2017