بد.
جدول 6. همبستگی میان طبقه درآمدی و نیاز به خدمات جانبی توریستی
میزان همبستگی متغیرها
0/204 طبقه درآمدی
نیاز به خدمات جانبی توریستی

میان متغیر “علاقهمندی به توریسم” با “نیاز به اطلاعات جاذبـه هـای طبیعـی” بـه میـزان203/0 و با “نیاز به استانداردهای گردشگری در مقصد” به عنوان شاخص حکمرانـی خـوب بـهمیزان 206/0 همبستگی وجود دارد. این همبستگیها بیانگر آن است افرادی کـه میـزان علاقـهبیشتری به توریسم نشان میدهند نیاز بیشتری نیز به اطلاعات جاذبههای طبیعی و نیاز به وجود استانداردهای گردشگری دارند.
جدول 7. همبستگی علاقهمندی به توریسم با نیاز به اطلاعات جاذبه طبیعی و استاندارد گردشگری
میزان همبستگی متغیرها
0/203 علاقهمندی به توریسم
نیاز به اطلاعات جاذبههای طبیعی
0/206 علاقهمندی به توریسم
نیاز به استانداردهای گردشگری در مقصد

متغیر “داشتن فعالیت توریستی” با متغیر “نیاز به اطلاعات توریسم طبیعی” به میزان 209/0 و با متغیر “نیاز به اطلاعات ورزشی” به میزان 235/0 همبستگی دارد. بر این مبنا به نظـر مـی-رسد افرادی که فعالیت توریستی ندارند، به میزان بالاتری نیـاز بـه ارائـه اطلاعـات جاذبـههـایطبیعی توریستی دارند. افرادی که فعالیت توریستی دارند بیشتر از کسانی کـه فعالیـت توریسـتیندارند، به داشتن اطلاعات جاذبههای ورزشی نیاز دارند.
جدول 8. همبستگی میان داشتن فعالیت توریستی و نیاز به اطلاعات توریسم طبیعی و ورزشی
میزان همبستگی متغیرها
0/209 داشتن فعالیت توریستی
نیاز به اطلاعات توریسم طبیعی
0/235 داشتن فعالیت توریستی
نیاز به اطلاعات ورزشی

میزان “سفر در طول یکسال” با متغیر “رعایـت اسـتانداردهای گردشـگری در مقصـد” بـهمیزان 202/0 همبستگی دارد. این همبستگیها نشان میدهد کسانی که تاحدودی در سال سـفرمیکنند، نیاز بیشتری به رعایت استانداردهای گردشگری دارند.
جدول 9. همبستگی میان میزان سفر در سال و استاندارد گردشگری
ضریب همبستگی متغیرها
0/202 سفر در طول یکسال
رعایت استانداردهای گردشگری در مقصد

یافتههای دو متغیره پرسشنامه برون شهری
میان متغیر “علاقه به توریسم” با متغیر “نیاز به اطلاعات جاذبههای فرهنگی” به میزان 252/0 و با متغیر “نیاز به اطلاعات جاذبه های تاریخی” به میـزان 279/0 همبسـتگی وجـود دارد. ایـنهمبستگی بیانگر آن است که با افزایش علاقه به توریسم، افزایشـی نیـز در نیـاز بـه اطلاعـاتجاذبههای فرهنگی به چشم میخورد. به نظر میرسد با افزایش میزان علاقه به توریسـم، شـاهدافزایش نیاز به اطلاعات جاذبههای تاریخی نیز هستیم.

جدول 10. همبستگی میان علاقهمندی به توریسم و نیاز به اطلاعات جاذبه فرهنگی و تاریخی
میزان همبستگی متغیرها
0/252 علاقهمندی به توریسم
نیاز به اطلاعات جاذبههای فرهنگی
0/279 علاقهمندی به توریسم
نیاز به اطلاعات جاذبه های تاریخی

یافتههای دو متغیره پرسشنامه انگلیسی
میان متغیر “سن” با “امنیت اطلاعات شخصی در وب” بـه میـزان 374/0 همبسـتگی معنـاداروجود دارد. این همبستگی به معنای آن است که با افزایش سن شـاهد افـزایش نیـاز بـه امنیـتاطلاعات شخصی در وب هستیم.
جدول 11. همبستگی میان سن و نیاز به امنیت اطلاعات شخصی در وب
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/374 سن
امنیت اطلاعات شخصی در وب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میان متغیر “طبقه درآمدی” با متغیر “نیاز به استفاده آسان از فضای وبی” به میـزان 387/0 همبستگی وجود دارد. بیشترین نیاز به استفاده آسان از فضای وبی در میان اقشاری است که خود را از طبقه متوسط دانستهاند.
جدول 12. همبستگی میان طبقه درآمدی و نیاز به استفاده آسان از فضای وبی
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/387 طبقه درآمدی
نیاز به استفاده آسان از فضای وبی

متغیر “آخرین مدرک تحصیلی” با “اطلاعات جاذبههـای مـذهبی” بـه میـزان 619/0 و بـااطلاعات جاذبههای طبیعی به میزان 506/0 همبستگی دارد. در جدول دو متغیره این متغیرها به نظر میرسد افراد با مدارک تحصیلی پایینتر مانند دیپلم بیشترین نیاز را به اطلاعات جاذبههـایطبیعی دارند.
جدول 13. همبستگی میان آخرین مدرک تحصیلی و نیاز به اطلاعات جاذبههای مذهبی و طبیعی
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/619 آخرین مدرک تحصیلی
اطلاعات جاذبههای مذهبی
0/506 آخرین مدرک تحصیلی
اطلاعات جاذبههای طبیعی

میان متغیر “علاقهمندی به توریسم” با “اطلاعات جاذبههـای طبیعـی” بـه میـزان 411/0 همبستگی معنادار وجود دارد یعنی با افزایش میزان علاقه مندی به توریسم، افزایشی نیز در نیـازبه اطلاعات جاذبههای طبیعی به چشم میخورد.
جدول 14. همبستگی میان علاقهمندی به توریسم و نیاز به اطلاعات جاذبه طبیعی
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/411 علاقهمندی به توریسم
اطلاعات جاذبههای طبیعی

میان متغیر “داشتن فعالیت توریستی” و “پاسخگویی سریع” در حین سفر واقعی مجازی بـهمیزان 423/0– همبستگی وجود دارد. این همبستگی بیـانگر آن اسـت کـه بـا نداشـتن فعالیـتتوریستی افزایشی در میزان نیاز به پاسخگویی سریع مشاهده میشود.
جدول 15. همبستگی میان داشتن فعالیت توریستی و دریافت پاسخ سریع حین سفر
ضریب همبستگی متغیرها
–0/423 داشتن فعالیت توریستی
دریافت پاسخ سریع درحین سفر واقعیمجازی
یافتههای مربوط به خدمات مورد نیاز توریستها در شهر مجازی
مهم ترین خدمات مورد انتظار از یک وب سایت توریستی در قالب یک سـؤال بـاز از توریسـتهـامطرح شد. نتایج نشان میدهد 33/56 درصد توریستهای درون شـهری اطلاعـات مربـوط بـهجاذبهها را مورد نیاز خود دانستهاند. این اطلاعات مواردی ساده ماننـد آدرس، تلفـن، تاریخچـه و هزینه جاذبهها را در بر میگرفت. پاسخهای توریست برون شهری نیز نشان مـی دهـد اطلاعـاتکامل جاذبههای مختلف شهر با 3/28 درصد، نقشه با 1/13 درصد، هتلها و مراکز اقامتی با 9/9 درصد، 8/8 درصد مسیریابی و 13/6 درصد امکانات حمل و نقل به ترتیب بیشترین مـوارد مـوردنیاز توریستها در استفاده از یک وب سایت توریستی هستند. 6/18 درصد پاسـخگویان خـارجی انتظار دارند وب سایت به اطلاعات و معرفی جاذبه ها بپردازد. همچنین 3/17 درصد انتظـار دارنـدکه اطلاعات و رویدادهای توریستی مقصد را دریافت کنند. حدود 12 درصد پاسخگویان خـارجیبه ویژگی های یک وب سایت خوب مانند سادگی و قابلیت اعتماد، به روز بـودن، عکـس هـای بـاکیفیت و امکان نظر دادن اشاره کرده اند. پس از آن بحث مکان استراحت و اقامـت بـا 8 درصـد ، اطلاع از قیمت ها و رستوران ها با 6/6 درصد بیشترین موارد مورد انتظار هسـتند . در مجمـوع بـهنظر میرسد که ارائه اطلاعات مربوط به جاذبه ها مهم ترین نیاز یک توریست در مراجعه بـه یـکشهر مجازی توریستی است.
یافتههای مربوط به نمادها و عناصر جالب توجه شهر تهران
دومین سؤال باز پرسشنامه توریست درون شهری درباره “نماد شهر تهـران ” از نظـر شـهروندانتهران بود، پاسخها نشان میدهد که “میدان آزادی” به عنوان نماد تهران به تنهـایی 50 درصـدنظرات را به خود اختصاص داده، همچنین این نماد 16 درصد در ترکیب با نمادهـای دیگـر ذکـرشده است. پس از این نماد، برج میلاد ذکر شده است.
پاسخگویان برون شهری نیز به ترافیک، جمعیت زیاد، هوای آلوده، وسعت، امکانات شهری و رفاهی و امکانات تفریحی تهران اشاره کردهاند که میتوانـد در طراحـی لایـه تهـران مـدرن یـاتوریسم تفریحی مورد توجه قرار گیرد. 40 درصد گردشگران خارجی نیز در پاسخ به همین سؤال به جاذبههای تاریخی تهران اشاره کردهاند. این جاذبهها بیشتر در قالب موزهها، کاخهـا، تـاریخ وفرهنگ، مکانها و اطلاعات تـاریخی مطـرح شـد. پـس از تـاریخ بیشـترین عنصـر موردتوجـهتوریستهای خارجی ویژگیهای مردمی (مهربانی، میزبـانی و خوشـامدگویی) دختـران، جوانـان،حجاب، مردان، کودکان و زنان و مردم میباشد. دسته دیگر جاذبههای مورد توجه آنها جاذبههای فرهنگی و هنری، فرهنگ، غذا و نوشیدنیها، هنر و سنت ایرانیان، معمـاری، قالیچـه، مشـابهتفرهنگی و میراث غنی فرهنگی، خرید، مشکلات شهری (ازدحام و شلوغی و ترافیـک و آلـودگیهوا)، جاذبههای طبیعی تهران (کوهستان، پارک و باغ) و در نهایت جاذبههای مـذهبی (مسـاجد وآرامگاه آیت اﷲ (حرم امام (ره)) به ترتیب از جمله مواردی بودند که در پاسخ به این سؤال مـورداشاره قرار گرفتند.
نتیجهگیری و ارائه راهبردهای شهرمجازی گردشگری تاریخی تهران
مساله اصلی این مقاله شناسایی نیازهای گردشگرها و ظرفیت های گردشگری مجـازی تهـران وارائه راهکارهایی برای طراحی شهر مجازی گردشگری تاریخی تهران بود که با توجه به نتایج به دست آمده از پیمایش، درمجموع راهبردهای زیر به صورت مختصر برای طراحی شـهر م جـازیتوریستی تهران پیشنهاد میشود:
طراحی دو بخش مجزا در وب سایت برای ارائه خـدمات بـه توریسـت هـای داخلـی وخارجی؛
توجه به الگوی اولویتها و اجرای دقیق آن در طراحـی بخشـهای توریسـت داخلـی وخارجی؛
اختصاص بخش بالای صفحه بخش فارسی به اولویتهای مرحله مجـازی – واقعـی وبخش پایین به نیازهای مرحله توریسم کاملا مجازی؛
اختصاص بخش ویژهای در بخش توریسم مجازی واقعـی درون شـهری (تهـران ) بـهامکان جسـت وجـو ی جاذبـه، مسـیریابی و جـی.پـی .اس و در وهلـه دوم جاذبـه هـای
“تاریخی” و “طبیعی” و “فرهنگی و هنری” در قالب عکس و