دانلود پایان نامه

عنـاداریداشت. یکی از دلایلی که می تواند این امر را توجیح نمایـدپایین بودن امنیت شغلی پرستاران قراردادی و طرحی است این امر می تواند باعث نارضـایتی آنـان و کـاهش کیفیـتمستندات پرستاری گردد. عدم امنیت شغلی یکی از عواملمـؤثر در نارضـایتی پرسـتاران مـی باشـد، میـزان رضـایت پرستاران از محیط کار و امکانات میتواند نقش مهمـی در کارآیی آنها ایفا نماید (28). افراد با دلبستگی شغلی زمانو انرژی بیشتری را صرف انجام کارهایشان می کنند (29)، از دیگر دلایل این موضوع می توان به این نکته اشاره کردک ه پرس تارانی ک ه امنی ت ش غلی پ ایینت ری دارن د در بخش ها ی مختلفی مـشغول بـه کـار مـی شـوند و همـینموض وع م ی توان د از دلای ل ک اهش کیفی ت م ستندات پرستاران باشد. دلبستگی شـغلی منتهـی بـه نگـرش هـایمثبت و اشتیاق نسبت به سـازمان گردیـده، زیـرا کارکنـاندلبسته به شـغل اغلـب احـساساتی ماننـد شـادی، لـذت ورضایتمندی را تجربه میکنند و این تجربیات آنهـا را بـهسمت متعهد بودن نسبت به سازمانی که در آن مشغول بـهکار هستند سوق می دهد (30)، با توجه به دلایل بالا نتایج به دست آمده منطقی می باشد.
نمره کیفیـت مـستندات پرسـتاران در بخـش هـای NICU وCCU و جراحی از بخشهای دیگر بالاتر بود و جمع کل نمره مـستندسـازی پرسـتاران در بخـش هـای CCU ،NICU وICU جراحی، نوزادان و ارتوپـدی ازبخش های دیگر بالاتر بود. در پژوهشی که توسط جاسمی و محجل اقدم در سال 1387 انجام شـد مـشخص گردیـد که کیفیت مستندسازی در بخـش هـای مختلـف متفـاوتاست (31). یافتههای این مطالعه با نتایج پـژوهش حنیفـی نیز در یک راسـتا مـیباشـد (11). بعـضی از بخـش هـایبیمارستان مثلICU دارای ویژگیهای خـاص هـستند ودرمان بیماران در این بخشها دارای پیچیدگیهای خاصیاست، لذا پرستاران در این بخـشهـا بـه دلیـل حـساسیت خاص اهمیت بیشتری به مستندات پزشکی مـی دهنـد . در مطالعهای که احمدی در شهر تهـران انجـام داد مـشخصشد که کیفیت گزارش پ رسـتاران در بخـش هـای ویـژه ازسطح بالاتری برخوردار است (31). حنیفی و محمدی هـمدر مطالعــه خــود پــی بــرد کــه بــین بخــش و کیفیــتگزارش نویسی همبستگی معنـاداری وجـود دارد و گـزارشپرستاری در بخـش هـای ویـژه از وضـعیت مطلـوب تـریبرخوردار است (11)، علاوه بر ایـن علـت تفـاوت کیفیـتمستندسازی در بخش ها میتوانـد تعـداد بیمـاران، تفـاوتمستندسازی، ساختار متفاوت فرم ها و روشهـای مختلـف مستندسازی باشد (31)، از سوی دیگر تنش در محل کـار،حمایت در محیط کار، سابقه کار در واحد و بارکاری اضـافهاز عوامل مؤثر در بخشهاست که می تواند در مستندسازی پرستاران تأثیرگذار باشد (26).

میزان سابقه کار و سن افراد تحت مطالعه با دو متغیرنمــره کیفیــت مــستندات پرســتاران و جمــع کــل نمــره مستند سازی پرستاران همبستگی مستقیم و معنا داری داشت . افزایش سن و سابقه هر دو باعث افزایش تجربـه پرسـتاران می گردد. تجربه های عملی اهمیت مستندات را به پرسـتارانمی آموزد و از طرف دیگر افراد با سابقه بیشتر در کارگاه هـای
٧۶
و برنامه های آموزشی بیشتری شرکت کـرده انـد کـه باعـثافزایش کیفیت مستندات پرستاران می گردد. پرسـتاران پـساز کسب سابقه کاری بیشتر بـه اطلاعـات کلیـدی و قـوانین مستند سازی و اهمیت آن آگاهی بیشتری پیـدا مـیکننـد ، ازسوی دیگـر پـژوهشهـای مختلـف نـشان داده اسـت کـهبارکاری پرستاران جوانتر نسبت به سـایر پرسـتاران بیـشتراست (26)، بار کاری بی شتر مـی توانـد یکـی از عوامـل دیگـرکاهش کیفیت مستندات پرستاران باشد.
در زمینــه رابطــه بــین رفتــار ســازمانی و نحــوهمستندسازی پرستاران یافته های پژوهش مشخص کرد کهسرمایه اجتماعی با میزان تکمیل فرمهای پزشکی (بررسی کم ی) همب ستگی م ستقیم و معن اداری دارد، همچنـین مشخص شد که سرمایه اجتماعی با نمره کلی مستندسازی همبستگی مستقیم و معنا داری دارد. سـرمایه اجتمـاعی آندسته از ویژگی های سازمان از قبیل هنجارها، شـبکههـایاجتماعی و اعتماد متقابل است که مشارکت افـراد را بـرایدستیابی به منافع مشترک تسهیل میکند (18). این رفتـارسازمانی باعث ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری بینکارکنان سازمان مـی شـود (19). سـرمایه اجتمـاعی دارایابعاد مختلفی است که نشان دهنده 1- روابط شخصی افرادبا یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان (32)، 2- اشـاره بـهالگوی کلی تمـاسهـای بـین افـراد (33) و 3- چگـونگیدسترسی و حیطه دسترسی افـراد یـک سـازمان بـه سـایرکارکنان است (34). بـه دلیـل ایـن کـه خـدمات مراقبـتبهداشتی و درمانی به صورت گروهی انجام میشود و افرادمختلف ی در درم ان بیم ار س هیم ه ستند، بای د س رمایه اجتماعی در بیمارستانها ارتقا یابد. روابط خوب و مثبت دربین کارکنان علاوه بر افزایش همکاری ، مـی توانـد باعـثنظارت بهتر گردد. یافته های این پژوهش نشان داد که هرچقدر ارتباط بین پرستاران بهتر باشد وضعیت مستندسـازیهم بهتر مـی شـود . بنـابراین، سـرمایه اجتمـاعی سـازمانچگونگی روابط انسانی داخل سازمانی می باشد کـه منظـوراز روابط انسانی کیفیت همکاری، اعتمـاد متقابـل و تعهـدسازمانی است این رفتـار در سـازمان باعـث شـکل گیـریروابط کاری میشود که براساس آن همکـاری و اقـداماتتسهیل کننده در سازمان را افزایش میدهـد . بـا توجـه بـهماهیت سرمایه اجتماعی که نشان دهنـده نحـوه و کیفیـتارتباطات سازمانی است یافتههـ ای ایـن پـژوهش در ایـنزمینه منطقی می باشد.
میانگین نمره رفتار شهروندی سازمانی با نمـره میـزانرعایت اصول گـزارش نویـسی و نمـره کیفیـت مـستندسازی همبـستگی مـستقیم و معنـاداری داشـت. نمـره کلـی نحـوه مستند سازی پرستاران با میزان رفتار شهروندی سازمانی آنها همب ستگی م ستقیم و معن اداری داش ت. رفت ار ش هروندی سازمانی نوعی رفتار فرانقشی است، یعنی این رفتارها اختیاریهستند و معمولاً در نظام پاداش رسمی سازمان در نظر گرفتهنمیشوند. سازمانهای موفق به کارکنانی نیازمند هستند کـهبیشتر از حد وظایف شغلی معمول انجام وظیفـه نماینـد (15).
اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان، افزایش روابطمثبت بین کارکنـان و درگیـر کـردن آنهـا در فعالیـتهـایسازمانی است . رفتار شهروندی سازمانی دسـتیابی بـه اهـدافسازمانی را تسهیل مینماید و عملکرد سازمان را ارتقا میدهد (35). علا وه بـر ایـن باعـث افـزایش همکـاری و بهـرهوری مدیریتی، کاه ش نیـاز بـه نظـارت و کنتـرل براجـرا، تـسهیلهماهنگی فعالی تها در بین اعضای تیمی و گروههای کـاری،خوشایند کـردن محـیط کـاری، افـزایش عملکـرد سـازمانی،کاهش تغییرپذیری در عملکـرد واحـدهای کـاری و افـزایشتوانایی سازمان در تطبیق با تغییـر محیطـی مـی گـردد (36).
افزایش رفتـار شـهروندی سـازمانی در بیمارسـتانهـا باعـثافزایش عملکرد کارکنان می گردد، در این مطالعـه مـشخصشد که رفتار شهروندی سازمانی با نمره کل نحوه مستندسازی پرستاران همبستگی معنا داری دارند، هرچند تاکنون پژوهـشیدر این رابطه انجام نشده است امـا ماهیـت رفتـار شـهروندی سازمانی یافته های این پژوهش را تصدیق می نماید.
یافته های این پژوهش نشان داد که افزایش رضـایتشغلی باعث افزایش میـزان رعایـت اصـول گـزارش نویـسیمی گردد. همچنین رابطه بین نمره کمـی مـستند سـازی کـهنشان دهنده میزان تکمیل فرمهـای مختلـف بـود بـا میـزانرضایت شغلی همبستگی معنا دار و مستقیمی به دسـت آمـد.
به طور کلی نمـره کلـی مـستندسازی پرسـتاران بـا میـزانرضایت شـغلی همبـستگی مـستقیم و معنـاداری داشـت. از جمله تلاشهای مدیران برای رقابت بهتر با سایر سازمان هـاایجاد رضایت شغلی در کارکنان و جلوگیری از عدم رضـایتآن هاست (37). رضایت شـغلی کـه عبـارت اسـت از نـوع نگرش فرد نـسبت بـه شـغل خـویش (21)، در بـالا بـردنکارایی سازمان نقش مهمی ایفا مینمایـد (20). یافتـه هـایاین پژوهش نشان داد کـه رضـایت شـغلی باعـث افـزایشکیفیت مستندسازی می گردد که این امر منطقی می باشد، دراین رابطه پژوهش خاصی انجام نشده بـود. در ایـن مطالعـه پژوهشگران با دو مورد یافته غیرقابل انتظـار مواجـه شـدند،مورد اول این کـه در بعـضی از بخـش هـا ی تحـت مطالعـه تعدادی از پرستاران فعالیتهای بالینی را انجـام مـی دادنـد وپرستاران دیگر آن فعالی تها را مستندسازی می کردند عـلاوهبر ایـن در بعـضی از بخـشهـ ا مـشاهده گردیـد کـه همـهپرستاران از یک الگوی خـاص بـرای مـستندسازی اسـتفادهمی کنند به طوری که فقـط دسـت خـط و ارقـام موجـود درمستندات متفاوت بود ولی سـایر افعـال، زمـانهـ ا و سـبکنگارش مستندات با هم یکسان بود.
این مط العه برای اولین بار انجـام گردیـد، بنـابراین، پژوهشگران نتوانستند بـه طـور مناسـب یا فتـههـ ای ایـنمطالعه را با مطالعات دیگر مقایسه نمایند، عـلاوه بـر ایـنمحدودیت بـه دلیـل ایـن کـه بـرای بیمـاران مختلـف دربخش ها و بیمارستان های مختلف از فرم هـای گونـا گـوناستفاده می شد در این مطالعه فقط فرم های ماننـد گـزارشپرستار که به صـورت اسـتاندارد بـین تمـامی بخـشهـا وبیمارستان ها مشترک بود، مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای مختلـفرفتار سازمانی از جمله سـرمایه اجتمـاعی، رفتـار شـهروندیسازمانی و رضـایت شـغلی همبـستگی مـستقیمی بـا نحـوهمستندسازی پرستاران دارد. مدیران و سرپرستاران می تواننـدبـا اتخـاذ راه کارهـای مختلفـی باعـث افـزایش رفتارهـای سازمانی پرستاران گردند که ارتقا ابعاد مختلف رفتار سازمانی باعث افزایش کیفیت مستندات مـی گـردد . عـلاوه بـر ایـن، نظارت بر نحـوه مـستندسازی و کارگـاههـ ا