چ کدام وجود نداشـته باشـند،انجام شده است و حداکثر دامنههای بـه دسـت آمـده از حالـتوجود گودالهای باز به حالت بدون وجود گودال نرمالیزه شده وبهصورت »نسبت کاهش دامنه« در مقابلx/d ، رسم شدهاند. این مراحل برای پارامترهـای مختلـف هندسـی، نظیـرXt/d ،D/d و
شکل ۶- اثر استفاده از دو گودال در کاهش ارتعاشات؛ D/d=5 و Xt/d=0.5 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.5
1.0
0.5
0.0
3.0
2.0
2.5
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
x/d
Amplitude reduction ratio
s/d=0
s/d=0.5
s/d=1
s/d=1.5
s/d=2