378 469 55/107 472/86 639 268 1172 طول باسن زانو- نشسته 13
730/68 714/35 660 622 590 543 530 622 51/992 625/29 817 462 1172 ارتفاع چشم-نشسته 14
290/35 272/35 220 190 175 155/65 151 190 36/449 200/18 336 105 1172 عمق شکم 15
351 344 311 286 265 239 233 286 31/984 288/48 406 178 1172 طول آرنج-مشت گره کرده 16
351 342/35 312 289 267 242/65 236 289 30/953 290/31 401 172 1172 طول-آرنج-شانه 17
67 60 4132 25 20 18وزن1172168935/03812/68333219
جدول 3: ابعاد آنتروپومتری اندازه گیری شده دختران 6 تا 12 ساله مدارس ابتدائی استان مازندران سال 1393
صدک 5/97 صدک 95 صدک 75 صدک 50 صدک 25 صدک 5 صدک 5/2 میانه انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای تعداد
آنتروپومتری ردیف
1620 1580 1440 1380 1260 1160 1130 1380 129/986 1353/84 1730 960 قد1164 1
826 808 742 741 664/25 622 606/13 741 57/511 706/69 878 402 ارتفاع نشسته1164 2
564 550 488/75 468 420 381 366/13 468 52/196 456 616 220 ارتفاع شانه نشسته1164 3
604 587/75 523 472 445 395 385/13 472 57/892 485/45 652 269 ارتفاع آرنج -نشسته1164 4
242 229 197 181 162 144 137 181 26/912 180/88 294 113 ارتفاع تکیه گاه آرنج 1164– نشسته 5
377 366 330 327 282 255 248 327 33/232 306/75 406 217 1164 پهنای شانه 6
496/88 469 399 360 328 295 286 360 53/388 366/80 565 261 1164 پهنای عرض آرنجها 7
394 372 320 293 262 235 226 293 42/661 293/23 457 193 1164 پهنای باسن 8
181 167 138 137 105 91 87 137 23/674 122/80 209 75 1164 ضخامت ران 9
492/88 484 436 412 367 328 317/13 412 47/482 401/78 542 242 1164 ارتفاع زانو-نشسته 10
418 408 364 324 307 272/25 263 324 40/410 335/88 472 245 1164 ارتفاع رکبی 11
487 465 415 376 345 311/25 302 376 48/208 381/78 635 253 1164 طول باسن – رکبی 12
571/88 551/50 493 469 410/25 369 360 469 56/263 453/69 623 312 طول باسن زانو- 1164نشسته 13
718 705 637 622 561 519 505/13 622 56/425 601/99 791 401 ارتفاع چشم-نشسته1164 14
286 263 214 190 170 153 149 190 34/225 194/81 329 131 عمق شکم1164 15
337/88 329/75 291 286 247 223 216 286 32/491 270/92 370 178 طول آرنج-مشت گره 1164کرده 16
345 330 295 289 249/25 224/25 217/13 289 33/558 273/60 435 173 طول-آرنج-شانه1164 17
71 62 42 32 24 19 18 32 13/7594 34/796 90 12 وزن1164 18
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04016 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04016 ]

جدول 4: ابعاد طراحی محاسبه شده صندلی دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران در سه سایز
3 2 1 سایز
زرد بنفش نارنجی کد رنگی بر اساس استاندارد BS و DIN
5-6 3-4 1-2 کلاس
350 به بالا 300 -350 250-300 محدوده رکبی
1319 -1660 1200 -1550 1100 -1394 محدوده تمام قد
+10 +10 +10 حداقل شیب قسمت جلو نشیمنگاه صندلی )درجه( )α(
+15 +15 +15 حداکثرشیب قسمت جلو نشیمنگاه صندلی )درجه(
-5 -5 -5 شیب قسمت عقب نشستنگاه صندلی )درجه(
)763+353Tan2α( )823+303Tan2α( )592+262Tan2α( ارتفاع نشستنگاه 10± )h(
376 328 295 عمق موثر نشستنگاه : 01 ± برای سایز یک و 02/2 ± برای سایز3 )t(
320 286 261 حداقل پهنای نشستنگاه
t-20 t-20 t-20 عمق سطح نشستنگاه )حداقل(
190 190 190 ارتفاع پشتی
270 256 231 حداقل پهنای پشتی
300 300 300 حداقل شعاع افقی پشتی
104 104 104 شیب پشتی ) درجه(
h-353 h-303 h-262 ارتفاع جای پا
300 280 240 حداقل طول جای پا
50 50 حداقل عرض جای پا50

شکل 1. میز و صندلی ارگونومی طراحی شده برای دانش آموزان مقاطع ابتدائی استان مازندران در سه سایزبحث
جدول 5: ابعاد طراحی محاسبه شده میز دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران در سه سایز
3 2 1 سایز