91 187 155 137 122 103 95 137 25/116 139/54 230 74 1172 ضخامت ران 9
514 495 447 412 376 341/65 331 412 47/719 413/25 558 241 1172 ارتفاع زانو-نشسته 10
397/67 387 353 324 298 273 269 324 35/399 326/33 462 245 1172 ارتفاع رکبی 11
475 458/35 409 376 346 310/65 303 376 45/154 379/78 536 220 1172 طول باسن – رکبی 12
587/67 572 511 469 432 390 378 469 55/107 472/86 639 268 1172 طول باسن زانو- نشسته 13
730/68 714/35 660 622 590 543 530 622 51/992 625/29 817 462 1172 ارتفاع چشم-نشسته 14
290/35 272/35 220 190 175 155/65 151 190 36/449 200/18 336 105 1172 عمق شکم 15
351 344 311 286 265 239 233 286 31/984 288/48 406 178 1172 طول آرنج-مشت گره کرده 16
351 342/35 312 289 267 242/65 236 289 30/953 290/31 401 172 1172 طول-آرنج-شانه 17
67 60 4132 25 20 18وزن1172168935/03812/68333219
جدول 3: ابعاد آنتروپومتری اندازه گیری شده دختران 6 تا 12 ساله مدارس ابتدائی استان مازندران سال 1393
صدک 5/97 صدک 95 صدک 75 صدک 50 صدک 25 صدک 5 صدک 5/2 میانه انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای تعداد
آنتروپومتری ردیف
1620 1580 1440 1380 1260 1160 1130 1380 129/986 1353/84 1730 960 قد1164 1
826 808 742 741 664/25 622 606/13 741 57/511 706/69 878 402 ارتفاع نشسته1164 2
564 550 488/75 468 420 381 366/13 468 52/196 456 616 220 ارتفاع شانه نشسته1164 3
604 587/75 523 472 445 395 385/13 472 57/892 485/45 652 269 ارتفاع آرنج -نشسته1164 4
242 229 197 181 162 144 137 181 26/912 180/88 294 113 ارتفاع تکیه گاه آرنج 1164– نشسته 5
377 366 330 327 282 255 248 327 33/232 306/75 406 217 1164 پهنای شانه 6
496/88 469 399 360 328 295 286 360 53/388 366/80 565 261 1164 پهنای عرض آرنجها 7
394 372 320 293 262 235 226 293 42/661 293/23 457 193 1164 پهنای باسن 8
181 167 138 137 105 91 87 137 23/674 122/80 209 75 1164 ضخامت ران 9
492/88 484 436 412 367 328 317/13 412 47/482 401/78 542 242 1164 ارتفاع زانو-نشسته 10
418 408 364 324 307 272/25 263 324 40/410 335/88 472 245 1164 ارتفاع رکبی 11
487 465 415 376 345 311/25 302 376 48/208 381/78 635 253 1164 طول باسن – رکبی 12
571/88 551/50 493 469 410/25 369 360 469 56/263 453/69 623 312 طول باسن زانو- 1164نشسته 13
718 705 637 622 561 519 505/13 622 56/425 601/99 791 401 ارتفاع چشم-نشسته1164 14
286 263 214 190 170 153 149 190 34/225 194/81 329 131 عمق شکم1164 15
337/88 329/75 291 286 247 223 216 286 32/491 270/92 370 178 طول آرنج-مشت گره 1164کرده 16
345 330 295 289 249/25 224/25 217/13 289 33/558 273/60 435 173 طول-آرنج-شانه1164 17
71 62 42 32 24 19 18 32 13/7594 34/796 90 12 وزن1164 18
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04016 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04016 ]

جدول 4: ابعاد طراحی محاسبه شده صندلی دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران در سه سایز
3 2 1 سایز
زرد بنفش نارنجی کد رنگی بر اساس استاندارد BS و DIN
5-6 3-4 1-2 کلاس
350 به بالا 300 -350 250-300 محدوده رکبی
1319 -1660 1200 -1550 1100 -1394 محدوده تمام قد
+10 +10 +10 حداقل شیب قسمت جلو نشیمنگاه صندلی )درجه( )α(
+15 +15 +15 حداکثرشیب قسمت جلو نشیمنگاه صندلی )درجه(
-5 -5 -5 شیب قسمت عقب نشستنگاه صندلی )درجه(
)763+353Tan2α( )823+303Tan2α( )592+262Tan2α( ارتفاع نشستنگاه 10± )h(
376 328 295 عمق موثر نشستنگاه : 01 ± برای سایز یک و 02/2 ± برای سایز3 )t(
320 286 261 حداقل پهنای نشستنگاه
t-20 t-20 t-20 عمق سطح نشستنگاه )حداقل(
190 190 190 ارتفاع پشتی
270 256 231 حداقل پهنای پشتی
300 300 300 حداقل شعاع افقی پشتی
104 104 104 شیب پشتی ) درجه(
h-353 h-303 h-262 ارتفاع جای پا
300 280 240 حداقل طول جای پا
50 50 حداقل عرض جای پا50

شکل 1. میز و صندلی ارگونومی طراحی شده برای دانش آموزان مقاطع ابتدائی استان مازندران در سه سایزبحث
جدول 5: ابعاد طراحی محاسبه شده میز دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران در سه سایز
3 2 1 سایز