ط هوا نقش بسیار مهمی را دارا می باشد،زیرا منبع اصلی بارندگی بخار آب موجود در هواست، واز طرف دیگر، بخار آب در بیلان تابش خورشیدی وتشعشع زمینی بسیار مؤثر است ،زیرا بخشی از انرژی خورشیدی به وسیله بخار جذب می شود. علاوه بر این،ابرهای سطوح بالا با آلبدوی زیاد ازرسیدن مستقیم تابش خورشید و بویژه انرژی زیاد آن ممانعت می کنند، ولی میزان زیادی از امواج بلند تشعشع زمین در لایه های نزدیک زمین در نتیجه جذب از طریق بخار آّب باقی می ماند. بدین ترتیب،بخار آب در زمان فقدان تابش مسقیم خورشید مانع از سرمای زیادی اتمسفر شده وهمانند پوشش محافظتی عمل می کند. وبالاخره ، بخار آب در نتیجه فرآیندهای تبخیر و تراکم از یک طرف سبب انتقال انرژی شده واز طرف دیگر حوادث ترمودینامیک مهمی را به وجود می آورد. منبع اصلی بخار آب در هوا از طریق تبخیر تأمین می شود و برای وقوع تبخیر ، انرژی زیادی مصرف می شود. این انرژی به صورت نهان از منطقه تبخیر به دوردست ها منتقل شده ودر منطقه دیگر ویا سطح دیگری که تراکم به وقوع می پیوندد آزاد می شود . این انرژی آزاد شده در بیلان انرژی منطقه تراکم اثرمی گذارد . در حقیقت آبهای کره زمین در نتیجه تراکم بخار آب در اتمسفر به صورت بارندگی به سطح زمین فرود آمده است وبارندگی هم نتیجه تبخیر میباشد .
2-7- بارندگی کوهستانی
بارندگی کوهستانی،جزیی از مجموع بارندگی است که در نتیجه اثر کوهستانی در مکانیزم سیکلونی و عروجی حاصل می گردد. این امر تا حدودبسیار زیاد وابسته به سیستم چین خوردگی ، جهت و موقعیت آن با جریانات هواست .از اثرات غیر مستقیم ارتفاعات که منجر به ایجاد بارندگی می گردد،می تون از تولید اغتشاشات قوی با طبیعت عروجی و مکانیکی،مسدود کردن یا پایین آوردن میزان پیشرفت طوفانهای سیکلونی،ایجاد همگرایی در جریانات افقی،وایجاد ناپایداری شرطی یا عروجی،جهت صعودهای آغازی را نام برد.بعضاً تنها یک حرکت خفیف لازم است تا توده هوایی را به سطح تراکم برساند. بعداز آن،گرمای اضافی تراکم هوا را ناپایدار و شناور کرده و سبب ادامه صعود آن می گردد.این بارندگی هایی را از نوع عروجی سبب می گردد.بارندگی های کوهستانی همانند بارندگی های عروجی دارای دوره های فصلی و روزانه نیستند و شرایط آن از منطقه ای به منطقه دیگر فرق می کند.قدرت بادها و زاویه ای که با سدهای کوهستانی برخورد می کنند و درجه تباین دمای خشکی و دریا،حداکثرهای فصلی بارندگی کوهستانی راتعیین می کنند.اثرات ارتفاعات برمیزان بارندگی به تنهایی بر اساس ارتفاع قابل قضاوت نیست،بلکه دما و میزان رطوبت هوای در حال صعود در دامنه ها و همچنین سرعت و جهت باد نیز در این امر نقش به سزایی دارد. انواع ابرها،شدت بارندگی،مداومت و مقدار آن در ارتباط با اثرات کوهستانی خصوصیات فوق العاده متغیری دارند. در هوای پایدار دامنه های بالایی،هر حرکتی سبب توسعه پهنه ابرهایی می گردد که به دنبال خود بارندگی خفیف و نسبتاًطولانی دارد،در صورتی که در یک هوا با ظرفیت عروجی ابرهایی از نوع کومولوس تشکیل می گردد که سبب بارندگی های رگباری می شود (جعفرپور ، 1388، ص 167)
2-8-پیشینه تحقیق

درخصوص موضوع تحقیق مطالعات گسترده ای درسطح جهان وکشورصورت گرفته است ازجمله این تحقیقات می توان به اثر: