ونیاکی، مانند فلفل تند است پی پیریدین در بلوک های ساختمانی به طور گسترده ای استفاده می شود و به عنوان معرف شیمیایی در سنتز ترکیبات آلی، از جمله مواد دارویی است.
ساختار پی پیریدین ، در دارو های زیر بکار می رود :
SSRI (انتخابی سروتونین بازجذب مهارکننده) ،پاروکستی ؛ Analeptics؛ pipradrol؛ Desoxypipradrol؛
SERM (انتخابی گیرنده استروژن تعدیل کننده) رالوکسیفن ؛ بازکننده عروق مینوکسیدیل ؛ نورولپتیک (ضد افسردگی)؛
ریسپریدون ؛ thioridazine ؛ هالوپریدول ؛ دروپریدول؛ لوپرامید؛ مواد مخدر پتیدین (مپریدین)،…
هو چن وهمکاران در سال 2013 ،مشتقات اسپیرو ایندول را گزارش کردند. که این مشتقات از واکنش سه جزیی تک ظرفی ترکیبات ایزاتین ، فتال هیدرازید ، مالونونیتریل یا اتیلسیانواستات تهیه شدهاند (شکل 1-26)50
(شکل 1-26)
آزمایشات نشان داده اند در صورت استفاده از R = CO2Et باشد سرعت و راندمان پایین خواهد بود که احتمالا به علت واکنش پذیری پایین اتیلسیانواستات است .
سریک نیترات آمونیوم (CAN) ترکیب غیر آلی با فرمول NH4)2Ce (NO3)6) محلول در آب؛نمک سریم به طور گسترده ای به عنوان یک عامل اکسید کننده در ترکیبات آلی و به عنوان یک اکسیدکننده استاندارد در تجزیه و تحلیل کمی استفاده می شود. به عنوان یک اکسیدان برای بسیاری از گروه های عملکردی (الکل ها، فنل ها،واسترها)و همچنین پیوند C-H، به ویژه آنهایی که بنزیلی است. مقدار کاتالیزوری از CAN آبی برای سنتز مشتقات کینوکسالین بکار میرود CAN، همچنین در تولید photomasks و صفحه نمایش کریستال مایع استفاده میشود. تحقیقات دارویی از این نوع از ترکیبات گزارش شده است، از جمله به حلقه قوی کیناز وابسته به (CDK1) ، مهار کننده ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) ، معکوس مهار کننده های ترانس کریپتاز، آنتاگونیست CCR1، مهار کننده پروتئین کیناز و مهار کننده های تخریب CGMP، همراه با مطالعات چند روش اکتیو کشنده گیاهان و قارچ ، برای سنتز پیریدین و پیرازول در 20 سال گذشته با توجه به ساختارهای مختلف خود گزارش شده است ( شکل 1-27).
.( شکل 1-27)
مکانیسم واکنش فوق به شرح زیر می باشد (شکل 1-28).
(شکل 1-28)
ترکیب اسپیرواکسو ایندول گزارش شده در 2013 توسط محمدی و همکاران از سنتز تک ظرفی سه جزئی ، 1و3 دی کتون حلقوی و بتا آمینو نفتالن در حلال آب و مقدار کاتالیزوری از پارا تولوئن سولفونیکاسید حاصل شده است (شکل1-29).51
(شکل 1-29)
1-12) سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین
در سنتز ترکیبات اسپیرو میتوان به جای ایزاتین از نین هیدرین و آسنفتیلن-1،2-دی اون استفاده کرد(شکل 1-30و شکل 1-31 ).52
(شکل 1-30)

(شکل 1-31)
1-13) سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین ها
سنتز جدید ترکیبات دو اسپیرو روش جدیدی است که با حلقهزایی ترکیبات 1و3 دو قطبی از آزومتین (که با کربوکسیل زدایی از تترا هیدروایزو کینولین-3-کربوکسیلیک اسید تولید می شود) و ایزاتین و 1و3 دو قطبی غیر معمول مثل 3- آریلیدین-4-کرومنون و 3-آریلیدن-4-فاوانون به دست میآیند (شکل1-32). 53
(شکل 1-32)
همچنین میتوان از مورفولین و 2-آریل-دن تترا هیدرو-1-نفتالنون و سارکوزین در واکنش های فوق استفاده کرد55-54

(شکل 1-33)
(واکنش 1-34)
1-14) هدف
هدف از این کار پژوهشی ابتدا سنتز پیش ماده 5,5,4-تری متیل – 5,4-دی هیدرو پیرولو ]1,2,3 -hi [ ایندول-1,2-دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده و استفاده از آن در سنتز تکظرفی سه جزئی مشتقاتی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از بتا دی کتون ها، در حضور کاتالیزور هگزامتیلن تترآمین (HMTA) و حلال آب، همچنین استفاده از آن پیش ماده در سنتز تک ظرفی سه جزئی اسپیرو با استفاده از بتا دی کتون ها ، در حضور کاتالیزور پارا تولوئن سولفونیک اسید (P-TSA) و حلال آب می باشد.
همچنین سنتز پیش ماده 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده و استفاده از آن در سنتز تکظرفی سه جزئی مشتقاتی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از بتا دی کتون ها ، در حضور کاتالیزور پاراتولوئن سولفونیک اسید (p-TSA) و حلال آب میباشد
فصل دوم
بخش تجربی

فصل دوم: بخش تجربی
2-1) مواد و وسایل
مواد اولیه واکنشها و حلالهای مورد استفاده برای این پروژه خالص بوده و از شرکتهای Merck و Fulka با کیفیت عالی تهیه شدهاند و نیازی هم به خالص سازی اضافی نداشته است. محصولات با دادههای طیفی IR، NMR شناسایی شده اند. مواد استخراج شده آلی قبل از تبخیر در خلاء توسط سدیم سولفات بدون آب خشک شدهاند. برای تعیین خلوص محصولات و بررسی پیشرفت واکنش از صفحات (Silicagel 60 F254Aluminium Sheets) TLC استفاده شده است. طیفهای 1H-NMR با دستگاه FT-NMR400 MHz با استاندارد داخلی تترا متیل سیلان ترسیم شده است. طیفهای IR در محدودهی cm-1 400-4000 به صورت قرص های KBr و با استفاده از دستگاه FT-IR مدل Nexus 670 ساخت شرکتهای Thermo Nicolet به ثبت رسید.
2-2) روشهای سنتز ترکیبات :
2-2-1)سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1- [hiایندول-1و2- دی اون
در این تحقیق برای تهیه پیش ماده مورد نظر از ایزو پروپیل متیل کتون، فنیل هیدرازین، سدیم بورو هیدرید و اگزالیل کلراید استفاده شد که روش کار در زیر به طورکامل ذکر شده است.
2-2-1-1)سنتز 2و3و3- تری متیل-H 3- ایندول :
شکل 2-1
مخلوطی از فنیل هیدرازین هیدرو کلراید ( 9/6 میلی مول، 1 گرم) و ایزو پروپیل متیل کتون اضافی (59/0 میلی لیتر، 50 میلی گرم) درحلال استیک اسید (15میلی لیتر) به مدت 24 ساعت رفلاکس شد. بعد از تکمیل واکنش محتویات بالن را در یک بالن ژوژه ریخته، مقداری آب مقطر (30 میلی لیتر) به آن اضافه کرده و با استفاده از پتاسیم هیدروکساید خنثی می شود. محلول توسط اتیل استات ( 50 میلی لیتر) استخراج گردید. پس از خشک کردن فاز آلی بر روی سدیم سولفات و تبخیر حلال توسط روتاری، محصول روغنی قهوه ای رنگ به مقدار 74/0 گرم بدست آمد. (شکل 2-1)
(Yield: 68 %)
IR: ?max (KBr, cm-1) 2964, 2926, 2866, 1577, 1456-FT
(s,6H,CH3) 2.30(s,3H,CH3) 7.22(d,1H,Ar-H,J=6.9Hz),7.30(dd,2H, 1.31،HNMR:(?H)(300MHz)
,Ar-H,J1=7.8Hz,J2=9.3Hz)7.56(d,1H,Ar-H,J=7.2Hz)
2-2-1-2)سنتز 2و3و3- تری متیل ایندولین:
شکل 2-2
سدیم بوروهیدرید (43/0گرم) به آرامی به محلول ایندولنین (7/0 گرم) در متانول (15میلی لیتر) اضافه شد. وبه مدت 5 ساعت در دمای اتاق هم زده شد.پس از تکمیل واکنش محلول متانول در HCl (2مولار) ریخته ،محلول اسیدی توسط پتاسیم هیدروکساید خنثی شد. محلول توسط اتیل استات ( 50 میلی لیتر) استخراج گردید. پس از خشک کردن فاز آلی برروی سدیم سولفات و تبخیر حلال ، محصول روغنی قهوه ای رنگ به مقدار 45/0 گرم بدست آمد. ( شکل 2-2 )
(Yield: 64 %)
IR: ?max (KBr, cm-1) 3367, 2961,2864, 1607, 1480, 1461, 1245-FT
HNMR: 1.06 ( s,3H,CH3), 1.19(d,3H,CH3,J=6.3Hz), 1.29(s,3H,CH3), 3.52(q,1H,CH,J=6.6 Hz) 4.83(s,NH), 6.63(d,1H,Ar-H,J=7.8Hz), 6.76 (d,1H,Ar-H,J=7.5Hz), 7.03(dd,2H,Ar-H,J1=7.5Hz, J2=0.9Hz)
2-2-1-3)سنتز 2-(2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسو استیل کلراید:

شکل 2-3
داخل محلولی از2، 3، 3- تری متیل ایندولین (45/0 گرم) در 10 میلی لیتر بنزن در دمای°C5 به آرامی اگزالیل کلراید (568/0 میلی لیتر، 84/0 گرم ) اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت 9 ساعت در دمای اتاق به هم زده شد. در انتها، بعد از تبخیر حلال حد واسط مورد نظر به مقدار 42/0 گرم بدست آمد. ( شکل 2-3)
(Yield: 60 %)
IR: ?max (KBr, cm-1) 2966, 1740, 1643, 1482, 1378 -FT
2-2-1-4) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1 [hi- ایندول-1و2- دی اون:
شکل 2-4
آلومینیم کلراید سوبلیمه شده (8 میلی مول، 074/1 گرم) به آرامی به محلول2- (2، 3، 3- تری متیل ایندو لین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید ( 66/1 میلی مول،42/0 گرم ) در 20 میلی لیتر دی کلرو متان اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت24 ساعت در دمای اتاق هم زده شد، اسید کلریدریک (30 میلی لیتر، M2 ) افزوده شده سپس فاز آلی جداسازی شده وبه ترتیب با سدیم بی کربنات (M2، 40 میلی لیتر) و 20 میلی لیتر آب مقطر شستشو داده شد.سپس با استفاده ازسدیم سولفات آبگیری شده ودر نهایت تبخیر حلال شد. محصول بصورت رسوب قهوه ای رنگ به مقدار 175/0 گرم بدست آمد. ( شکل 2-4).
(Yield: 50 %) mp: 158 (decomp).
IR (KBr, cm-1) ? 2964, 1727, 1644, 1481, 1379