حت بارگذاری رفت و برگشتی بـا اسـتفاده ازتاریخچه تغییرمکانی مشابهی مورد آزمایش قرار گرفتـهانـد؛ بـهاین صورت که ابتدا، بارگذاری تا ورود بـه رفتـار غیرالاسـتیکانجام شده، آنگـاه بـا گامهـای متنـاظر بـا دریفـت نـیم درصـد،بارگذاری افزایش مییابد. بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره شـود کـهجابه جایی و دوران پی و اثـرات ∆P- در مـدلها در نظـر گرفتـه نشده است، زیرا نتایج آزمایشگاهی ستونهای حاضـر، بـرای درنظر گرفتن این اثرات اصلاح شدهاند.
پارامترهــای روابــط تــنش – کــرنش بــرای وصــله مــدلپیشنهادی در جدول (۳) ارایه شـده اسـت. شـکل (۵) نتـایجبررسیهای تحلیلی و مقایسه آن را با نتایج آزمایشگاهی نشانمیدهد، که بیانگر تطابق خوب بین مـدل پیـشنهادی و نتـایجآزمایـشگاهی اسـت. همچنـان کـه مـشاهده مـیشـود روش پیشنهادی قادر به مدل کردن مقاومت، شیب نـرمشـوندگی وهمچنین کاهندگی سختی، با دقت بـالا در سـیکلهای متـوالی بارگذاری است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ش کل (۶) مقای سه عملک رد روش پی شنهادی و روش پیش استاندارد ارزیابی لرزهای سـازههـا بـرای ارزیـابی اثـروصــله روی رفتــار اســت. بــا توجــه بــه اینکــه روشپیش استاندارد ارزیابی لرزهای سازه ها برای بارگذاری یکنواقابل استفاده است، نتایج دو روش در شکل (۶) با اسـتفاده
جدول۳- پارامترهای مدل پیشنهادی برای نمونههای آزمایشگاهی

ارزیابی اثر وصله روی رفتار یک سازه نمونه
سـازه مـورد مطالعـه یـک سـازه ١طبقـه-١دهنـه بتنـی بـا مشخصات ارایه شده در جدول (۴) است که بـا ضـریب زلزلـه٢۴/٠ و با سطح شکل پذیری معمولی براسـا س آیـیننامـهACI طراحی شده است. اثر دال سقف نیز در سـختی تیرهـا در نظـرگرفته شده است. برای بررسی رفتار سازه مورد مطالعه از تحلیل استاتیکی غیرخطی و تاریخچه پاسـخ اسـتفاده شـده اسـت. در تحلیل تاریخچه پاسخ از شتابنگاشت زلزله السنترو در جهـتشمالی-جنوبی۶ با ضریب مقیاس ٣/١ و برای مدلـسازی رفتـاردینامیکی سازه، از میرایی رایلی٧ با نـسبت میرایـی ۵ درصـد در
ح دود پری ود نوس ان طبیع ی س ازه اس تفاده ش ده و ب رای انتگرالگیری عددی روی زمان از روش نی ومـارک٨ بـا ضـرایبگاما و بتای ۵/٠ و ٢۵/٠ بهرهگیری شده است.
شــکل (٧) منحنــی بــرش پایــه-تغییرمکــان جــانبی و ممان-انحنای پای ستون و همچنین تیـر را بـرای حـالات بـا و
از بارگذاری یکنوا با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اسـت. بدون در نظر گرفتن لغزش حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطیهمانطور که در شکل مشاهده میشود، شیب نـرمشـوندگی نشان میدهـد . نـرمشـوندگی مـشاهده شـده در منحنـی بـرش و مقاومت حاصل از روش پیش اسـتاندارد ارزیـابی لـرزهای پایه – تغییر مکان جانبی، در حالت بدون لغزش به علت اثـراتسازهها محافظه کارانـه بـوده امـا در اکثـر مـوارد، مقاومـت ∆P- است، اما نرمشوندگی در حالت با لغزش که شـدیدتر هـمباقیمانده تعیین شده با این روش دقـت مناسـبی دارد. ایـن هست، عمدتﹰا به دلیل لغزش در وصلههـای پـای سـتون اسـت.
نتایج با نتـایج ارایـه شـده در چـو و پینچـرا نیـز مطابقـات همچنان که مشاهده میشود و منحنیهای ممان انحنـا نیـز بـر آن
دارد [۱۱]. دلالت دارد، در تغییر مکان مشابه طبقه برای حالـت بـا لغـزش،

S20MI ( الف

S30MI (

FC4 (

FC15 (د
شکل۵- مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مدل پیشنهادی؛
الف) نمونه S20MI [۲۵]؛ ب) نمونه S30MI [۲۵]؛ ج) نمونه FC4 [۲۶]؛ د) نمونه FC15 [۲۶]

drift ratio(%)

drift ratio(%)

الف
(
FC4

ب
(
FC14

Lateral force (kips)

Lateral force (kips)

Proposed

FEMA 356

Proposed
FEMA 356