دانلود پایان نامه

ـر شـده و در واقـعاین مسأله به مراقبت بهتر بیمار منجر خواهد شد (15).
Al-Qahtani در بررسی خصوصیات یک مدرسخوب بالینی یرسشنامه خودساختهای را بین 85 دانـشجویسال چهارم رشته هـای گـروه پزشـکی و نیـز 36 مـدرسبالینی توزیع کرد . این خصوصیات در 25 آیـتم و در چهـارحیطه؛ حرف ه ای، مهار تهای تدریس، ویژگیهای شخـصیو اجتماعی طرح ریزی شده بـود. هرچنـد واحـدهای مـوردپژوهش همه ویژگیهای مطرح شده در چهار حیطه را بـ ه عنوان ویژگ یهای مدرس خوب بالینی ضروری می دانستند ولیکن به خصوصیات حرفـهای و شخـصی اسـاتید بـالینیتأکید بیشتری داشته اند (16).
همان طور که ذکر شد آموزش بالین اهمیت ویژهای در آموزش حرفـه دارد، و مهـم تـرین عنـصر در یـادگیریبالینی نیز استاد بالین می باشد. در حال حاضر آموزشهـ ای بالینی موجود، توانایی لازم بـرای احـراز لیاقـت و مهـارتبالینی را به دانشجو نمی دهند، اغلب فارغ التحصیلان جدیدپرستاری و مامایی علیرغم پایه نظری قوی از مهارتهای بالینی مناسب برخوردار نیستند و انتقاد از دانشکده ها مبنـیبر این که آموزش بالینی توأم بـا مـشکلاتی همـراه بـودهاست همواره شنیده می شـود (14-12). همچنـین لـک درمطالعه خود بیان می کنـد ، اکثـر دانـشجویان نارضـایتی از کارآموزی خود را به عدم رضایت از عملکرد مربـی بخـشنسبت می دهنـد و بیـان مـی کننـد کـه مربیـان بـالینی ازویژگیهای مناسـب آموزشـی برخـوردار نیـستند (17). بـهجهت تعیـین ویژگـیهـ ای اسـتاد بـالینی مـؤثر از دیـدگاهدانشجویان که همواره در تعامل مستقیم با استاد، و ذینفـعاصلی در آموزش بـالین مـی باشـند مط العـهای بـه منظـور بررسی دیـدگاه دانـشجویان سـالهـ ای آخـر پرسـتاری ومامایی در این خصوص انجام شده است. طبیعتاً، مـشارکتدادن نظرات دانشجویان در انتخاب اساتید بـالینی مـؤثر وجلب رضای ت آنـان در محـیطهـای کـارآموزی، مـی توانـدانتقادات را کاسته و باعث بهبود در آموزش بالین شود.

روش مطالعه

این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعـی و در سالهای تحصیلی 92-91 در دانشگاه علوم پزشکی گـیلانانجـام شـده اسـت. جامعـه پژوهـشی ایـن مطالعـه را کلیـه دانشجویان شاغل بـه تحـصیل تـرم هـای پـنجم تـا هـشتمرشته های پرستاری و مامـایی دانـشکده پرسـتاری مامـایی وپیراپزشـکی شـرق گـیلان تـشکیل مـی دهنـد. معیـار ورود، دانشجوی پرستاری یا مامایی شاغل به تحصیل و حداقل ترمپنجم کارشناسی ، و در مقابل دانشجویان میهمـان، انتقـالی ومشروطی نیز از جمله معیار خروج از مطالعه بودند. تعـداد 105 نفر از دانشجویان در یک نمونه گیـری در دسـترس اقـدام بـهتکمیل پرسشنامه کردهاند، این تعداد با سطح اطمینان 95% و دقت 10% و بـا انحـراف معیـار 5/0 کـه در مطالعـات قبلـیمحاسبه شده بود تقریباً 95 نفر تخمین زده شد و تعداد 10 نفر نیز به حجم نمونه محاسبه شده اضافه شده است.
اب زار گ ردآوری اطلاع ات، پرس شنامه ای ب ود ک ه براساس مطالعات انجام شده، بررسی متون، کتب و مقـالاتآنلاین اینترنت و نیز استفاده از ابـزار خـادمی و همکـاران و همچنین راد و همکاران، به منظور تعیین ویژگ یهای مربـیبالینی مؤثر از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی طراحـی شــد (12و13). ایــن پرســشنامه عــلاوه بــر مشخــصاتدموگرافیک واحدهای مورد پژوهش، مشتمل بر 47 گویه درسه حیطه از ویژگیهای اسـتاد مـؤثر بـالین بـود. در حیطـهشایستگیهای حرف های 25 گویه -مهارتهای ارتبـاطی، 10 گویه و – ویژگ یهای شخصیتی استاد مـؤثر بـالین را در 15 گویه با مقیاس لیکرت شش قسمتی با عبارات اهمیت ندارد،خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بررسی می کرد، بـ ه طوری که عدد 6 به عبارت »خیلی زیاد « تعلـق مـی گرفـت .
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوی و اعمال نطرات 10 نفر ازاعـضای هیـأت علمـی دا نـشکده هـای پرسـتاری و مامـاییدانشگاه علوم پزشکی گیلان بـا سـابقه آمـوزش بـالین، بـهجهت اصلاح و بازنگری آن استفاده گردید. پایایی پرسشنامهدر یک مطالعه راهنما با 20 دانشجوی پرستاری و مامایی به روش همبستگی درونی و استفاده از ضریب آلفـای کرونبـاخ(86/0 =α) مورد تأیید قرار گرفت. برای جمـع آوری داده هـاضمن هماهنگی با حوزه آموزش دانشکده، پس از توضیح بهدانشجویان در خصوص اهـداف پـژوهش و کـسب رضـایت تلــویحی آن هــا، پرســشنامه در اختیــار آنــان بــه روشخودگزارش دهی، قرار گرفته و پس از تکمیل، بـه پژوهـشگربرگشت داده شد. اصول بیست و شش گانه کمیته کـشوریاخـلاق در پـژوهش هـ ای علـوم پزشـکی همـواره در طـول تحقیق م ورد توجه محققین قرار گرفته هرچند ضرر مـادی ومعنوی برای شرکتکننـدگان در ایـن تحقیـق مطـرح نبـودولیکن به دانشجویان اطمینان داده شـد اطلاعـات تکمیلـیپرسشنامه کاملا ً محرمانه ، فاقد نام و فقط بـه منظـور آنـالیزآماری و تهیه مقاله علمی در اختیار محققین قرار می گیـرد وداده ها در فایلی که فقط محققـین اصـلی بـه آن دسترسـیداشته باشـند حفـظ و بعـد از تهیـه مقالـه علمـی بـه روشمقتضی معدوم خواهند شد.

اطلاعات جمع آوری شده در قالب نـرم افـزار آمـاری
SPSS v.16 و ب ا اس تفاده از آزم ون ه ای توص یفی شاخصهای مرکزی و پراکندگی آمـار و همچنـین آزمـونتحلیلـی Repeated Measurement Test و بـا سطح معناداری 05/0<p آنالیز شده است.

یافتهها

میانگین سنی واحدهای مورد پـژوهش 4/1±2/21 سال و (8/84%) 89 نفر زن و (2/15%) 16 نفر مرد بودنـد.
(8/64%) 68 از دانــشجویان رشــته پرســتاری و میــانگین معدل سال تحصیلی قبلی آنهـا 1/1±2/16 بـوده اسـت. یافته ها در دو جدول در ابتدا، برجـسته تـرین ویژگـیهـ ای استاد بالینی مؤثر از دیدگاه دانـشجویان در هـر حیطـه بـهشرح جدول شماره 1 و در ادامه توزیـع نظـرات واحـدهایمـورد پـژوهش، میـانگین و انحـراف معیـار دیـدگاه کلـی دانشجویان در خصوص سه حیطـه از ویژگـیهـ ای اسـتاد بالین ی مؤثر در جدول شماره 2 نشان داده شده است.
جدول 1- توزیع میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان مورد پژوهش در رابطه با برجسته ترین خصوصیت در هر حیطه از ویژگی های استاد بالینی مؤثر
معناداری میانگین و انحراف معیار برجسته ترین ویژگیهای مربی مؤثر حیطه ها
p=0/56 5/58±0/69 داشتن تسلط کافی در انجام کارهای بالینی شایستگی حرفه ای

5/71 ±/63 رعایت احترام به دانشجویان مهارت ارتباطی
5/68±0/61 داشتن اعتماد به نفس بالا ویژگی های شخصیتی

جدول 2- توزیع میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان مورد پژوهش در رابطه با سه حیطه از ویژگی های استاد بالینی مؤثر
توزیع نظرات
ویژگی استاد کم متوسط زیاد میانگین و انحراف معیار سطح معناداری
348216-333106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2