مون عبارات مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که نمره هر کدام از 4 حیطه فوق در خصوص هر عبارت بیشتر یا مساوی 73 درصد بود، عبارت در پرسشنامه حفظ شد و در صورتی که این نمره بین 73-73 بود، عبارت اصلاح و بازنگری شد و در صورتی که کمتر از 73 درصد بود ،عبارت حذف شد. پرسشنامه “سواد سلامت والدین دارای کودک 6 تا 12 سال” دارای 43 سؤال در مقیاس هفت گزینهای لیکرت، از کاملاً موافقم با امتیاز هفت تا کاملاً مخالفم با امتیاز یک و در هشت بعد شامل ابعاد مربوط به بهداشت پوست) 7 سؤال(، دهان و دندان) 7 سؤال(، تغذیه )3 سؤال( ،آموزش) 7 سؤال(، فعالیت فیزیکی )3 سؤال(، چشم) 5 سؤال(، گوش) 4 سؤال(، خواب) 4 سؤال(، رایانه و اینترنت )5 سؤال( بود. در مجموع آزمودنیها نمراتی را بین 33 تا 533 کسب میکردند. پژوهشگر پس از اخذ مجوز کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایلام )کد اخلاق ir.medilam.rec.1393.261( اقدام به پرسشگری نمود و با توضیح اهداف پژوهش به والدین مورد پژوهش، مشارکت آنها را جلب نمود. به منظور رعایت اخلاق در پژوهش، رضایت آگاهانه معیار اصلی برای ورود به پژوهش بود و به والدین اطمینان داده میشد که دادههای حاصل از این پژوهش به صورت محرمانه خواهد ماند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و آزمونهای آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آزمونهای آماری استنباطی )آزمون آنالیز واریانس یکطرفه( انجام گردید.
یافتهها
یافتهها نشان داد که در پژوهش حاضر میانگین سن پدر 22/6 ± 36/45، سن مادر 23/3 ± 34/56، تعداد فرزند 2/1 ± 3/2 بود. والدین دارای حداقل یک و حداکثر 7 فرزند و بیشتر آنها ساکن شهر )5/33%(206 بودند) جدول 1(. بین سن پدران مورد پژوهش و سواد سلامت ارتباط آماری مثبت و معنی داری وجود داشت) 33/3 > P(.
اما بین سواد سلامت و سن مادران مورد پژوهش ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت) 33/3 > P(.
یافتهها نشان داد که، میانگین نمره کل سواد سلامت مادران برابر 30/14 ± 71/551 از کل نمره سواد اطلاعات بهداشتی که برابر
533 بود، میباشد. همچنین میانگین نمره کل سواد سلامت مادران ،نسبتاًبرابر با سواد سلامت پدران مورد پژوهش که 74/13 ± 64/551 بود. در حیطه مربوط به پوست، دهان و دندان و تغذیه سواد سلامت مادر نسبتانسبتاً بیشتر از سواد سلامت پدر بود. همچنین در هیچ کدام از حیطههای مربوط به سواد سلامت والدین، بین سواد سلامت پدر و مادر اختلاف آماری معنی داری یافت نشد) 33/3 >
.)P
34
جدول 1: مشخصات دموگرافیکی والدین دارای کودک دبستانی شهر ایلام
مادر، تعداد )درصد( پدر، تعداد )درصد( متغیر
تحصیلات
)43/7( 157 )27( 01 زیر دیپلم
)27( 01 )23( 07 دیپلم
)11/7( 53 )13( 53 فوق دیپلم
)12/7( 50 )25/7( 71 لیسانس
)2( 6 )13/5( 51 ارشد و بالاتر
شغل
)13/5( 51 )42( 126 کارمند
)04/5( 235 )3( 3 خانه دار
)4/7( 14 )46( 150 آزاد
)3( 3 )12( 56 بازنشسته
درآمد والدین در ماه
543 )33/7( 543 )33/7( زیر یک میلیون
176 )23/7( 176 )23/7( بین 1 تا 2 میلیون
51 )3/5( 51 )3/5( بین 2 تا 5 میلیون
7 )1/5( 7 )1/5( بیشتر از 5 میلیون

در ارتباط با سواد سلامت مادران نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین تحصیلات و سواد سلامت کل مادر و حیطههای آموزش، فعالیت فیزیکی و اینترنت از ابعاد سواد سلامت مادر ارتباط آماری معنی داری وجود داشت و با افزایش تحصیلات بر میزان سواد سلامت افزوده میشد) جدول 5(. نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین سواد سلامت و تحصیلات پدر ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت اما آزمون تعقیبی توکی نشان داد که با افزایش تحصیلات پدر، سواد سلامت در حیطههای مربوط به پوست، دهان و دندان افزوده میشد) جدول 2(.

جدول 2: مقایسه میانگین نمره سواد بهداشتی پدر به صورت کل و به تفکیک حیطهها بر حسب تحصیلات
P ارشد و بالاتر فوق دیپلم کارشناسی دیپلم زیر دیپلم تحصیلات حیطه ها

  • 2