صله زمـانی مشـابهیکدیگرند، با عنوان »توافق« و کدهای غیرمشابه با عنوان »عدم توافـق « مشـخص مـی گردنـد .
روش محاسبه پایایی باز آزمون به صورت رابطه 1 است:
2 × تعداد توافقات
رابطه 1) 100 ×

= درصدتوافق درونموضوعیتعداد کل کدها
در پژوهش حاضر سه مصاحبه از میان مصاحبه ها انتخاب شد و یکی از پژوهشگران در فاصله
20 روز آن را کدگذاری کرد. نتایج این کدگذاری در جدول 3 درج شده است.
جدول 3. پایایی باز آزمون
پایایی باز آزمون تعداد عدم توافق تعداد توافق تعداد کل کدها شماره مصاحبه ردیف

%94 10 18 38 2 1
%80 4 4 10 6 3
%90 5 5 11 10 4
%88 19 29 59
همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، تعداد کل کدها در سه مصاحبه صورت گرفتـه درفاصله زمانی 20 روز برابر با 59 کد، تعداد توافق ها 29 و تعداد کـدهای غیرمشـابه 19 اسـت . بـاتوجه به رابطه 1، پایایی مصاحبه 88 درصد (بیشتر از 60 درصد) به دسـت آمـد، درنتیجـه قابلیـتاعتماد کدگذاری ها تأیید می شود (کواله، 1996).
پایایی بین دو کدگذار1
برای محاسبه پایـایی مصـاحبه بـا روش توافـق درون موضـوعی دو کدگـذار (ارزیـاب )، از یـکدانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کند. سپس یکی از پژوهشگران همراه با این همکار پژوهش، سه مصاحبه را کدگذاری کردند و درصد توافق درون موضوعی را بهمنزله شاخص ارزیابی پایایی تحلیل، به کمک رابطه 1 به دست آوردند؛ نتایج این کدگذاری در جدول 4 درج شده است.
جدول 4. پایایی دو کدگذار
پایایی دو
کدگذار تعداد عدم توافق تعداد توافق تعداد کل کدها شماره مصاحبه ردیف
%98 1 38 77 1 1
%95 3 19 40 9 3
%88 6 19 43 13 4
%93 10 76 160 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intercoder reliability (ICR)
همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، تعداد کل کدهایی که محقق به ثبت رسانده استبرابر 160، تعداد کل توافق بین این کدها 76 و تعداد کل عدم توافق بـین ایـن کـدها، برابـر 10 است. همچنین، پایایی بین کدگذاران برای مصاحبه های انجام گرفته در این تحقیق، با اسـتفاده ازرابطه یاد شده، 93 درصد به دست آمد. با توجه به اینکه این میـزان پایـایی، بیشـتر از 60 درصـداست (کواله، 1996)، قابلیت اعتماد کدگذاری ها به تأیید می رسد و می توان ادعا کرد که مصاحبه، از پایایی خوبی برخوردار است.
یافته های پژوهش
با توجه به ماهیت نقش وزیر علوم تحقیقات و فناوری و با تکیه بر مطالعات و مصاحبه های انجام شده، چارچوب شایستگیها به هفت دسته به شرح جدول 5 دستهبندی می شود.
جدول 5. دسته بندی مفاهیم و مضامین شایستگی
برخی از کدهای اولیه احصا شده مفاهیم مضامین اصلی
آینده نگر، دارای وسعت دید، پیش بینی مسائل جامعه، تفکـرراهبردی مدیریت راهبردی آموزش عالی دوراندیشی و تحولآفرینی
در نظام آموزش عالی
قدرت تحلیل، قدرت استنباط توانایی تجزیه وتحلیل تحلیل گر نظام آموزش عالی تفکر سیستمی تفکر سیستمی در مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای تفکر خلاق، ذهن توسعه گرا خلاقیت در مدیریت نظام آموزش عالی کشور تصــمیم گیــری بــه موقــع، قاطعیــت در تصــمیم گیــری، تصمیم گیری نظاممند توانایی تصمیم گیری توانایی حل مسئله توانایی حل مسائل و چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران برنامه ریزی، سازمان دهی، ایجاد یکپارچگی در حـوزه هـا ی زیرمجموعه سازمان دهی و برنامه ریزی در آموزش عالی مهارت های فنی و مدیریتی
کنترل و نظارت بر زیرمجموعه خود کنترل و نظارت بر وزارت علوم و
سازمان ها ی زیرمجموعه آن استفاده اثربخش از منابع (فیزیکی، انسانی) مدیریت سرمایه انسانی و مادی در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره منـدی از کـادر مشـاوره حرفـه ای، تـوان شناسـایی و انتخاب فرد مناسب برای جای مناسب، بهره منـد ی از تـیم تخصصی مشاوره ای شبکه سازی مدیر تحول مدیریت تغییر جانشین پروری جانشین پروری وزیران آینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه جدول 5
برخی از کدهای اولیه احصا شده مفاهیم مضامین اصلی
توانایی تیم سازی و هدایت تیم، توانایی هدایت جمع برای پیش برد برنامه ها تیم سازی و هدایت تیم مهارت های انسانی ـ ارتباطی
اهل مشورت مشورت پذیری مهارت گفت وگو، قدرت چانه زنی قدرت مذاکره تعامل با دانشجو، تعامل بـا اسـتاد، تعامـل بـا سـایرنهادها و سازمان ها، توسعه همکاری های بـین الملـل ، دارای مهارت های ارتباطی، فردی شنوا تعامل (مراوده) با ذینفعان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توانمندسازی کارکنان، ایجاد انگیزه، مهارت فرصت سازی مدیریت افراد آگ اهی از وزارتخان ه و زیرمجموع ه آن، آگــاهی از دانشگاه آگاهی از ساختار وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری و سازمان ها ی زیرمجموعه آن بصیرت و بینش
آشنایی با مفاهیم و مهارت های مدیریت، آشـنا یی بـا مفاهیم خط مشی گذاری، آشنایی بـا رونـدهای نـوینآموزش عالی در سطح جهان آگاهی علمی، فنی و پژوهشی دانش عمومی در زمینه هـای اجتمـاعی، فرهنگـی وسیاسی، آشنایی با قوانین جمهوری اسـلامی ایـران،آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات آگاهی عمومی آشَنایی با حداقل دو زبان زنده دنیا آشنایی با زبان های خارجی فردی شناخته شده، دارای حسن شهرت و مقبولیت برجستگی علمی دوری از سیاستزدگی، با عملکرد منصفانه و عادلانه نگاه فراجناحی فراست سیاسی (هوشیاری سیاسی)
سوابق مدیریتی درخشان، تجربـه کـاری در سـطوحمختلف آموزش عالی کشور حرکت در مسیر ارتقای شغلی تجربه های اجرایی و
مدیریتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
منظم، متعهد، سعه صدر، مسئولیت پذیر، پاسخگو، بـاایمان، امین و پاکدست1 ویژگی های شخصیتی ویژگی های اخلاقی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. به دلیل انتزاعی و بحث انگیز بودن مفهوم شایستگی، وجود مبنایی برای سنجش و اندازه گیری این مفهوم ضروری است. در این امتداد بهتر است شاخص هایی با مصداق عینی یا برای اندازه گیری انتخاب شوند. به همین دلیل، شـاخص هـایی نظیـرامین و پاک دست بودن که سنجیدنی نیستند، در دسته بندی مفاهیم و مضامین اصلی لحاظ نمی شوند و به جای آنها به طـورکلی به عدم سوء پیشینه یا عدم اشتهار به فساد بسنده می شود.
جا دارد در این مرحله، مفهوم شایستگی از دیدگاه پژوهشگران باز تعریف شود. تعاریف متعدد و متنوعی در این باره در دسترس است. در این میان، فرهنـگ آکسـفورد1، شایسـتگی را قـدرت،توانایی و ظرفیت انجام وظیفه می داند. بررسـی و تحلیـل مجموعـه تعـاریف ارائـه شـده دربـاره شایستگی، نشان می دهد نکاتی مشترک در همه این تعاریف وجود دارد:
الف) شایستگی شامل دانش، مهارت و ویژگی های فردی ( ازجملـه انگیـزه، مفهـوم هـای ذهنـی،ارزش، نگرش و ویژگی های فیزیکی) است.
شایستگی بر آن دسته از خصوصیت شاغلان دلالت دارد که زیربنای رفتارهای موفق شـغلیآنان بوده، موجب عملکرد برتر و مؤثر فرد در آن شغل، وظیفه یا شرایط می شود.
شایستگی ها باید قابل مشاهده و قابل اندازه گیـری باشـند و بـا ثبـات و تکـرار در رفتـار فـردمشاهده شوند (هیرسچ و استبلر، 1994: 95).
با توجه به موارد یاد شده در بالا و دستاوردهای این پژوهش، ما شایستگی را نـوعی ویژگـیقابل سنجش و قابل مشاهده فردی می دانیم که دربردارنده » مهارتها و تواناییهـا «، »بیـنش وبصیرت«، »فراست سیاسی«، »ویژگی های اخلاقی« و »تجربه های مدیریتی و اجرایی« اسـت و موجب تمایز و برتری فرد نسبت به هم ترازان خود می شود.
مهارت ها و توانایی های لازم برای احراز پست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
مهارت به معنای توانایی پیادهسازی علم در عمل است. مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه می یابد. برای مثال، هیچ مدیری بــدون به کارگیری و تجربه اصول کار تیمی در عمل، نمی تواند مهارت کار تیمی را با مطالعه کسب کند. با توجه بـه تعریـف فـوق،مهارت های انسانی و فنی، از جمله مؤلفه های شایستگی احرازشده در این پژوهش اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مهارت فنی و مدیریتی: یعنی دانایی و توانایی برای انجام دادن وظایف خـاص کـه لازمـ ه آن، ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت اسـت. برنامـه ریـزی وسازمان دهی، کنترل و نظارت، مدیریت زمان، مدیریت اثربخش منابع، شبکه سازی، مدیریت تغییر و جانشین پروری از جمله مهارت های لازم برای احراز پسـت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوریاست.
الف) مدیریت اثربخش منابع: توانایی شناسایی، احصا و سازمان د هـی مناسـب منـابع، اعـم ازمنابع انسانی و مادی برای انجام فعالیت های سازمان، در راسـتای تحقـق اهـداف نظـام آمـوزشعالی کشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oxford Dictionary (2003)
سازمان دهی و برنامهریزی در آموزش عالی