منطقه گردید، امابه دلیل تغییرات فیزیکی و شیمیایی ناشی از رسوبگیری سـد ونیز کاهش سطح دریاچه، حیات ایـن جـانوران نیـز در معـرضخطر قرارگرفته است . بنابراین احداث سد در منـاطق خـشک ونیمهخشک باعث افزایش هدر رفت آب و تخریب هرچه بیشترپوشش گیاهی میشود لذا در امـر توسـعه و آبـادانی کـشور درمناطق مختلف باید موارد مثبت و منفی روشهـا و پـروژههـایبهکار گرفته شده با هم دیده شده و بدون هـیچ پـیش قـضاوتیبرآیند این فعالیتها را قبـل از اجـرا بررسـی نمـوده و بهتـرینراهکار را انتخاب نمود.

سپاسگزاری
از مهندس عزت ال… مرادی کارشناس اداره کـل منـابع طبیعـیسمیرم به دلیل کمک در تعیین محدوده مطالعاتی متأثر از سـد وآقای دکتر مهدی بصیری عـضو هیـات علمـی دانـشکده منـابعطبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل بازخوانی مقاله و نظـراتسازنده ایشان تشکر می گردد.
۱. استکی، ع . ۱۳۸۲. تأثیر احداث سد بر تغییرات دما، شوری، قلیائیت و سختی آب در رودخانه حنا (سمیرم). فصلنامه علمی شـیلاتایران ۱(۴۲):۲۰-۱.
۲. باریده، م. و غ . ح. الیاسی. ۱۳۸۷. برآورد میزان تبخیر از دریاچه سدهای کشور با استفاده از طشت تبخیر. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، دانشگاه تبریز.
۳. بصیرپور، ع. ۱۳۹۰. گزارش کنترل پایداری سد حنا. دفتر کنترل پایداری سدها، ۴۰ صفحه.
۴. بصیری اصفهانی، م. ۱۳۹۰. طرح موضوع ناگفته های سدسازی. مجموعه مقالات همایش سدسازی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۵. جعفری، ر.۱۳۹۱. روشهای میدانی در سنجش از دور. انتشارات نشر دانشگاهی، تهران.
۱۱۱
۶. خداقلی، م. ۱۳۸۳. طرح شناخت مناطق الولوژیک کشور “تیپ های گیاهی منطقه سمیرم”. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.
۷. خداقلی، م.، ذ. اسکندری، م. سعیدفر و س. چاوشی. ۱۳۸۷. تأثیر کود نیتروژنه و فسفره بر تولید گیاهان مرتعی در ایستگاه تحقیقات مرتع سمیرم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۱۲(۴۴): ۳۴۵-۳۳۳.
۸. خواجه الدین، س. ج. و ح. یگانه. ۱۳۸۹. فلور منطقه شکار ممنوع حنا. مجله تاکسنومی و بیوسیستماتیک ۲(۱):۹۰-۷۳.
۹. دربندی ، م. ۱۳۶۰. آبادی های کشور جمهوری اسلامی ایران “سمیرم”. سازمان جغرافیایی ارتش.
۱۰. رمضانی، ن.، ر . جعفری و ا. ایزانلو. ۱۳۹۰. بررسی تغییرات کاربری اراضی اسـفراین خراسـان شـمالی در ۴ دهـه گذشـته . مجلـه سنجش از دور و GIS ایران ۳(۲):۳۷-۱۹.
۱۱. شرقی، ع. ع.، ا. عبدلی، ح. رحمانی، م. شهرکی و ح . نظری. ۱۳۹۰، ارزیابی اثرات زیست محیطی مخزن سد شهید رجایی بر فـون آبزی منطقه. اقیانوس شناسی ۲(۵):۲۷-۲۱.
۱۲. شمس، ب.، ج . منصوری، م. امیدی و م. خسروی. ۱۳۸۷. بررسی جامعه پرندگان مهاجر دریاچه سد حنا در فصل پاییز ۸۷. اولـین همایش ملی تالاب های ایران، اهواز.
۱۳. فاخران اصفهانی، س. ۱۳۹۰. هشدار برای انقراض نسل رودخانهها در سال تنوع زیـستی. مجموعـه مقـالات همـایش سدسـازی،دانشگاه صنعتی اصفهان.
۱۴. فرخزاده، م. و ه . رستمزاده. ۱۳۸۶. ارزیابی اثر سدهای بزرگ در تغییر کاربری اراضـی بـا اسـتفاده از سـنجش از دور و GIS: سـد ستارخان اهر. فصلنامه مدرس علوم انسانی ۱۱(۱): ۶۶-۴۷.
۱۵. متکان، ع.ه.، خ. سعیدی، ع.ر. شکیبا و ا . حسینی اصل. ۱۳۸۹. بررسی تغییرات پوشش اراضی در ارتباط با احداث سـد طالقـان بـا استفاده از تکنیک سنجش از دور. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ۱۶(۱۹):۶۴-۴۵.
۱۶. مصداقی، م. ۱۳۸۲. مرتعداری در ایران. چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه امام رضا، ۳۳۳صفحه.
۱۷. ملکیان، م. ۱۳۹۰. تأثیرات سدسازی بر تنوع ژنتیکی آبزیان. مجموعه مقالات همایش سدسازی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۱۸. هولچک، ج.ا، ر.د. پایپر و ک. ا. هریل و م. مصداقی. ۱۳۸۸. اصول و روش های مرتعداری(ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

.91 Adediji, A. and L. T. Ajibade. 2008. The change detection of major dams in Osun State, Nigeria using remote sensing (RS) and GIS techniques. Journal of Geography and Regional Planning 1(6):110-115.
.02 Bergkamp, G., M. McCartney, P. Dugan, J. McNeely and M. Acreman. 2000. Dams, Ecosystem Functions and Environmental Restoration. World Commission on Dams (WCD), USA:199P.
.12 Billington, D. P., D. C. Jackson and M. V. Melosi. 2005. The History of Large Federal Dams:Planning, Design, and Constration. U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation Denver Colorad:623P.
.22 Chopr, K., R. Leemans, P. Kumar and H. Simons. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Policy Responses. World Health Organization: 64.
.32 Jafari, R., M. M. Lewis and B .Ostendorf. 2007. Evaluation of vegetation indices for assessing vegetation cover in southern arid lands in South Australia. The Rangeland Journal 29:39-49.
.42 Lunetta, R. S. and C. D. Edvidge. 1999. Remote Sensing Change Detection Environmental Monitoring Methods and Application. CRC Press., USA. 318.
.52 Mather, P. M. 2004. Computer Processing of Remotely-Sensed Images. John Wiley and Sons Pub., USA.
.62 McAllister, D. E., J. F. Craig, N. Davidson, S. Delany and M. Seddon. 2001. Biodiversity Impacts of Large Dams. The World Conservation Union:63P.
.72 Rautela, P., R. Rakshit, V. K. J. Rajesh, K. Gupta and A. Munshi. 2002. GIS and remote sensing-based study of the reservoir-induced land-use! land-cover changes in the catchment of Tehri dam in Garhwal Himalaya, Uttaranchal India . Current Science 83(3):308-311
.82 Reid, W. V. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, A Report of the Millennium Ecosystem Assessment. Island Press., Washington.
.92 Riano, D., E. Chavieco, J. Salas and I. Aguado. 2003. Assessment of different topographic orrections in landsat-TM data for mapping vegetation types. Lee Transaction on Geoscience and Remote Sensing 41(5):1056 – 1061.
۱۱۲
.03 Senseman, G. M., C. F. Bagleya and S. A. Tweddale. 1996. Correlation of rangeland cover measures to satellite imagery derived vegetation Indices. Geocarto International 11(3):29 – 38
.13 Song, C., C. E. Woodcock, K. C. Seto, M. P. Lenney and S. A. Macomber. 2001. Classification and change detection using landsat tm data: when and how to correct atmospheric effects?. Remote Sensing of Environment 74:230–244.
.23 Torahi, A. A. and S. Chand Rai. 2011. land cover classification and forest change analysis, using satellite imagery – a case study in dehdez area of zagros Mountain in Iran. Journal of Geographic Information System 3:1-11.