ه یافـتاما پس از آن روند نزولی مشاهده شد.

کارایی مصرف نور

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4. ارتباط بین مجموع تشعشع جذب شده و وزن خشک شنبلیله تحت تیمارهای مختلف کود گاوی(. شیب خط رگرسیون، نشان دهنده کارآیی مصرف نور است)
شیب خط رگرسیونی بـرازش یافتـه بـه تغییـرات مـاده خشـک تجمعی در برابر تشعشع تجمعـی جـذب شـده ، بیـانگر کـارآیی مصرف نور توسط گیاه می باشد (15). در همـه تیمارهـای کـودگاوی این ارتباط خطی بـین مـاده خشـک تجمعـی و تشعشـع تجمعی جذب شده با ضریب هـم بسـتگی بیشـتر از9/0 وجـودداشت و کمترین کارایی مصرف نور مربوط به تیمار 51 تن کود گاوی(24/1 گرم بر مگاژول) و بیشـتر ین مقـدار آن مربـوط بـهتیمار 52 تن کود گاوی( 47/1 گرم بر مگاژول) بـود (شـکل 4). جذب نور بیشتر در تیمار 52 تن کود گاوی نسـبت بـه03 ت ـن کود گاوی تا حدود 47 روز پس از کاشت (شـکل 3) منجـر بـهتولید ماده خشک بیشتر و در نتیجه کارایی مصـرف نـور بیشـترشد .هر گاه کلیه شرایط لازم برای رشـد گی ـاه در حـد مطلـوببوده و هیچگونه عامل تنش وجود نداشته باشد، کارایی مصـرفنور برای گونه های سه کربنه مناطق معتدل بین 1 تا 1/5 گرم بـرمگاژول و برای گونه های سه کربنه گرمس ـیری ب ـین 1/5 تـا7/1 گرم بر مگاژول تغییر می کند (21). با این وجود مقـاد یر کـارا یی مصرف نور برای شنبلیله تا کنون محاسبه نشده اما برای تعـداد ی از بقولات گزارش شده است. در گیاه نخود ارقام هاشم و آرمان بــ هترتیــب کــارایی مصــرف نــوری معــادل 58/2 و 2/5 گــرم
۷۱
برمگاژول داشتهاند (21)، البته بـرا ی نخـود اعـداد05/2- 19/0 گرم برمگاژول (04) و 1/2 گرم بر مگـاژول (71) نی ـز گـزارششده است. علیمددی و همکاران میانگین کـارا یی مصـرف نـوربرای لوبیا چشم بلبلی، لوبی ـا قرمـز و مـاش را بـهترتی ـب 48/0، 82/0، و 99/0 گرم بر مگاژول بیان نمودهانـد (9). البتـه کـاراییمصرف نور لوبیا معادل 4/2- 6/1 گرم بر مگاژول نیـز گـزارششده است (8).

منابع مورد استفاده
نتیج هگیری
ب راساس نتایج تحقیق حاضر افزایش میزان مصرف کود گاوی تا سطح 52 تن در هکتار می تواند موجب افزایش کارایی مصـرفنور در گیاه دارویی شنبلیله شود. لذا مصرف کودهای بیولوژِیِک و بهبود فرآیندهای اکولوژیک درون بوم نظام زراعی، م ـی توانـدب هعنوان راهکاری بـوم شـناختی، تولیدکننـدگان را در دسـتیابی مداوم به افزایش بهره وری کشاورزی و بهبود خدمات بوم نظـامهمراهی نماید .
اطلسی پاک، و.، ر. مامقانی، م. مسکر باشی و م. نبی پور. 1385. تاثیر آرایش کاشت بر راندمان مصرف نور و تجمـع مـاده خشـکدر کانوپی سه رقم کلزای بهاره. مجله علمی کشاورزی 29 4() : 152-139.
بهشتی، ع. ر.، ع. کوچکی و م. نصیری محلاتی. 1381. تاثیر آرایش کاشت بر جذب و رانـد مان تبـد یل نـور در کـانوپی سـه رقـمذرت. نهال و بذر 4(18): 431-417.
تبری زی ، ل. 1383. اث ر ت نش رط وبتی و ک ود دام ی ب ر خصوص یات کم ی و کیف ی اس فرزه (Plantago ovata) و پس یلیوم
( Plantago psylliuma). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
جهان، م. و م. نصیری محلاتی. 1391. حاصلخیزی خـاک و کودهـای بیولوژی ـک( رهی ـافتی اگرواکولوژی ـک). انتشـارات دانشـگاهفردوسی مشهد. 250 صفحه.
جهان، م.، ب. امیری و ح.ر. احیایی. 1391. کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم نهاده. پژوهش های زراعی ایران 10 2(): 447-435.
حسن زاده، ر.، س. چاوشی، ح. مدنی و ع. عسگری. 1387. بررسی مدیریت آبی ـاری و مصـرف کـود دام ـی در راسـتای افـزا یش کارایی مصرف آب در ذرت دان های رقم سینگل کراس 704. یافته های نوین کشاورزی 3: 237-225.
عزیزی، م. و پ. آروین. 1387. اختلاف عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام بهاره کلزا. مجله الکترونیک تولید گیاهـان زراعـی
.35-50 :(4)1
علیزاده ،ی.، ع. کوچکی و م. نصیری محلاتی. 1389. بررسی جذب و کارایی مصرف نـور در کشـت مخلـوط لوبیـا Phaseolus)
.85-94 :()1 2 بوم شناسی کشاورزی .(Ocimum basilicum L.) و ریحان رویشی vulgaris L.)
علیمددی، ا.، م. ر .جهانسوز، ع. احمدی، ر. توکل افشار و م. رستم زا. 1385. ارزیابی کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و دریافت تابش در ارقام مختلف لوبیا چشم بلبلی،ماش و لوبیا قرمز در کشت دوم. پژوهش سازندگی 17 .57-76.
01. کاظمی، م. 1392. فشرده سازی اکولوژیکی. سمینار تجزیه و تحلیل بوم نظام های زراعی. دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه فردوسـی مشهد.
11. کریمیان کلیشاد رخی، م.، ع. کوچکی و م .نصیری محلاتی. 1388. تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور
۷۲

در دو رقم کلزای بهاره. مجله پژوهش های زراعی ایران 7 1(): 172-163.
21. مداح یزدی، و.، ا .سلطانی، ب. کامکار و ا. زینلی. 1387. فیزیولوژی مقایس های گنـدم و نخـود: شـاخص سـطح بـرگ، دریافـت واستفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ ها .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 15 4(): 65-54.
31. میرهاشمی، س.م .و م. بنایان .1391. شبیهسازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقل ـیم نیمـه خشـک . مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 26 2(): 403-392.
41. نصیری محلاتی، م.، ع. کوچکی، پ. رضوانی و ع. بهشتی. 1388. اگرواکولوژی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 459 صفحه.
51. نصیری محلاتی، م. 1379. مدلسازی رشد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 280 صفحه.
.61 Acharya, S., A. Srichamroen, S. Basu, B. Oraikul and T. Basu. 2006. Improvement in the nutraceutical properties of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Songklanakarin Journal of Science and Technology 28(1): 1-9.
.71 Albrizio, R. and P. Steduto. 2005. Resource use efficiency of field-grown sunflower, sorghum, wheat and chickpea.
I. Radiation use efficiency. Agricultural and Forest Meteorology 130: 254-268.
.81 Anonymous. 2013. Effects of manure and fertilizer on soil fertility and soil quality. Manitoba. http://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/nutrientmanagement/pubs
.91 Basu1, S. K., S. N. Acharya, M. S. Bandara, D. Friebel and J. E. Thomas. 2009. Effects of genotype and environment on seed and forage yield in fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) grown in western Canada. Australian Journal of Crop Science 3(6): 305-314.
.02 Benton, T. 2011. “Sustainable intensification” and global food security.
http://www.conservativeruralaffairs.org.uk/resources/docs/CRAG_Westminster_Jan2011
.12 Black, C. and C. Ong. 2000. Utilization of light and water in tropical agriculture. Agricultural and Forest Meteorology 104: 25-47.
.22 Campillo, C., R. Fortes, and M. H. Prieto. 2012. Solar radiation effect on crop production. PP. 167-194 In: Elisha B. Babatunde (Eds.), Solar Radiation. In Tech, Available from: http://www.intechopen.com/books/solarradiation/solar-radiation-effect-on-crop-production
.32 Chadwick, D., R. Johnf, B. F. Pain, B. J. Chambers and J. Williams 2000. Plant uptake of nitrogen from the organic nitrogen fraction of animal manures: a laboratory experiment. Journal of Agricultural Science 134: 159-168.
.42 FAO 2009. Glossary on Organic Agriculture. FAO, Rome (ITA).
.52 Garnett, T. and C. Godfray. 2012. Sustainable intensification in agriculture. Navigating a course through competing food system priorities, Food Climate Research Network and the Oxford Martin Programme on the Future of Food, University of Oxford, UK., 51p.
.62 Gitari, J. N., J. G. Mureithi, S. K. Karumba and K. Mwaniki. 2000. Integrated use of legume green manure, cattle manure and inorganic fertilizer for increased maize production in mid altitude areas of central Kenya.
http://www.kari.org/fileadmin/
.72 Goudriaan, J. and H.H. Van Laar. 1994. Modelling Potential Crop Growth Processes. Kluwer Academic Press. Dordrcht, the Netherlands, 238p.
.82 Griffee, P., S. Metha and D. Shankar 2003. (MADPs) Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-yielding Plants. Forward, Preface and Introduction. FAO.
.92 Janick.,J. (Ed.). 1999. New Crops for Canadian Agriculture. Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.).Reprinted from: Perspectives on new crops and new uses.
.03 Kassam, A., T. Friedrich, F. Shaxson, T. Reeves, J. Pretty and Sa. J. Carlos de Moraes. 2011. Production systems for sustainable intensification, integrating productivity with ecosystem services. Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis.
.13 Kumar, A., V. Pandey, A. M. Shekh and M. Kumar. 2008. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean (Glycine max. [L]