دانلود پایان نامه

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش مطالعه

این مطالعه مداخلـهای نیمـه تجربـی بـرروی کلیـهدانشجویان ترم ششم کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکدهپرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز انجـام شـد. معیــار ورود بــه مطالعــه ثبــت نــام در درس پرســتاری مراقبت های ویژه و عدم دریافت آمـوزش قبلـی در زمینـهنوار قلب بوده و عدم شرکت در یک جلسه به عنوان معیـارخروج از مطالعـه در نظـر گرفتـه گردیـد ابـزار جمـعآوری اطلاعات دو آزمون کتبی شـناختی بـود کـه بـا توجـه بـهاهداف درس تهیه و بـرای تعیـین روایـی آن هـا از اعتبـارصوری و محتوایی با استفاده از نظـرات صـاحبنظـران ، وبرای تعیین پایایی از روش بازآزمایی استفاده شـد. ضـریبهمبستگی نمرات حاصل از دو بار اجرای آزمون با اسـتفادهاز ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون مورد محاسبه قـرارگرفت و نمره 993/0 پایایی آزمونها را مـورد تأییـد قـرارداد. نمره آزمون صفر تا 30 بوده و به سـه سـطح ضـعیف، متوسط و خوب تقسیمبندی گردید.
ابــزار آموزشــی ، وب کوئــستی در مــورد آمــوزشریتمهای قلبی بود که در آغاز کـار، براسـاس قالـب شـشمرحلهای »داج« شـامل پـیشگفتـار (introduction)، تکلیــف (task)، منــابع (resources)، مراحــل کــار (process)، ارزشــیابی (evaluation) و پــس گفتــار
(conclusion) و به شکل 5 قسمت جداگانه در مورد 5 حیطه مختلف از ریـتمهـای قلبـی (ریـتمهـای سینوسـی،ریتمهای دهلیزی، ریتمهای پیوندگاهی، ریتمهای بطنی و بلاکها) طراحی گردید . ورود به هر قسمت بـا اسـتفاده ازیک نام کاربری و رمز عبور اختصاصی و جداگانه برای هـرفرد امکانپذیر بو د. رمز عبـور هـر قـسمت پـس از انجـامتکالیف قسمت قبل در اختیار دانشجو قرار میگرفت.
در ابتدا پس از یک جلسه آشنایی با برنامه پژوهشی و امضای فرم رضایت آگاهانه شرکت در طـرح، 42 نفـر ازدانــشجویان بــه روش نمونــه گیــری تــصادفی طبقــه ای طبقهبندی شده ، با در نظر گـرفتن جنـسیت و معـدل کـلترمهای گذشته، به دو گروه 21 نفره تقسیم، و با استفاده ازروش گمارش تصادفی در دو گروه وبکوئـست و آمـوزشکلاسی توزیع شدند، به نحـوی کـه هـر دو گـروه از نظـرمعدل و جنسیت مشابه هم بودند. قبل از شروع هر کدام از
۶۴
برنامههای آموزشی، پیش آزمون ذکر شده در مورد شناخت ریتم های قلبی و آشنایی با درمان آن ها انجام شد.
اعضای گروه آموزش مبتنی بر سخنرانی د ر طـی 2 هفتـه و هـر هفتـه در 2 جلـسه 2 سـاعته تحـت آمـوزش الکتروکاردیوگرام با روش سـخنرانی کـه توسـط مدرسـینمربوطه برگزار می شد قرار گرفتنـد . در طـی ایـن دو هفتـهاعضای گروه وبکوئـست از شـرکت در جلـسات کلاسـیمعاف بودند اما میبایست 5 مرحله فعالیـت وب کوئـستی رادر طی این دو هفته به اتمام می رساندند. پنج هفته پـس ازشروع پژو هش (دو هفتـه پـس از اتمـام برنامـه آموزشـی) بــدون اطــلاع و اعــلام قبلــی، آزمــون پــسین از کلیــه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش گرفته شد.
دادههای به دست آمده از این پژوهش بـه دو روشآمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیـه و تحلیـل قـرارگرفت و با استفاده از نـرم افـزار آمـاریSPSS v.11.5 تحلیل شد.

یافتهها

میانگین سنی واحـدهای مـورد پـژوهش 88/21 بـاانحراف معیار 55/0 بود . اکثر واحـدهای مـورد پـژوهش رادخترها تشکیل مـیدادنـد (72/85%). میـانگین معـدل درگروه وبکوئست 71/15 با انحراف معیار 91/0 و در گـروهسخنرانی 65/15 با انحراف معیار 19/1 بودند. از نظر سـن،جنس و معـدل اخـتلاف آمـاری معنـا داری بـین دو گـروهمشاهده نشد.
پیشآزمون بـه عمـل آمـده از دانـشجویان قبـل از شـروع برنامـه آموزشـی نـشان داد تمـامی دانـشجویان از اطلاعات ضعیفی در زمینه ریتمهای قلبی برخوردار بود نـد.
میانگین نمرات کل دانـشجویان از پـیشآزمـون 24/2 بـاانحراف معیار 07/2 بود . میانگین نمره پیشآزمون در گروهوب کوئـــ ست 30/2±38/2 و در گـــ روه ســـ خنرانی 86/1±10/2 بود . آزمون آماری تیمـستقل نـشان داد کـهمیانگین نمره پیش آزمون در دو گروه تفاوت معنادار آمـاریندارد.
میانگین کل نمرات اکتس ابی از پسآزمون 83/13 باانحراف معیار 65/5 بود . میانگین نمره پسآزمون در گـروهوب کوئــــست 64/4±81/15 و در گــــروه ســــخنرانی09/6±86/11 بود. آزمون آمار ی تیزوج اخـتلاف معنـادار
پس آزمون 81/15 46/4 04/4
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بحث
میانگین نمرات کسب شـده از پـسآزمـون تفـاوتفاحشی را با نمرات پیشآزمون نشان میدهـد کـه بیـانگر تأثیر هر دو روش بر یادگیری میباشد. بـ ه نظـر مـیرسـدت أثیر مثب ت ه ر دو روش ب ر اف زایش می زان ی ادگیری دانشجویان بـه علـت یکـسان بـودن اهـداف یـادگیری ومحتـوای دروس باشـد. کـارآیی روش تـدریس سـخنرانی کلاسی در پژوهشهای متعددی مـورد تأییـد قـرار گرفتـهاست. سیف اظهار میدارد امروزه مسأله این نیـست کـه ازروش سخنرانی باید استفاده کرد یا باید آن را به کلی کنـارنهاد؛ بلکه مسأله آن است که چه وقت بایـد از آن اسـتفادهکنیم. این روش در برخی موارد روشـی مـؤثر و در پـارهای موارد دیگر روشی کم تأثیر است (9).
بین نمرات پسآزمون دو گـروه اخـتلاف معنـا داری وجود دارد و علیرغم عدم اختلاف در نمرات پـیشآزمـوندر دو گروه مورد بررسی، دانشجویان استفاده کننده از روشآموزشی وبکوئست نمرات بـالاتری را از پـسآزمـون بـهدست آوردهاند. همچنـین تعـداد نمـرات ضـعیف در گـروهآموزشی سخنرانی و تعداد نمرات متوسط و قـوی در گـروهآموزشی وب کوئست فراوانی بیشتری داشت.
در بررسی و مقایسه یادگیری اعضای شرکتکننـدهدر پژوهش نیز بـین میـانگین نمـرات یـادگیری دو گـروهاختلاف آماری وجود دارد و دانـشجویان اسـتفاده کننـده ازروش آموزشی وبکوئست نـسبت بـه اسـتفاده کننـ دگان از روش سخنرانی کلاسی بهره یادگیری بیشتری را از برنامه آموزشی خود دریافت کردهاند. تـأثیر ات مثبـت روشهـا ی
۶۵

جدول 1- میانگین نمرات کسب شده در پیش و پس آزمون در دو گروه وب کوئست و سخنرانی
روش وب کوئست سخنرانی
نمره تعداد میانگین انحراف معیار میانگین تفاوت p-value تعداد میانگین انحراف معیار میانگین تفاوت p-value پیش آزمون 38/2 30/2 42/13 10/2 86/1 76/9
0/0001± 21 0/0001± 21
یادگیری در گـروه وبکوئـست 04/4±42/13 و در گـروهسخنرانی 74/5±76/9 بود . آزمون تیمستقل نشان دهنـده اختلاف آماری بین میزان یـادگیری در دو گـروه آموزشـی بوده است (022/0=p). در جدول شماره 1 میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمـون در هـر دو گـروه آموزشـی دیـدهمی شود. می انگین نم رات پ س آزم ون ب ا پ یشآزم ون در گ روه وب کوئـست را نـشان داد (0001/0=p). ایـن اخ تلاف در گروه سـخنرانی نیـز معنـادار بـود (0001/0=p). اخـتلافنمرات پسآزمون با پیشآزمون به عنوان میـزان یـادگیریهر فرد تلقی گردید. با توجه به تعداد سؤالات آزمونها اینمیزان عددی بین 0 تا 30 را شامل میشد. میـانگین نمـره
-59419-501877

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2