ون وپس آزمون انجام شد . به گروه مـورد، عـلاوه بـر آمـوزشمعمول لوح فشرده آموزشی پویا که متناسب با طـرح درسو اهداف آموزشی دوره طراحی شده بود ، به تناسب موضوعدرس تحویل داده شـد و بعـد از اتمـام درس، یـادگیری وخودکارآمدی آنها در زمینه تشخیص آریتمی ها و راههـایدرمان آنهـا سـنجیده شـد. روش آمـوزش معمـول مـورداستفاده سخنرانی و در بعـضی مـوارد همـراه بـا پرسـش وپاسخ بوده است.
محتوای آموزشـی درس مراقبـت هـای ویـژه قلبـیعروقی براساس رئوس مطالب انقلاب فرهنگـی و اهـدافدرس به صورت هماهنگ با استفاده از منبـع اصـلی درس(کتاب برونر) و منابع معتبر علمـی ضـمن نظـر خـواهی ازصاحب نظران پرستاری و پزشـکی، تهیـه گردیـد و جهـت تهیه سی دیهای آموزشی پویـا (آموزشـی الکترونیـک) بـاهم اهنگی مهندس ین واح د آم وزش الکترونی ک مرک ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمان انجام شـد.
برنامه آموزشی با هماهنگی با آموزش دانشکده با اسـتفادهاز م درس یکــسان در دو نیم ه تــرم ب ه شــیوه معمــول (سخنرانی) برای گروه شاهد (نیمـه اول) و ترکیبـی بـرایگ روه م ورد (نیم ه دوم) ارای ه گردی د. اب زار جم ع آوری اطلاعـات در ای ن مطالعـه پرس شنامه پژوهـشگر س اخته متشکل از سه بخش بود: بخش اول ویژگـی هـای فـردی(شامل سن، جنس، تأهل، وضـعیت سـکونت)، بخـش دومسؤالات، در ارتباط با سنجش یـادگیری شـناختی و شـامل30 سؤال چهار گزینهای (نمره 1 پاسخ صحیح و نمره صفرپاسخ غلط) در ارتباط با اهداف درس بود. استخراج سؤال از بانک سؤال گروه داخلی جراحی و سالهـای پـیش انجـامشد لذا سؤالاتی که دارای ضریب تمیز و دشواری مناسـببودند (7/0=r) و ضـمن توجـه بـه قواعـد طراحـی سـؤال (رعایت قواعد میلمن) (15) وحفـظ تاکـسونومی، سـؤالا ت طراحی و انتخاب شد. نمره نهایی با استفاده از جمع نمراتصحیح (نمره 1)، محاسبه شد. روایی پرسشنامه با اسـتفادهاز نظر استادان صاحبنظر سنجیده شد و پایایی درونـی آن نیز با استفاده از آزمـون کـودر ریچاردسـون سـنجیده شـد (76/0=r). بخش سوم پرسشنامه خودکارآمـدی اسـت کـهشامل دو قسمت می باشد: بخش اول خودکارآمدی عمومی(شامل 10 سؤال) که براساس مقیاس 5 در جهای لیکرث از
کاملاً می توانم (نمره 5) تا نمـی تـوانم (نمـره 1) سـ نجیده می شود که روایی و پایایی آن (7 /0=r) قبلاً مورد بررسـیقرار گرفته است (12) و بخـش دوم پرسـشنامه پژوهـشگرساخته خود کارآمدی اختصاصی (شامل 10 سؤال) در ارتباطبا آریت می ها بـود کـه روایـی آن بـا نظرخـواهی از اسـاتید صاحب نظر و استناد به منابع علمی معتبر تأیید شد و پایاییآن با استفاده از روش آزمون مجدد برروی گروه منتخب ازدانشجویان خارج از مطالعه (87/0=r) انجام شد.
داده ها با نرم افزار SPSS v.14 تحلیـل شـد و بـاجداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکـزی و پراکنـدگیبیـان شـد. از آزمـون هـای آمـاری پارامتریـک (تـی زوج و تی مستقل) و آزمون آماری غیرپارامتریک مـنویتنـی یـو و ضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیـل داده هـا اسـتفادهشد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این پـژوهش مـوارد اخـلاق پـژوهش: از جملـه بی نام بودن پرسشنامهها، محرمانه نگـه داشـتن اطلاعـاتمشارکت کنندگان، جلـب رضـایت شـرکت کننـدگان، ارایـ ه معرفـی نامـه و اخـذ کـد اخـلاق بـا شـماره 470/90/k از معاونت پژوهشی دانشگاه، اخذ اجازه از مسؤولین دانـشکدهلار، رعایت گردید و سپس اقدام به انجـام مطالعـه، توز یـ ع پرسشنامه و جمعآوری اطلاعات گردید.

یافتهها
از 49 نفر آزمودنی ، 25 نفر (51%) در گروه ترکیبـیو 24 نفر (49%) در گروه سخنرانی قرار گرفتنـد . میـانگیننمره یادگیری دانشجویان پرستاری که از طریـق آمـوزشترکیبی (الکترونیکی و سخنرانی) در زمینه اختلالات قلبـیعروقی آموزش دیده بودند قبل و بعد از مداخله، به ترتیـب 40/3±6/14 و 59/2±7/21 بود و روش معمول (به وسیله سخنرانی) به ترتیب 8/4±1/14، 02/5±9/18 بود (جداول
جدول 1- مقایسه میانگین نمره خودکارآمدی و یادگیری در گروه مورد و شاهد قبل از آموزش
تلفیقی

معمول

گروه

آموزش

از

قبل

اصلی

متغیرهای

معیار

انحراف
±
میانگین

معیار

انحراف
±
میانگین

آزمون

(
t

test
)

p

value

یادگیری

40
/
3
±
6
/
14

8
/
4
±
1
/
14

71
/
0

خودکارآمدی

6
/
4
±
08
/
28

7
/
5
±
75
/
29

27
/
0

تلفیقی

معمول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2