سمی و روانشناختی زیادی را متوجه افراد سازد. لذا با عنایت به خلاء بوجود آمده از سوی پژوهشگران این تحقیق، نسبت به این پدیده و اثراتی که در مواجه پرستاران با آن در مراکز بهداشتی و درمانی بر آنان مترتب است، احساس نیاز شده و مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب انجام گرفت.
روش کار
این پژوهش به صورت شبه تجربی است که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل تشکیل شده بود. در این پژوهش، آموزش آگاهی به عنوان متغیر مستقل و پردازش هیجان و اضطراب به عنوان متغیر های وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستانهای شهر اردبیل در سال 7932 تشکیل داده اند و نمونه این پژوهش شامل 11 پرستار مضطرب بود که به صورت داوطلبانه از میان پرستاران مضطرب انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند )21 نفر گروه آزمایش و 21 نفر گروه کنترل(. نمونه آزمایشی و کنترل شامل پرستاران دارای اضطراب بود که به صورت زیر انتخاب شدند: پس از اینکه مجوز های لازم از دانشگاه
جدول 1: شرح جلسات شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی آموزش داده شده به پرستاران دارای اضطراب بیمارستان امام خمینی اردبیل سال 7932
محتوای جلسات تعداد
جلسات
اجرای پیش آزمون، برقراری ارتباط و مفهوم سازی، لزوم استفاده از آموزش آگاهی و آشنایی با هدایت خودکار جلسه اول
آموزش مراقبه وارسی بدن، انجام تنفس آگاهانه و مراقبه ذهنی، تمرکز درمورد تمرین ها و حس کردن دقیق آنها جلسه دوم
انجام 9 دقیقه تنفس، انجام حرکات هشیارانه، پیگیری تمرین های مراقبه و تمرکز بر تنفس آگاهانه و اعضای بدن به صورت یک تفکر ذهن آگاهانه از طریق دیدن یا شنیدن جلسه سوم
تجربه نمودن و درک لحظه حاضر، 5 دقیقه دیدن یا شنیدن با شیوه آگاهانه، کشف تجارب ناخوشایند کشف و تعریف مساله اضطراب و تمرکز متناوب بر خستگی و استرس جلسه چهارم
تاکید بر چگونه واکنش نشان دادن به آنچه که فکر و احساس می گردد، کشف تاثیرات تمرین های مراقبه بر ذهن و بدن، تمرین واکنش به الگوهای عادی شده جلسه پنجم
آموزش نظارت آگاهانه برقرار نمودن در رابطه با افکار، آموزش توجه به ذهن، افکار مثبت و منفی، خوشایند و ناخوشایند بودن افکار، آموزش توجه به ذهن، توجه بدون قضاوت به افکار و اجازه دادن برای ورود و پذیرش آنها جلسه

  • 2