ایه مراقبت روتین محور سنتیو آموزش بالینی سنت محور)، تناقض و پارادوکس دانش وعمل (شامل ساختار برنامه آموزشی، ناکافی بودن محتوایآموزشـی و چـارچوب آمـوزش نظـری- فرآینـد یـادگیری بی قاعده و بدون چارچوب) و سازماندهی واگرا ی پر ستاری (مشتمل بر ابعاد محتوایی محیطی /فرهنگـی و سـاختاری: سلسله مراتب اختیار/استاندارد و خبرگی) گـزارش نمودنـد (20). داده هـا حکایـت از غلبـه پـارادایم بیومـدیکال در دو حوزه دانشگاهی و درمـان دارد. سـاختار کلیـشهای برنامـهآموزشی بدون توجه به نیازهای بستر بعد از حداقل دو دههآموزش آکادمیک پرستاری از علـل مهـم ایـن پـارادوکسبوده است . بنابراین گسست متقابل تئوری-عمـل / عمـل – تئوری، محوریت عدم تطابق پارادایمی مورد انتظار دانش وعمل اسـت کـه در چهـار سـتون اصـلی پرسـتاری یعنـیآموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی نمایـان اسـت. پیامـد ای ن ع دم تطـابق پ ارادایمی در پرس تاری، ت داوم دوگـانگی مخـرب بـین آمـوزش و بـالین پرسـتاری و بـه مخاطره افتادن جایگاه و پایگاه علمی رشته خواهد بود کـهضــرورت اقــدامات مــؤثر در ســطوح مــدیریت ارشــدسیاست گذار، میانی و فنی در این راستا را روشن می سازد.
در خـصوص راهکارهـای کـاهش گسـست بیـشتر مطالع ات ب رروی چگ ونگی آم وزش از زوای ای مختل ف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میانگین و انحراف معیار پیشنهاد ردیف
3/57 ± 0/49 لزوم دارا بودن مدرکRN علاوه بر دارا بودن تمام شرایط پیشبینـی شـده در قـوانین بـرای مـدیر پرسـتاری بیمارسـتان،سوپروایزران بالینی، سرپرستاران 1
3/03 ± 0/99 حضور یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده های پرستاری در ترکیب هیأت امنای بیمارستان و بخشها 2
2/7 ± 0/45 اولویت استفاده از روشهای نوین آموزش بالینی به ویژه آموزش به روش mentorship و perceptorship 3
3/4 ± 0/55 استفاده از نیروهای غیر هیأت علمی در آموزش دانشجویان تنها در صورت داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و RN 4
3/53 ± 0/62 تهیه و روزآمد کردن راهنمای (guidelines) مراقبتی از سوی دفتر پرستاری وزارتخانه 5
2/65 ± 1/03 ارسال نکات کاربردی پایاننامههای تحصیلات تکمیلی و طرحهای پژوهشی از دانشکده های پرستاری بـه دفتـر پرسـتاری وتشکیل کمیت های در این دفتر با نمایندگانی از معاونتهای وزارتخانه برای بررسی و ابلاغ به مراکز بهداشتی درمانی برای اجرا 6
3/52 ± 0/5 اجازه دانشکده های پرستاری در بازنگری سرفصل دروس کارشناسی تا سقف 30 درصد سرفصلهای ابلاغی وزارتخانه 7
3/78 ± 0/42 لزوم داشتن مدرک RN برای شروع و ادامه کار پرستاران 8
2/8 ± 0/94 تعلق امتیاز آموزش مداوم در ارزیابیها تنها به دوره های مرتبط 9
3/37 ± 0/46 آموزش و ارزیابی تمام پرستاران در بدو ورود به محیطهای بالینی 10
3/7 ± 0/46 تدوین و اجرای برنامه جامع ارتقای مرتبه (ladders programme) 11
2/9 ± 0/85 توجه ویژه به آموزش به مددجو 12
جدول 1- موارد پیشنهادی سند کاهش گسست آموزش و بالین
پرداختهاند. برخی به کمیت و تناسب محتوا ی برنامـه هـای آموزشـی دوره کارشناسـی بـا کـاربرد بـالینی یـا خـدمات پرستاری پرداخت هاند. بیشتر ایـن متـون نی ازهـای آمـوزشبالینی را از نظر دانشجویان سنج یدهاند یا در گامی فراتر بـهتناسب برنام ههای آموزش ی با نیازها و وظایف شغل ی از نظر دانــش آموختگــان و پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــا پرداختهانـد و بـه همـین علـت بیـ شتر نگـاهی بـالینی بـهپرستاران داشت هاند. در مقابل برخی اند یشمندان، لزوم توجهبه رویکرد جامعهنگر در برنام ه های آموزش پرستار ی ایـ ران را متذ کر شد هاند (21و22). کیفیت آموزش بالینی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است چرا که پرسـتار ی یـک نظـام متکی بر عمل اسـت (23) مطالعـات اولیـه در ایـن حـوزهبیشتر به بررسی مشکلات پرداختهانـد (24). مطالعـه رونـدمشکلات دانشجویان در بخش های بالینی نشان مـی دهـدکه از نتایج مطالعات فوق در بهبود محیط بالینی کارآموزیدانشجویان بهرهبرداری شده است و اکثر پژوهشهای دههاخیر بیانگر این است که با ملزم شدن دانشکدهها و مربیان به مشخص نمودن اهداف کارآموزی، »اعلام شرح وظایف دانشجویان در کارآموزی« جزو نقـاط قـوت کـارآموزیهـ ا عنوان شده، ولی همچنان ناهمـاهنگی بـین آموختـه هـای نظری و کار عمل ی و مشکلات رفاه ی بـه عنـوان مـشکل عمده دانشجویان در بخش مطرح شده است.
مواردی که پس از انجام روش دلفی به عنوان راهکارکاهش گسست مطرح شد در جدول شماره 1 آمده است.
پرداختـه انـد. بایـد اذعـان داشـت پـرداختن از یـک جنبـه نمی تواند به کاهش گسـست کمـک چنـدانی کنـد و تنهـانگاهی همه جانبه و در تمام ابعاد می تواند به کـاهش ایـنگسست بینجامد . نگاهی که سعی شده در این مطالعـه بـهآن پرداخته شود و نقش تمـام یـاران (stakeholders) این چالش در نظر گرفته شود. آنچه در ایـن سـند بـیش ازهر چیزی بارز است نگـرش جـامع بـه ایـن پدیـده اسـت.
پدیدهای که در تمام کشورها دیده می شـود و تنهـا تفـاوتآن در شد ت و ضعف آ ن می باشد (27). در تدوین این سـندبر خلاف مطالعاتی که پیشتر در این حـوزه انجـام شـده ازنظرات تمام افراد درگیر در ماجرا بهـره گرفتـه شـد تـا بـهنوعی بازتاب نظر و خواست آحاد جامعه پرستاری باشد.

نتیجهگیری
سند حاضر بـا بررسـی مـوارد مربـوط بـه آمـوزش، مدیریت و ساختاری مرتبط با کاهش گست تئوری و بالینسعی کرده راهکارهـایی ارایـه نمایـد کـه کـاملاً بـومی ومنطبق بر خواست و نیاز جامعه پرستاری ایران باشد. البتـهباید در نظر داشت این سند به قالب زمانی مکـانی خاصـیتعلق داشته و بـی شـک بـرای پویـایی آن روزآمـد شـدن، عنصری کلیدی محسوب می شود. همانگونه که در مرحلهتدوین هم با توجه به اجرایی شدن برخی پیشنهادهای سنداین موارد از متن نهایی حذف شدند.