مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع -، diabetes، A,، with، type، Diabetes

مارس 12, 2018

ران در مورد بی مـاری خـود، بـه طـور مؤثری باعث بهبود وضعیت این بیماران خواهد شد.

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر بخشـی از طـرح مصـوب بـه شـماره
1901 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بود که بدین وسیله محققین حمایت مالی و معنوی این معاونت و همچنین همکاری صمیمانه پرستاران محتـرم شـاغل درواحد دیابت بیمارستان امام حسین (ع) و بیمارانی که بدون همکاریشان ادامه این فعالیت علمی امکان پذیر نبـود را ارجمی نهند. مطلـوب تـری برخـوردار اسـت. تغییـر رویکـرد سـنتی بـه توانمندسازی در آموزش و مراقبت بیماران دیابتی می توانـدبا ایجاد بسـتر مناسـب، زمینـه سـاز بهبـود خـودمراقبتی و وضعیت سلامتی در بیماران دیابتی باشد (14).
توانمندسازی بیماران مبتلا به دیابـت بـه عنـوانیک برنامه مؤثر در راستای تغییر رفتار در مراقبت دیابت به شمار می آید (32). در این راستا نتیجه مطالعه طـل وهمکاران نیز مشخص کرد مداخلات آموزشی مبتنی بـرمیـزان توانمندسـازی بیمـاران دیـابتی، پتانسـیل ارتقـاءرفتارهای خودمدیریتی در کنتـرل مـؤثر بیمـاری را داراهستند (12) و توجه بـه مفـاهیمی ماننـد توانمندسـازیبیمــار در بهبــود نتــایج مــداخلات در ایــن بیمــاراناجتناب ناپذیر است (28). این اقدام از طریق آماده سازی، اطــلاع رســانی بــا اســتفاده از منــابع چندرســانه ای و تکنولوژی اطلاعات و ارتقا در برنامه هـ ای خودمـدیریتیدیابت میسر مـی گـردد (24). از طـرف د یگـر بـا ایجـادارتباط مناسب و هماهنگ، یک مشارکت راضی کننده در طرفین ایجاد می شود که نتیجه آن بهبود شـاخص هـایکنترل دیابـت، افـزایش خودکارآمـدی و ارتقـای سـطحرضایت مندی دو جانبـه مـی باشـد (11). بنـابراین تغییـررویکرد برنامه های مراقبتـی بـه سـمت توانمندسـازی وافزایش درگیر نمودن و مشـارکت بیمـاران در مـدیریتبیماری خود، می تواند با بهبـود شـاخص هـای بـالینی ووضعیت سلامتی همراه باشد.

منابع

– Spinaci S, Currat L, Shetty P, Crowell V, Kehler J. Tough Choices: Investing in health for development: Experiences from national follow-up to commission on macroeconomics and health, WHO Report. 2006.
– Silva AM, Vargas AMD, Abreu MHNGd. Periodontitis in individuals with diabetes treated in the public health system of Belo Horizonte, Brazil. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2010; 13(1): 118-
25.
– Larijani B. First Conference artery and diabetes: Current methods of treatment and prevention. Monthly Journal of Medical Engineering (Information, news, education and research). 2007; 81(1). 4 – World health organization. Diabetes action now: an initiative of the world health organization and international diabetes federation. [web page] 2004 [cited 2010 Aug 15]; Online material available at: www.who.int/diabetes/actionnow/en/DANbooklet.pdf.
شاخص های
– Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson G. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2005.
– Abdoli S, Ashktorab T, Ahmadi F, Parvizi S. Barriers to and Facilitators of Empowerment in People with Diabetes. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism. 2009; 10(5): 455-64. (Persian) 7 – Auld M, Hatcher M. Environmental health promotion: advancing the science and practice. Health Promot Pract. 2010; 11(3): 301-2.
– Naidoo J, Wills J. Health promotion functions for practice. London Toronto. Second Ed. 2000. P. 98-9.
– Craig P, Lindsay G. Nursing for public health: population-based care. New York: Elsevier Health Sciences; 2000. P. 143-4.
– Peperstraten A, al e. The effect of a multifaceted empowerment strategy on decision making about the number of embryos transferred in in vitro fertilisation: randomised controlled trial. BMJ. 2010(341): C 2501.
– Tol A, Alhani F, Shojaezadeh D, Sharifirad G. Empowerment Approach to Promote Quality of
Life and Self-Management among Type 2 Diabetic Patients. Health System Research. 2011; 7(2): 15768. (Persian)
– Tol, A, G. Sharifirad, Pourreza, AG. Rahimi, A. Shojaeezadeh, D. Mohajeritehrani, MR. et al. “Development of a Valid and Reliable Diabetes Empowerment Scale: An Iranian Version.” Iranian Red Crescent Medical Journal. 2012; 14(5): 305.
– Robert K. Patient empowerment in the united state: a critical commentary. Health Expect. 1999; 2: 82-92.
– Sadeghi M, Ebrahimi H, Bazghaleh M. Relationship between empowerment with dimensions of quality of life and some related factors in patients with type 2 diabetes in the Shahroud city, 2013. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. [Orginal Article]. 2015; 3(4): 29-38. (Persian)
– Shiu A, Martin C, Thompson D, Wong R. Empowerment and metabolic control in Patients with
diabetes mellitus. Clin Eff Nurs. 2005; 9(1-2): 88-91.
– Koch T, Kralik D, Sonnack D. Women living with type II diabetes: the intrusion of illness. J Clin Nurs. 1999; 8: 712-22.
– Sadeghi M, Pedram Razi S, Nikbakht Nasrabadi A, Ebrahimi H, Kazemnejad A. Comparison of the impact of education based on the empowerrment model and family-center empowerrment model on knowledge and metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Nursing Education. 2013; 2(3): 18-27. (Persian)
– Diabetes Empowerment Scale (DES-28): Michigan Diabetes Research and Training Center. Available from: URL: http://www.med.umich.edu/mdrtc/ survey/htm.
– Liu M, Tai Y, Hung W, Hsieh M, Wang R. Relationships between emotional distress, empowerment perception and self-care behavior and quality of life in patients with type 2 diabetes. Hu li za zhi The journal of nursing. 2010; 57(2): 49-60.
شاخص های
– ADA. American Diabetes Association (ADA), Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2012;35, Supplement 1:S11-63.
– Minet L, Møller S, Vach W, Wagner L, Henriksen JE. Mediating the effect of self-care management intervention in type 2 diabetes: a meta-analysis of 47 randomised controlled trials. Patient education and counseling. 2010; 80(1): 29-41.
– Aghamolaei T, Sobhani A, yousefi H, Asadi-Noghabi F. Behavior and metabolic control of patients covered by diabetes clinic of Bandar Abbas. Hormozgan University of Medical Sciences. 2003; 7(3): 101-15. (Persian)
– Sigurdardottir A, Jonsdottir H. Empowerment in diabetes care: towards measuring empowerment.
Scand J Caring Sci. 2008; 22: 284-91.
– Funnell MM, Anderson RM, Arnold MS, Barr PA, Donnelly M, Johnson PD, et al. Empowerment: an idea whose time has come in diabetes education. The Diabetes Educator. 1991; 17(1): 37-41. 25 – Mosnier-Pudar H, Hochberg G, Eschwege E, Virally M, Halimi S, Guillausseau P, et al. How do patients with type 2 diabetes perceive their disease? Insights from the French DIABASIS survey. Diabetes Metab. 2009; 35(3): 220-7.
– Tol A, Sharifi Rad G, Eslami AA, Alhani F, Mohajeri Tehrani MR, Shojaeezadeh D. Factors influencing self-management behavior in type-2 diabetes patients: A strategy proposed to be adopted when planning theory/model based interventions. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. [Research]. 2012; 9(4): 21-32. (Persian)
– Tol A, Shojaeezadeh D, Sharifirad G, Alhani F, Mohajeri Tehrani M. Determination of empowerment score in type 2 diabetes patients and its related factors. J Pak Med Assoc. 2012; 62: 16. 28 – Shojaeezadeh D, Sharifirad G, Tol A, Mohajeri Tehrani M, Alhani F. Effect of empowerment model on distress and diabetes control in patients with type 2 diabetes. 2 Journal of Nursing Education. [Quantitative-Research]. 2012; 1(1): 38-47. (Persian)
– Heidari M. The effect of empowerment model on quality of life of Diabetic adolescents. Master’s thesis, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran. 2006. (Persian)
– Pibernik-Okanovic M, Prasek M, Poljicanin-Filipovic T, Pavlic-Renar I, Metelko Z. Effects of an empowerment-based psychosocial intervention on quality of life and metabolic control in type 2 diabetic patients. Patient education and counseling. 2004; 52(2): 193-9.

  • 2