اثر معناداری بر سوخت وساز چربی و کربوهیـدرات نـدارد(25). در مقابل اسپریت و همکاران (1992)، تحقیقی در زمینه تأثیر مصرف 9 میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بر متابولیسم سوبسـترا در هشـت مـرد سـالم انجـام دادنـد. نتـایج نشـان داد کـهآزمودنی ها در گروه کافئین نسبت به دارونما مدت بیشتری رکاب زدند و کـافئین بـا افـزایش فراخـوانیتری آسیل گلیسرول درونعضلانی و اسیدهای چرب آزاد بیرون عضله، مانع از اسـتفاده از کربوهیـدراتدر زمان استراحت و در طول تمرینات می شود (27). محققان علت افزایش اکسیداسیون چربی هـا را بـهمهار آنـزیم فسـفودی اسـتراز و افـزایش درcAMP نسـبت دادنـد کـه بـا افـزایش سـیترات و نسـبت Acetyl-CoA / CoA-SH همراه بود. تحقیق حاضر از نظر نوع آزمـودنیهـا بـا تحقیـق اسـپریت وهمکاران (1992)(27) متفاوت است. با توجه به اینکه زنان کـافئین دفعـی بیشـتری نسـبت بـه مـرداندارند، احتمال می رود از مزایای ارگوژنیکی آن کمتر بهره مند شوند.
در مجموع، به نظر می رسد در تحقیق حاضر، انجام ندادن بیوپسی عضلانی و اندازه گیری شاخص های خونی مرتبط با متابولیسم سوبسترا، مانع از آن شده است که تصویر واضحی از موضـوع بـهدسـت آیـد وموجب شده تا توضیح درباره تفاوت در نتایج دشوار باشد. در تحقیقات آینده باید به ایـن موضـوع توجـهشود و برای نتیجه گیری کامل تر، محدودیت های تحقیق حاضر پوشش داده شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از دیگر نتایج قابل بحث، متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در وضعیت EPOC است. نتایج نشـانداد با مصرف کافئین تفاوت معناداری در اکسیداسیون کربوهیدرات، چربی و هزینـه انـرژی در وضـعیتEPOC مشاهده نشد. این نتیجه با نتایج تحقیقات آستورینو و همکاران (2011)(3) مغایر است. آنها در تحقیقی به بررسی تأثیر م صرف شش میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بر اکسیژن مصرفی اضافی بعد از تمرین در مردان تمرین کرده مقاومتی پرداختند. محققان نتیجـه گرفتنـدEPOC بعـد ازتمرینات مقاومتی با شدت 80-70 درصد 1RM تا واماندگی افزایش مـی یابـد . محققـان علـت افـزایشEPOC را ناشی از اجرای تمرین با شدت بالا تا واماندگی دانستند کـه سـبب تخلیـه منـابع گلیکـوژن،فسفوکراتین، پروتئین و تجمع لاکتات شده است، بنابراین بدن برای جبران منـابع ازدسـت رفتـه و رفـعلاکتات، به مصرف اکسیژن بیشتری نیاز دارد. به علاوه، افزایش بسیج چربی ها نیـاز بـدن بـه اکسـیژن راافزایش می دهد. همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقـات دانلـی و همکـاران (1992)(9) مغـایراست. آنها تأثیر مصرف 5 و10 میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن را برEPOC در شـشزن تمرین نکرده بررسی کردند. نتایج آنها افزایش اکسیژن مصـرفی و بسـیج چربـی، همچنـین کـاهش RER را در طول90 دقیقه تمرین زیر بیشینه و یک ساعت بازیافت نشان داد. محققان از فرضیه افزایش سوخت وساز چربی حمایت کردند. آنها اظهار کردنـد افـزایش اکسـیژن مصـرفی و اسـیدهای چـرب آزادموجب صرفه جویی در مصرف کربوهیدرات و افزایش زمان رسیدن به واماندگی می شود. در مقایسه ایـنپژوهش با دو تحقیق اخیر بهنظر می رسد، افزایش اتکا به چربی ها و صرفه جویی در کربوهیدراتها سـببافزایش EPOC شده است، درصورتی که در این پژوهش مصرف کافئین تأثیری بر سوخت وساز چربی ها نداشت.
نتیجه گیری
براساس بررسی های انجام گرفته، بیشتر نتایج به دست آمده از تحقیقـات، از تـأثیر نیروزایـی کـافئین بـرتمرینات هوازی حمایت می کنند، بنابراین مصرف کافئین برای بهبود عملکرد تمرینات استقامتی توصـیهمی شود، با وجود این سازوکار اصلی اثرگذار همچنان مورد تردید است. با توجه به نتایج پـژوهش حاضـربه نظر می رسد سازوکار اثرگذار، افزایش اکسیداسیون کربوهیدرات و سرکوب گیرنـده آدنـوزین از طریـقکاهش خستگی و درک فشار باشد.

منابع و مĤخذ
1. ابراهیمی، محسن، رحمانی نیا، فرهاد، دمیرچی، ارسلان، میرزایـی ، بهمـن . (1387). “اثـر کـافئین بـرپاسخ های متابولیکی و قلبی – عروقی به فعالیـت زیـر بیشـینه در مـردان چـاق و لاغـر “. فصـلنامه المپیک. شماره 4، پیاپی 44، ص 27-17.
2.Armstrong, L.E. (2002). “Caffeine body fluid-electrolyte balance and exercise performance”. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Vol. 12, No. 2, pp: 189-206.
3. Astorino, T, A., Martin, B. J., Wong, K., Schachtsiek, L. (2011). “Effect of acute caffeine ingestion on EPOC after intense resistance training”. J Sport med phys fitness., Vol. 51, No. 1, pp: 11-7.
4.Bell, D.G., Mclellan, T. M. (2003). “Effect of repeated caffeine ingestion on repeated exhaustive exercise endurance”. Medicine and Science in Sports and Exercise., Vol. 35, No. 8, pp: 1348-1354.
5.Bridge, C. A., Jones, M. A. (2006). “The effect of caffeine ingestion on 8 km run performance in a field setting”. J Sports Sci., Vol. 24, No. 4, pp: 433- 439.
6.Burke, L. (2008). “Caffeine and sports performance”. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism., Vol. 33, No. 6, pp: 1319-1334.
7.BDavis, G. K., Green, M. (2009). “Caffeine and anaerobic performance”. Sports Med., Vol. 39, No. 10, pp: 813-832.
8.DeSisso, T. D., Gerst, W., Patrick, D. (2005). “Effect of caffeine on metabolic and cardiovascular responses to submaximal exercise: boys versus men”. Med Sci Sports Exerc., Vol. 37, No. 5, pp: 465- 473.
9.Donelly, K., McNaughton, L. (1992). “The effect of two levels of caffeine ingestion on excess postexercise oxygen consumption in untrained women.” Eur J Appl Physiol., Vol. 65, pp: 459-63.
10.Drickson, M. A., Schwarzkopf, R.J. (1987). “Effect of caffeine, fructose and glucose ingestion on muscle glycogen utilization during exercise”. Medicine and Science in Sports and Exercise., Vol. 19, No. 6, pp: 579583.
11.Essig, D., Costill, D. L., Van Handel, P.J. (1980). “Effect of caffeine ingestion on utilization of muscle glycogen and lipid during leg ergometer cycling”. International Journal of Sports Medicine., Vol. 1, No.
2, pp: 86-90.
12.Ered, B. (1998). “Utilization of lipids during exercise in human subjects: metabolic and dietary constraints”. Br J Nut., Vol. 79, No. 2, pp: 117128.
13.Frayn, K. N. (1983). “Calculation of substrate oxidation rates in vivo from gaseous exchange”. J Appl Physiol.,Vol. 55, N0. 2, pp:628-634.
14.Fraham, T. E., Battram, D. S., Dela, F., Ahmed, E., Thong, F. (2008). “Does caffeine alter muscle carbohydrate and fat metabolism during”. Applid Physiology Nutrition Metabolism., Vol. 33, No. 4, pp: 1311-1318. 15.Graham, T. E., Helge, J. W., MacLean, D. A., Kiens, B., Richter, E. A. (2000). “Caffeine ingestion does not alter carbohydrate or fat metabolism in human skeletal muscle during exercise”. Journal of Physiology., Vol.
529, No. 3, pp: 837-847.
16.Graham, T. E., Hibbert, E., Sathasivam, P. (1998). “Metabolic and exercise endurance effects of coffee and caffeine ingestion”. J Appl Physiol., Vol. 85, No. 3, pp: 883–889.
17.Graham, T. E., Spriet, L. L. (1995). “Metabolic, catecholamine and exercise performance responses to various doses of caffeine”. J Appl Physiol., Vol. 78, No. 3, pp: 867-874.
18.Greer, F., Friars, D., Graham, T. E. (2000). “Comparison of caffeine and theophylline ingestion: exercise metabolism and endurance”. J Appl Physiol., Vol. 89, No. 5, pp: 1837–1844.
19.Germann, J., Engles, A. (1999). “Influence of caffeine on metabolic and cardiovascular functions during sustained light intensity cycling and at rest”. Int J sport nutrition., Vol. 9, No. 4, pp: 361-370.
20.Hulston, C. H., Jeukendrup, A. E. (2008). “Substrate metabolism and exercise performance with caffeine and carbohydrate intake”. Medicine & Science in Sport & Exercise., Vol. 40, No. 12, pp: 2096-2104
21.Hlcina, G., Maynar, M., Munoz, M., Timon, R., Caballero, M. J., Maynar, J. (2011). “Plasma total fatty acid responses to exercise following caffeine ingestion”. European Journal of Sport Science., Vol. 11, No. 2, pp: 111-118.
22.Olcina, G. J., Timon, R., Munoz, D., Caballero, M. J., Maynar, J. I., Cordova, A., et al. (2006). “Effect of caffeine on oxidative stress during maximum incremental exercise”. Journal of sport Science and Medicine., Vol. 5, pp: 621-628.
23.ORamos, S., Aguiar, P., Barreto, A., Rodriguse, A., Pereira, H., Dantas, E., Neto, F.(2006). “Effects of caffeine (3mg) on maximal oxygen consumption, plasmatic lactate and reaction time after maximum effort”. International