مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، روایی، پرسشنامه، مامایی، پرستاری، تحصیلی

مارس 12, 2018

فقط میزان پایایی ابزار محقق ساخته با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 32/1 گزارش گردیده است )7(. علیزاده و همکاران در سال 4931 عوامل مرتبط با انتخاب رشته تخصصی را در دانشجویان رشته پزشکیترم 2 و بالاتر دانشگاه گیلان، در 1 حیطه عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی را براساس پرسشنامه اقتباس شده از پرسشنامه استاندارد )AHP: Analytic Hierarchy Process( مورد بررسی قرار دادند. پایایی بیرونی پرسشنامه در 1 بعد به روش آزمایش مجدد 3/1 = r و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا بررسی گردید )41(.
Kosgeroglu در سال 2113 با استفاده از پرسشنامه )OLMS:
12
Occupational Learning Motivation Scale(، که در آن از 9 زیر مقیاس انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و انگیزه منفی برای تعیین انگیزه دانشجویان از اهداف یادگیری استفاده گردیده، به بررسی انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی ترکیه پرداخته است )40(.
بر اساس بررسی متون انجام گرفته، به نظر میرسد تاکنون ابزاری داخلی جهت سنجش انگیزش دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی آنها طراحی نشده است و پرسشنامههای مورد استفاده در مطالعات مشابه ،یا با استفاده از نسخه ترجمه شده ابزارهای خارجی اجرا شده یا توسط پژوهشگر و بر اساس اهداف مطالعه، تدوین گردیده است. ویژگی مشترک و نسبتاً رایج ابزار مورد استفاده در هر دو حالت اخیر، عدم ارائه اطلاعات کافی در مورد کیفیت اعتبار ابزار تحقیق میباشد، بطوریکه در همه مطالعات انجام شده روایی محتوای پرسشنامه فقط در بعدکیفی مورد برسی قرار گرفته و انجام روایی صوری و روایی محتوای کمی و یا روایی سازه یا صورت نگرفته است یا اطلاعات کافی در این خصوص گزارش نشده است )7, 3, 41(. چنین ویژگی میتواند انتشار نتایج مطالعه را با چالش مواجه نماید، زیرا اعتبار یافتههای هر مطالعه ارتباط مستقیم با وضعیت روایی ابزار تحقیق آن دارد و حتی در صورت انتشار ،ممکن است خواننده از کیفیت اعتبار و چگونگی ارزیابی آن آگاهی و اطمینان لازم را کسب ننماید. با توجه به حساسیت انتخاب رشته در دو گروه پرستاری و مامایی ،انجام مطالعات بیشتر در زمینه انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته و تعیین عوامل مؤثر در این زمینه ضرورتی غیرقابل انکار است که این مهم نیز مستلزم بکارگیری ابزارهای معتبر و مبتنی بر انگیزههای مختص هر دو رشته پرستاری و مامایی میباشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع و فقدان ابزاری معتبر و مناسب مطابق با فرهنگ داخلی و اهمیت ارزیابی انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی لزوم ضرورت طراحی پرسشنامهای برخوردار از روایی و پایایی مطلوب و مختص این دو رشته حائز اهمیت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی طراحی گردید.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع پژوهش روش شناسی میباشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، در نیمسال دوم سال تحصیلی 31-39 میباشند. معیار ورود به مطالعه رضایت و تمایل دانشجویان جهت شرکت در پژوهش میباشد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و از مجموع 291 نمونه )کل دانشجویان پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل این دانشگاه )26 نفر( به علت عدم حضور در کلاس درس در زمان نمونه گیری، که با پیگیریهای انجام شده نیز، جهت پرکردن پرسشنامه مراجعه ننمودند( وارد مطالعه نشدند و در مجموع اطلاعات 211 نفر مشارکت کننده در پژوهش، جمع آوری گردید. در طراحی ابزار پرسشنامه، جهت موجز کردن مطلب، روش طراحی ابزار والتز با روش مطالعه که روش شناسی میباشد تلفیق گردیده است.

  • 2