30 دقیقه299/82
30 تا 60 دقیقه61/17
سطح تحصیلات
مورد
کمتر از دیپلم246/68
دیپلم تا لیسانس114/31
کنترل
کمتر از دیپلم1440
دیپلم تا لیسانس2160
درجه واریس
مورد
واریس به تنهایی193/54
واریس وادم وریدی123/34
واریس و تغییرات پوستی44/11
کنترل
واریس به تنهایی254/71
واریس وادم وریدی61/17
واریس و تغییرات پوستی44/11