مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره ، .، چگونگی، هـ، مهـم، قابلیت

مارس 12, 2018

رطبقات و طبقات و تـمبه دست آمد و چگونگی ارتباط متقابل بین چگونگی فرآیند آموزشی و تدریس فلسفه تعلیم و تربیت در مقطع دکتـری پرستاری نشان داده شد. از مقایسه و دسته بندی کدها پـنجطبقه و زیرطبقات متعدد و از مقایسه طبقـات و زیرطبقـات تم اصلی به دست آمد . طبقات به وسیله دو محقق بررسـیشد و بازبینی شد.
جهت دستیابی به قابلیت اعتماد یافته هـای تحقیـقکیفی معیار های قابلیت اطمینان، اعتبار مفـاهیم و قابلیـتانتقال مهم هستند . اطمینان به چگونگی جمع آوری داده هـ ا و روش کار و آنالیز دادهها اشاره دارد. نکته مهـم دیگـر دراطمینان نحوه انتخاب واحدهای معنـایی، تمرکـز مطالعـه،انتخـاب زمینـه، انتخـاب شـرکت کننـدگان و رویکـرد بـه جمع آوری داده ها است. در ایجـاد اعتبـار مقـدار داد ه هـ ای لازم برای پاسخ به سؤال پـژوهش مهـم و حیـاتی اسـت.
برای انتخاب مناسب ترین واحد معنی پاراگراف های وسـیعتکه تکه شدند. شباهتها و تفاوتهای معانی با قـرار دادنگویهها در گیومه و مرتب کردن آنها تعیـین شـد . اعتبـاربخشی آنالیز محتوی در تفسیرپذیری آن است و بعضیهـ ا آن را یک روش و ابزار در آنالیز کیفی می دانند.
در این مطالعه به منظور تأییـد نتـایج و اسـتحکام و
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017