مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره ، استرس، SD، 12/5، معیار، سایت

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

اختی رفتـاری گروهـی توانـستهاست نشانه های ف یزیولوژیکی استرس را بهطـور معنـاداری (05/0<p) کاهش دهد.
مدت زمان محتوای جلسه موضوع جلسه
4 ساعت تعریف استرس و چگونگ ی تأثیر آن بر عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی، منابع استرس کلیاتی در مورد شناخت دقیق استرس اول
4 ساعت روشها ی شناخت ی رفتار ی مدیریت استرس شامل بازساز ی شناختی،
حلمسأله، مدیریت زمان، مثبتاندیشی، آرمیدگی و تنفس دیافراگمی روشها ی مقابلهای مؤثر براساس رویکرد شناختی رفتاری دوم
4 ساعت ارتباط کلامی و غیرکلامی، زبان بدن و نشانهها، صراحت در ارتباط کلامی و گوش کردن، چگونگ ی برقرار ی ارتباط ارتباط مؤثر و انواع و عناصر اصل ی آن سوم
4 ساعت شناسایی موانع ارتباطی، یادگیری و استفاده از پلهای ارتباطی مانند خلع سلاح کردن، همدلی، نوازش، حل تعارضهای بینفردی، دوست داشتن و تعهد داشتن موانع و پلهای ارتباطی، چگونگی حل تعارض-
های بینفردی، گامهای عملی روش حلمسأله چهارم

جدول 2- ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه
انحراف معیار میانگین گروه کنترل انحراف معیار میانگین گروه مداخله
درصد تعداد درصد تعداد ویژگی
7/61 33 100 16 8/29 39 100 16 سن
جنسیت
62/5 10 69 11 زن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

37/5 6 31 5 مرد
وضعیت تأهل
18/7 3 37/5 6 مجرد
81/3 13 62/5 10 متأهل
تحصیلات
12/5 2 0 0 دیپلم
12/5 2 12/5 2 فوق دیپلم
56/2 9 68/8 11 لیسانس
18/8 3 18/8 3 فوق لیسانس

جدول 3- میانگین و انحراف معیار مهارتهای ارتباط ی گروهها
گروه کنترل گروه مداخله
پسآزمون پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون
SD M SD M SD M SD M متغیر
12/06 115/63 9/11 118/78 11/61 127/62 9/93 122/56 مهارتها ی ارتباطی

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 4- نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیر ی مهارتهای ارتباطی