گـزاری بـسیجاطلاعرسانی 6/44% رشد داشته است و میزان رشد نگرشو رفتار افراد به ترتیب (8/11%) و (6/20%) گـزارش شـدهاست. در مطالع های کـ ه توسـطFreimuth و همکـ اران انجام شده است نتایج نشان داد ه که در 14 مورد ارزشـ یابی انجام شده که تأثیرات بسیج اطلاعرسانی بر آگـاهی افـرادسنجیده شده میزان تغییرات آگاه ی از 10% تا 60% متغیـ ر بوده است . در هم ین مطالعه در 16 ارزش یابی بررسـی شـدهکه تأثیرات بسیج اطلاعرسانی بـر نگـرش سـنجیده شـده بیشترین م یزان تأثیر در حدود (38%) گزارش شـده اسـت. همچنــی ن براســاس مطالعــه مــروری فــوق در 29 مــورد ارزشیابی انجام شده در خصوص تأثیر بسیج اطـلاعرسـانی ب ر رفت ار اف راد 20 م ورد از ب سیج ه ای اطـلاع رس انی موفقیت آمیز بوده و 9 مورد آنها ناموفق بـوده و بـر رفتـارافراد تأثیرگذار نبود هاند. میانگین تغ ییر در ارز یابیهای انجام
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

شده در خصوص رفتار (29%) بوده که دامنه تغ ییرات آنها از (4%) تا (74%) متغیر بوده است (18).
می دانـستند ایـن در حالیـست کـه در مطالعـه منتظـری وهمکارانش در خـصوص بـسیج اطـلاعرسـانی ایـدز فقـط(23%) افراد استفاده از چنین روشی را در آموزش مناسب و
(50%) آن را نامناسب می دانستند (25).
از محدودی تهای مطالعه مـا نبـودن گـروه کنتـرلجهت مقایسه و همچنین کمبود وقـت و فـضای آموزشـیمناسب و فشردگی برنامه درسی دانشآموزان با توجـه بـهنزدیک بودن به اتمام سال تحصیلی بود. که این مـوارد درمطالعات آتی می تواند مدنظر قرار گیرد لازم به ذکـر اسـت این اولین مطالعهای است که در زمینه بسیج اطلاعرسـانی در خصوص پیشگیری از بیماری وبـا انجـام شـده اسـت و محدودیت در بررسی و استفاده از مطالعـات مـشابه وجـودداشت. مطالعه فوق حاصل یک کار تحقیقاتی است که بـهعنوان پروژه سمینار مقطع Ph.D آموزش بهداشت انجـامو تأیید شده است.

نتیجهگیری
ایـن مطالعـه نـشان داد کـه برگـزاری بـسیج هـای اطلاعرسانی در زمان بروز مـشکلات بهداشـتی مـی توانـدسبب ایجاد تغ ییرات مثبت در جمعیت گروه هـدف شـده واین خود سبب بهبود وضع موجود و یا پ یـشگیری از وقـوعدوچندان مش کلات گردد . با وجـود ایـ ن م طالعـه مـی تـوانگفت که برگزاری بسیج های اطلاعرسانی می تواند در بـالابردن سطح دانش، نگرش و رفتار افراد در امر پیشگیری از بسیاری از بیماریهای عفون ی و واگیردار مؤثر واقع شـده واز بروز اپیدمی های متعدد جلوگیری به عمل آورد.

تشکر و قدردانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در پایان از آموزش و پرورش شهرسـتان سـروآباد وهمکاران مراکز بهداشتی درمانی که در انجام این پژوهشاینجانب را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. نتایج به دست آمده در این مطالعه بیـانگر آن اسـتکه اجرای بسیج اطلاعرسانی سبب افزایش میـزان آگـاهیجمعی ت م ورد ه دف ش ده اس ت ک ه ای ن ب ا مطالع هMengel و همکارانش هم خوانی دارد آنها بـه بررسـیاجرای بسیج اطلاعرسانی خطرات مـصرف الکـل در زنـانباردار پرداختند که نتـایج افـزایش آگـاهی زنـان را بعـد ازاجرای آموزش نشان داد (19).
در این مطالعه همچنین بین اصلاح و ارتقـاء رفتـارپیشگیرانه از بیماری وبا در قبل و بعـد از برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی رابطه معناداری وجود داشت. که در مطالعـاتمشابه که در زمینه بسیج اطلاعرسانی در خصوص ارتقاء وافزایش فعالیت فیزیکی انجام شده در 15 مطالعـه بررسـیشده هفت مطالعه اصلاحات معناداری را در افزایش فعالیتفیزیکی در افراد را نشان دادند (24-20).