عات پلاتهای یک مترمربعی کـه در آنهـا درصـدتاج پوشش گیاهی اندازهگیری شده بود در شکلهـا ی 3، 4 و 5 ۵۴
شماره

0-4086416

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

1823847568641

شکل 1. موقعیت جغرافیایی نواحی نمونهبرداری (زیستگاههای بکر ●، رها شده ■، چرای فصلی ▲ و چرای سنگین ♦)

شیب تغییـرات محیطـی

شکل 2. ویتاکر پلات اصلاح شده
و همچنین جدول 1 آمده است.
در زیستگاه بکر 88/59 درصد از گونههای مشاهده شده بـهدولپهایها و 12/40 درصد نیز به تک لپهایها تعلـق داشـتند. ازلحاظ شکل زیسـت ی نیـ ز بـه ترتیـب بـه گـروههـا ی کامئوفیـ ت ،همیکریپتوفیت، تروفیت، ژئوفیت، فانروفیت و اپیفیتها تعلـقداشتند (شکل 3- الف). در زیستگاه رها شده 80/69 درصد بـه دو لپهایها و 19/30 درصد نیز به تک لپهایهـا تعلـق داشـتند.همچنین در این زیستگاه بیشترین شـکل ز یسـت ی بـه ترتیـب بـهگروههای کامئوفیـ ت، همـ یکریپتوفیـ ت، تروفیـ ت، فانروفیـ ت و ژئوفیتها تعلق داشت (شـکل 3- ب). در زیسـتگاه بـا چـرای فصلی درصد گونههای دو و تک لپـه ای نیـ ز بـه ترتیـب معـادل78/74 و 22/24 درصد بود. شکل زیستی گونههای ثبـت شـده
در این زیستگاه بـه ترتیـ ب در گـروه هـا ی کامئوفیـ ت، تروفیـ ت ،همیکریپتوفیت، ژئوفیت و فانروفیتها در بیشترین مقدار خـودبود (شکل 3 ج). در نهایت در زیسـتگاه تحـت چـرای سـنگ ین 02/76 و 97/23 درصد از گونههای مشاهده شـده نیـ ز بـه دو وتک لپهایها تعلق داشتند. علاوه بر این بیشترین درصد حضـورگونهها بهترتیـب بـه گونـههـا ی بـا شـکل زیسـت ی کامئوفیـ ت ،تروفیت، همیکریپتوفیت، ژئوفیت تعلق داشت (شکل 3- د.) نت ایج نش ان داد ک ه ب ا اف زایش فش ار تخری ب از تع داد

(الف) (ب)

(ج) (د)
شکل 3. درصد حضور شکلهای مختلف زیستی در زیستگاههای الف) بکر، ب) رها شده، ج) تحت چرای فصلی و د) تحت چرای سنگین
گونههای موجود و همچنین تیرههای گیاهی مربوطه کاسته شـد.
ارزیابی درصد تاج پوشـش تیـ رههـا ی Poaceae و Asteraceae در بین چهار زیستگاه مورد مطالعه نشان میدهد که بـا افـزایش شدت تخریب ناشی از حضور انسان از اهمیـ ت تیـ ره Poaceae کاسته شده و بر اهمیت تیـ ره Asteraceae افـزوده شـده اسـت .
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

گونۀ Artemisia kopedaghensis از تیره Asteraceae در تمامی زیستگاههای مورد مطالعه بهعنوان گونه غالب مطرح بود، با ایـ ن تفاوت که با حرکت از زیستگاههای بـدون تخر یـ ب بـه سـمتزیستگاههای با تخریب متوسط و سنگین مشاهده میشود که بـراهمیت این گونه افـزوده شـده و درصـد بیشـتر ی را از جوامـعگیاهی به خود اختصاص داده است. این گونه بهعنـوان گونـه ای غیرخوشخوراک مطرح است بنابراین وجود عامل چرا نیز باعث شده اسـت کـه در شـرایط عـدم حضـور گونـههـا ی دیگـر درزیستگاههای با چرای متوسط و سنگین بر درصـد حضـور ایـ ن
۵۵
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.51 ]

(الف) (ب)

Canopy cover (%) Canopy cover (%)
شکل 4. نمودار رتبه- وفور گونههای موجود در زیستگاه الف) بکر و ب) رها شده واقع در پارک ملی گلستان

۵۶

(الف) (ب)
3348229-2460

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Canopy cover (%)

  • 2